Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 08

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промени, имащи отношение към прилагането на ЗДДФЛ, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 35

Указание № УК-3 от 15.07.2022 г. на МФ
Относно практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 63


Рубрика: Застраховане

За липсата на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и връзката й с дерегистрацията на пътното превозно средство
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 71


Рубрика: Финансово управление и контрол

Преглед на последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти относно статута на инвестиционните посредници
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 79

Делова информация
стр. 92

Информационен преглед
стр. 98

Екскурзията на твоя живот
стр. 99

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...