Меню

Подаване на заявления до търговския регистър - Запазване на фирма

Заявление по образец Д1

Правно основание
Член 35 от Закона за търговския регистър (ЗТР)
Действие на оповестяването
Създава обвързаност на АВ да не вписва субекти на регистрация под същата фирма, както и да не запазва същата фирма в полза на друго лице

Същност
Със запазване на фирма в търговския регистър възниква право в полза на определено лице да заяви за първоначално вписване (регистрация) под запазената фирма търговец или клон на чуждестранен търговец в търговския регистър. Правото на заявяване може да се упражни в срок от 2 месеца от запазването.

Заявител
Заявител е физическо лице, което има качеството заинтересовано лице при първоначално вписване (регистрация) под запазената фирма на търговец или клон на чуждестранен търговец. Заявител може да бъде и физическо лице - представител (законен или договорен) на заинтересованото лице.

Документи, които трябва да бъдат подготвени

  • Документ, удостоверяващ представителната власт на заявителя (когато заявлението за запазване се подава от представител на заинтересованото лице);
  • Документ за внесена държавна такса.

Подаване на заявление на хартиен носител
При подаване на заявлението на хартиен носител заявителят попълва заявление образец Д1 "Заявление за запазване на фирма”.
Попълват се данните за заявителя, описани в глава първа "Общи указания при подаване на заявление”.
Задължително се попълва фирмата, която се заявява за запазване, без да се включва в нея правната форма. Препоръчително е заявителят да се запознае предварително с особените изисквания към търговската фирма (ако има такива), под която по-късно търговец или клон на чуждестранен търговец ще бъде заявен за първоначално вписване. Такива изисквания има както в зависимост от правната фирма (например при едноличен търговец фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на физическото лице - търговец), в зависимост от предмета на дейност (например при търговец - лечебно заведение) и др. Несъобразяването с тези изисквания не е пречка АВ да запази фирмата, но ще бъде основание за отказ за първоначално вписване на търговеца или клона на чуждестранен търговец, когато това бъде заявено. Заявителят може да провери дали избраната от него фирма е свободна чрез справка в търговския регистър "Права върху фирма”.
Препоръчително е преди подаване на заявлението заявителят да направи справка в Интернет или да поиска от деловодителя устна справка за правата върху фирмата, която иска да запази.
Справката в Интернет се намира в меню "Справки” и се нарича "Права върху фирма”. В справката се виждат търговци или клонове на чуждестранни търговци с фирма, която съвпада с или включва заявената фирма, намерени във:

  • Търговския регистър като регистрирани или непререгистрирани търговци;
  • БУЛСТАТ и информацията от търговските регистри по съдилищата (фирмени дела);
  • Заявления за запазване на фирма;
  • Заявленията за първоначално вписване (регистрация) на търговец или клон на чуждестранен търговец.

Когато фирмата е намерена в подадено заявление, по което все още няма произнасяне, е даден и входящият номер на заявлението, във формат ГГГГММДДЧЧММСС, така че лицето, което иска вписване на фирма, да прецени дали поради по-ранния момент на подаване правата върху фирмата ще бъдат запазени за лицето, подало предходно заявление.
Същата справка може да бъде направена от деловодител и предоставена като устна справка.
Заявителят може да укаже как да се изписва фирмата заедно с правната форма на латиница в полето "Транслитерация”, което не е задължително.
Задължително се попълва полето "Заинтересовано лице”, в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, което ще бъде титуляр на запазената фирма, и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т.н.).
Към заявлението се прилагат изброените по-горе документи, като е важно те да не бъдат смачкани или скъсани и да са годни за снемане на електронен образ чрез високоскоростно сканиращо устройство. Приложените документи се изброяват в заявлението, като се избират от списък на възможните приложени документи.

Подаване на заявление по електронен път
При подаване по електронен път (Интернет) на заявление за запазване на фирма няма особености извън описаните общо за подаване на заявления по Интернет в глава първа "Общи указания при подаване на заявление”.

Особености
При заявяване запазване на фирма не съществува възможност за неистинно деклариране, поради което заявлението не съдържа декларацията по чл. 13, ал. 5 ЗТР. При подаване на заявление за запазване на фирма не следва да се проверява самоличността на заявителя нито от служител на АВ, който приема заявлението, нито от нотариус или друго длъжностно лице (при подаване на заявлението чрез приносител).
Заявление за запазване на фирма не може да се комбинира с друг образец.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...