Меню

Нормативната база-данни “CCVISTA”

TAIEX е съкратеното наименование на създадената от Европейската комисия през 1995 г. Служба за техническо съдействие и обмен на информацията, чиято цел е оказването на съпътстваща помощ в процеса на присъединяване на държавите от Централна и Източна Европа. В изпълнение на нейните функции е създадена базата-данни “CCVista”, която съдържа временни версии на нормативните актове на Европейския съюз, преведени на езиците на новите държави членки, както и тези на държавите кандидатки. Тъй като процесът на оформяне на преводите, преди те да станат окончателни, е продължителен и комплексен, временните версии са предоставени за ползване от обществеността с изричното уточнение, че те не представляват крайният утвърден вариант и в този им вид нямат обвързваща стойност. Единствено валидни остават езиковите версии, публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз и неговите приложения. Интересен в тази връзка е въпросът за правновалидната версия на съответния акт, когато официален български превод все още не е публикуван.
Поради възникналото неудобство за правоприлагането и огромния обем на европейските нормативни актове Европейската комисия предоставя в базата-данни “CCVista” поне временните версии на преводите, с обозначение на етапа на тяхното обработване (C - коригирани, R - ревизирани, F - финализирани и др.). На адрес http://ccvista.taiex.be/download.asp търсенето се извършва основно чрез задаване в откритите полета на три главни критерия:
- вид на законодателството (първично или вторично);
- език на превода, който се търси;
- Celex номер на търсения акт.

Celex
номерът се образува, като към цифрата 3, която се поставя винаги в началото за най-търсените от потребителите вторични актове, се добавя годината на издаване на акта, след която се вписва главна латинска буква според вида на акта (R - за регламент, L - за директива, D - за решение) и накрая - поредният номер на акта. Когато поредният номер не е четирицифрен, пред него се вмъкват съответен брой нули, за да се получат общо четири цифри. По този начин например Celex номерът на Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела ще бъде 32001R0044.
Базата-данни “CCVista” разполага с пълните преводи на съответните актове. Потребителите биха могли да изпращат своите бележки по отношение на качеството на предоставения превод. Поради това и Центърът за преводи и редакции, който е специализираната българска институция, занимаваща се с оформяне на преводи на актове на европейското законодателство, е предоставил връзка към “CCVista”на своятата електронна страница http://trc.e-gov.bg. Финализираните преводи се счита, че имат почти изцяло завършен вид и могат да бъдат изпратени за публикуване в Официалния вестник. Липсата на даден акт в базата-данни означава, че той или не е преведен, или неговата версия е престанала да има временен характер.
 

Нанчо НАНЧЕВ - главен експерт в Дирекция “Международно сътрудничество и европейска интеграция” на Министерството на правосъдието

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...