Меню

Подаване на заявления до търговския регистър - Пререгистрация

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Същност
С влизане в сила на Закона за търговския регистър всеки търговец и клон на чуждестранен търговец следва да се пререгистрира в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. Срокът за пререгистрация е тригодишен. От 1 януари 2008 година окръжните съдилища не са компетентни да извършват вписвания в търговските регистри към тях.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
За пререгистрация на търговеца или клона на чуждестранен търговец следва да се подготви удостоверение за актуално състояние, издадено от окръжния съд по седалището на търговеца и клона на чуждестранен търговец след датата на влизане в сила на ЗТР и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили пред съответния окръжен съд производства по вписвания удостоверението следва да бъде издадено след извършване на вписването от съда.
Ако търговецът има клонове, той трябва да приложи удостоверение за актуално състояние за всеки един от тях, издадено от окръжния съд по седалището на клона, ако данни за обстоятелствата за вписване на клоновете не присъстват в удостоверението за актуално състояние на търговеца.
Дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, командитните дружества с акции и клоновете на чуждестранен търговец трябва да представят за обявяване учредителния си акт, договор или устав (за клоновете на чуждестранни търговци - съответния акт на чуждестранния търговец), съдържащ всички изменения и допълнения.
Търговците, които са длъжни да осигурят публичен достъп до определена информация за финансовото си състояние (чл. 40, ал. 1-3 ЗСч) трябва да представят за обявяване при пререгистрацията и непредставените в съответния съдебен търговски регистър актове за периода от 2004 г. до годината, предхождаща пререгистрацията:

  • финансовите си отчети - във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
  • годишните си доклади за дейността - във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
  • одиторския доклад по отношение на финансовите отчети и годишните си доклади за дейността.

Холдинговите дружества представят за обявяване заедно с годишния си финансов отчет и годишния доклад за дейността и консолидирания си финансов отчет, годишния си консолидиран доклад за дейността.
Капиталовите дружества - акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност - представят за обявяване и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Препоръчително е сред приложенията към заявлението за пререгистрация да се представи и копие от картата за регистрация в регистър БУЛСТАТ. Това не е задължително, но ще ускори пререгистрацията, тъй като ДЛР ще може по-лесно и бързо да извлече данните за пререгистриращия се търговец или клон на чуждестранен търговец от регистър БУЛСТАТ и да ги свери с данните от заявлението и удостоверението за актуално състояние.

Подаване на заявление за пререгистрация на хартиен носител
За да се извърши пререгистрация, се подава заявление за пререгистрация по образец съгласно приложение А1-А9, като в полето “Идентификация” на мястото за единен идентификационен код се попълват кодът по БУЛСТАТ на търговеца или клона на чуждестранен търговец и номерът на фирменото дело на търговеца в търговския регистър при окръжния съд по седалището на търговеца. Номерът на фирменото дело се посочва във формат номер от година и код на съд. Кодовете на съдилищата са дадени в приложение. Заявителят задължително прилага удостоверение за актуално състояние, описано по-горе.
При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението по предходното изречение се прилага допълнително заявление по образец Б1 за прокура, по образец Б3 за залог на дружествен дял, по образец Б4 за залог на търговско предприятие, по образец Б5 за запор на дружествен дял и по образец Б6 за прекратяване и ликвидация.
Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва пререгистрация на всичките му клонове. В тези случаи към заявлението се прилага заявление по образец Б2 за всеки от клоновете и се представя удостоверение за актуално състояние за пререгистрация за всеки клон, издадено от съответния окръжен съд по седалището на клона, ако обстоятелствата, подлежащи на вписване относно клона, не са посочени в удостоверението за актуално състояние на търговеца.
Търговците и клоновете на чуждестранни търговци прилагат и допълнително заявление по образец Г1, с което представят за обявяване актовете, описани по-горе. Заявителят описва приложените заявления по образец от вид Б в поле “Допълнителни заявления” на заявлението за пререгистрация по образец А1-А9, като отбелязва, че има допълнителни заявления и посочва броя на приложените заявления от всеки вид Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 и Г1.
Ако се налага към приложеното заявление да се добавят нови заявления от същия вид, ако не стига място за описване на съответните обстоятелства, те се описват в самото заявление по образец от вид Б.
Тоест ако търговецът има 5 клона, той ще напише, че прилага 5 заявления по образец Б2, а ако в едно от тях не стига място, това се посочва в самото заявление по образец Б2, като се посочи броят на допълнителните заявления от същия вид поради недостиг на място.
Заявленията за пререгистрация се попълват като заявления за първоначално вписване на обстоятелства, като трябва да отразяват обстоятелствата за вписване съгласно актуалното състояние на търговеца.

Подаване на заявление за пререгистрация по електронен път
Заявителят, подаващ заявление по Интернет, ще има възможност при въвеждане на код по БУЛСТАТ да извлече данните за фирмата и номера на фирменото дело автоматично от данните от регистър по БУЛСТАТ и структурираните данни в електронна форма за вписаните в търговските регистри търговци, предадени от ВСС на Агенцията по вписванията.
Няма особеност при въвеждането на данните за пререгистрация по Интернет, освен това, че не се налага в приложените заявления да се въвеждат данните на заявител, доколкото заявителят е един за целия пакет от документи, които се подават.

