Меню

Вписване на обстоятелства - Клон на чуждестранен търговец

ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА
Субекти на регистрация

КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ

Заявление по образец А8

Правно основание
Член 17а от Търговския закон (ТЗ)
Действие на оповестяването
Вписване с оповестително действие

Първоначално вписване (регистрация)

Същност
Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност в държавата, в която са учредени, могат да организират търговската си дейност в България под формата на клон на чуждестранен търговец. Вписването на клон на чуждестранен търговец в търговския регистър не води до възникване на нов правен субект. Чуждестранният търговец е страна по правоотношенията, в които участва чрез регистрирания в България клон, и отговаря с цялото си имущество за тези задължения. По спорове, произтичащи от преки отношения с клона на чуждестранен търговец, искове могат да се предявяват и по седалището на клона. Клонът на чуждестранен търговец води търговски книги като самостоятелен търговец и съставя отделен баланс.

Заявител
Заявител е лицето, което управлява клона - представителят. Клонът на чуждестранен търговец може да има повече от един представител, в който случай заявители са всички упълномощени представители.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
При първоначална регистрация на клон на чуждестранен търговец трябва да бъдат подготвени:

 • документ, установяващ:
  - учредяването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице);
  - правото му да извършва търговска дейност според националния си закон;
  - компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за откриване на клон;
  - името на лицето, което представлява чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър);
  - начинът на представляване.
 • решение на чуждестранния търговец за откриване на клон;
 • учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;
 • нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя на клона на чуждестранния търговец;
 • пълномощното с нотариална заверка на подписите;
 • ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
 • документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
 • другите документи съгласно изискванията на закон;
 • документ за внесена държавна такса.

Подаване на заявление на хартиен носител
При подаване на заявлението на хартиен носител заявителят попълва образец А8 "Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец".
Попълват се данните за всеки един от представителите в качеството им на заявители, описани в глава първа "Общи указания при подаване на заявление". В образеца на заявление има 4 секции за попълване на данни за заявители.
Задължително се попълва фирмата, без да се включва в нея правната форма.
Правната форма не се въвежда, тя се определя от вида на образеца на заявление - А8. В търговския регистър правната форма ще бъде изписана "Клон на чуждестранен търговец", или съкратено КЧТ.
Върху фирмата не трябва да има права друго лице и заявителите могат да проверят дали избраната от тях фирма е свободна чрез справка в търговския регистър "Права върху фирма".
Заявителите могат да укажат как да се изписва фирмата заедно с правната форма на латиница в полето "Транслитерация". Това поле не е задължително.
Седалище и адрес на управление е задължително поле. В него се посочват областта, общината, населеното място, за София, Пловдив и Варна - и районът, пощенският код и приложимото от жилищен квартал, булевард/улица, блок, вход, етаж, апартамент, където се намира управлението на търговската дейност на клона на чуждестранен търговец.
Телефон, факс, адрес на електронна поща и Интернет страница се посочват по желание.
Предметът на дейност е задължително поле. Ако мястото в образеца на заявление (разпечатан и попълнен на машина или на ръка с печатни букви) не е достатъчно за предмет на дейност, тогава се добавя още едно или няколко заявления по образец А8, като във всяко заявление в частта "Допълване" се посочва колко попълнени образеца на заявления следват. Така например, ако за попълване на предмета на дейност трябва да се попълнят 4 екземпляра на заявление по образец А8, в първия, водещ екземпляр на заявлението в полето за допълнителни заявления по образец се попълва "3", в следващия добавен екземпляр - "2", в следващия "1" и в последния полето се оставя празно.

