Меню

Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 09

В „Държавен вестник“, бр. 68 от 2020 г. бяха поместени промени в Наредбата за воденето и съхраняването на имотния регистър (Наредбата). Като цяло промените в този нормативен акт бяха очаквани, тъй като Наредбата е в сила повече от 15 години, а през този период Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) бе променян неколкократно. При своето изготвяне Наредбата бе съобразена с първоначалния текст, но сега са налице значителни изменения в закона и е логично да последват такива и в подзаконовия акт. За съжаление в ДВ, бр. 68 от 2020 г. не бяха отразени някои изменения в други закони, свързани с Наредбата.

Първата промяна е в чл. 10. В него се добавят новите обекти на кадастъра, възникнали след промяната на чл. 23 от закона. Това са съоръжение на техническата инфраструктура и самостоятелен обект в такова съоръжение. Получаването на идентификатор от тези обекти на кадастъра е основание за откриване на партида за посочените недвижими имоти. Същевременно се възприема принципът всеки обект на кадастъра да има самостоятелна партида. Отпада ал. 2, според която не се откриваше отделна партида за сградата, когато нейният собственик е собственик на земята. В отпадналата норма се приемаше правилото на чл. 92 от Закона за собствеността (ЗС) - собственикът на земята е собственик и на сградата върху нея, ако не е установено друго.

Следващата промяна е извършена в чл. 13. Там измененията са няколко, но предимно редакционни. Едната засяга промяната на трайното предназначение на имота, а втората променя „имот“ в „имоти“.

В същата насока са и промените в чл. 19. Отпаднали са поясненията в ал. 2, б. „а“ и „б“ във връзка с отпадането на ал. 2 на чл. 10.

..............

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...