Едновременна пререгистрация и подаване на ново заявление
Законът за търговския регистър позволява заедно със заявлението за пререгистрация да се подаде ново заявление за вписване, заличаване или обявяване.
Доколкото за едновременно подаване на заявления можем да говорим само когато става дума за заявления по една партида, Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър уточнява, че това е възможно само извън случаите на прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване и преустройство.
Ето защо новото заявление може да бъде по образец А1-А9, в зависимост от вида на водещото заявление за пререгистрация, както и по образци Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 и Г1, приложими за съответната правна форма. Пререгистрацията е безплатна, но за новото обстоятелство се дължи съответната държавна такса.
При подаване на новите заявления те се попълват като отделни заявления (т.е. приложените нови заявления не се описват в секцията за допълнения), но заявителят следва да е един и същ.
При подаване на заявление за пререгистрация по Интернет и заедно с това на ново заявление по образец от вид А за съответната правна форма или за заявление Б1 за прокура, Б2 за клон, Б3 за залог на дружествен дял, Б4 залог на търговско предприятие, Б5 за запор на дружествен дял или Б6 за прекратяване и ликвидация, за които има заявени за вписване обстоятелства с пакета заявления за пререгистрация, данните от тези заявления се зареждат за промяна в новите подавани заявления. За тази цел след подаването на заявлението за пререгистрация и получаване на входящия номер заявителят може да избере дали иска промяна, или иска да подаде ново заявление, несвързано с вече заявени обстоятелства. Тук под промяна се има предвид не промяна в конкретно обстоятелство, а промяна по съответния раздел от партидата на търговеца, при това за конкретен пререгистриран клон или конкретен случай на залог на търговско предприятие.

Съвпадащи фирми
При съвпадение на фирмите на двама или повече търговци или клонове на чуждестранни търговци, установено при подадено заявление за пререгистрация, длъжностното лице по регистрацията пререгистрира търговеца или клона на чуждестранен търговец, подал заявлението, с фирмата, под която е вписан в съответния съдебен регистър, съгласно подаденото заявление и удостоверението за актуално състояние по регистрацията му.

Действия на заявителя на пререгистрация при получаване на съобщение за съвпадащи фирми
Търговецът или клонът на чуждестранен търговец, заявил пререгистрацията, в този случай ще получи от Агенцията по вписванията съобщение за съвпадението, с което му се предоставя двумесечен срок от получаване на съобщението да подаде заявление за промяна на фирмата си.

Заявление по образец АА

Заявяването на промяната на фирмата става със заявление по образец АА, който се попълва съгласно глава първа “Общи указания при подаване на заявление”, и единствените обстоятелства, които се заявяват за вписване са фирма (без правната форма) и транслитерация - незадължително поле, в което заявителите могат да укажат как да се изписва фирмата заедно с правната форма на латиница. За заявление, попълнено по този образец не се дължи такса за промяна на обстоятелства.
Търговецът следва да приложи доказателства за взетото решение за промяна на фирмата - решение или протокол, дружествен договор, учредителен акт или устав на търговеца. Когато промяната на фирмата е от компетентност на общото събрание на търговеца, към заявлението се прилага и покана за свикване на общото събрание. При дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции заявителят попълва и заявление по образец Г1, с което представя за обявяване заверено от представителя на търговеца копие от дружествения договор, учредителен акт или устав, съдържащ промяната във фирмата.
При незаявяване на промяна на фирмата в срок длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя към фирмата на пререгистрирания търговец или клон на чуждестранен търговец населеното място на окръжния съд по регистрацията му. При съвпадение на фирмите на двама или повече търговци или клонове на чуждестранни търговци, регистрирани в района на един окръжен съд, освен населеното място на окръжния съд по регистрацията, длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя цифра според реда на подаване на заявленията за пререгистрация.

Действия на незаявилия пререгистрация търговец или клон на чуждестранен търговец при получаване на съобщение за съвпадащи фирми
Агенцията по вписванията изпраща на всички търговци или клонове на чуждестранни търговци, чиито фирми съвпадат с фирмата на подалия заявление за пререгистрация търговец или клон на чуждестранен търговец, съобщение за съвпадението. Със заявлението за пререгистрация те следва да заявят и промяна на фирмата си. Това става, като към заявлението за пререгистрация се добавя като ново заявление за промяна на обстоятелства заявление по образец АА, за което не се дължи държавна такса.
При незаявяване на промяна на фирмата тези търговци или клонове на чуждестранни търговци се пререгистрират в търговския регистър с фирмата, под която са вписани в съответния съдебен регистър, съгласно подаденото заявление и удостоверението за актуалното състояние по регистрацията им, като към фирмата им длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя населеното място на окръжния съд по регистрацията им. При съвпадение на фирмите на двама или повече търговци или клонове на чуждестранни търговци, регистрирани в района на един окръжен съд, освен населеното място на окръжния съд по регистрацията, длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя цифра според реда на подаване на заявленията за пререгистрация.
________________________________
* Образците на заявленията са дадени в съответните приложения към чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър - Раздел III от книгата - Нормативни актове.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...