Image

Ако представителите са били повече от 4 и заради тях се е наложило да се използват допълнителни заявления, се използват същите допълнителни формуляри с вече указания ред.
В добавените екземпляри не следва да се въвеждат други данни, освен данните на заявителя и фирмата (а при промяна на обстоятелства - и ЕИК) на клона на чуждестранен търговец. Добавените екземпляри трябва да бъдат подписани и полето за декларацията по чл. 13, ал. 5 ЗТР - маркирана.
Заявителят може да посочи и основна дейност по Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Попълването на това поле не е задължително.
В поле № 10 "Представители" се посочват лицата, представляващи чуждестранния търговец за дейността на клона, като се попълват името и ЕГН или ЛНЧ (за чуждестранните физически лица, които нямат ЕГН или ЛНЧ, се посочва дата на раждане във формат ГГММДД).
Полето се състои от вътрешни полета за всеки един от представителите. В образеца са предвидени три вътрешни полета и ако заявлението се попълва на ръка или напечатано върху разпечатаното заявление и броят на представителите надвишава 3, трябва да се добави ново заявление по начина, описан по-горе. Ако по друга причина са добавени заявления, допълнителните вътрешни полета се попълват в тези заявления.
При повече от един представител следва да се попълни и поле № 11 "Начин на представляване". В полето се отбелязва начинът на представляване, като се маркира квадратчето пред "заедно", "поотделно" или "по друг начин". В последния случай се посочва по какъв друг начин се осъществява представляването. При често използваната фраза "заедно и поотделно" се отбелязва "поотделно", доколкото всяко от лицата, на които е възложено управлението, е оправомощено за това и самостоятелно.
В поле № 54 "Обем на представителна власт" се посочва обемът на представителната власт на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец. Ако мястото в образеца на заявление (разпечатан и попълнен на машина или на ръка с печатни букви) не е достатъчно за описание на обема на представителната власт, тогава се добавя още едно или няколко заявления по образец А8 по начина, описан по-горе.
В поле № 22 "Чуждестранен търговец" се посочват правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранния търговец; регистърът и номерът, под който чуждестранният търговец е вписан (ако приложимото право го предвижда).
Отбелязва се дали правото, което се прилага за чуждестранния търговец, е на държава член на Европейския съюз, а ако не е, се отбелязва друга държава и се посочва държавата.
Посочват се имената на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър). За тази цел в образеца са предвидени три вътрешни полета и ако заявлението се попълва на ръка или напечатано върху разпечатаното заявление и броят на представителите надвишава 3, трябва да се добави ново заявление по начина, описан по-горе. Ако по друга причина са добавени заявления, допълнителните вътрешни полета се попълват в тези заявления.
Начинът на представляване се попълва аналогично на поле № 11.
В някои случаи при първоначална регистрация на клона на чуждестранен търговец за самия чуждестранен търговец ще се впишат обстоятелства, които обичайно са за последващо вписване. За тази цел прегледайте и указанията за подаване на заявление за промяна на обстоятелства и последващо вписване.

Подаване на заявление по електронен път
При подаване по електронен път (Интернет) на заявление за първоначално вписване (регистрация) на клон на чуждестранен търговец следва да се отбележи, че полета № 10 и 22 включват вътрешни полета, като първоначално се вижда само едно вътрешно поле и всяко ново вътрешно поле първо се вмъква, а след това се попълва.
Ако заявлението е подадено от повече от един представител, трябва да се подпише с електронен подпис от всеки от тях. Това става посредством последователно подписване на заявлението на един компютър, но като всеки управител последователно поставя смарт картата си или USB токена и когато се поиска от приложението, въвежда своя пин код.

Вписване на промени в обстоятелствата и последващи вписвания

Същност
Промяна в обстоятелствата може да има за фирмата на клона на чуждестранния търговец. Промяна във фирмата на клона на чуждестранен търговец има и при съвпадение на фирмите при пререгистрация, когато заявителят трябва да подаде заявление в срок от два месеца след уведомяването му или едновременно с пререгистрацията. За тази цел има създадени специални образци АА, в които не се вписват други обстоятелства, освен фирма (без правната форма) и транслитерация (не е задължително поле, ако е указана, трябва да включва правната форма).
Ако представителят на клона на чуждестранен търговец не заяви промяната при съвпадение на фирми, промяната във фирмата на клона ще бъде направена служебно.
Добавките към фирмата "в несъстоятелност" или "в ликвидация" се добавят служебно при вписване съответно на обявяване в несъстоятелност и обявяване в ликвидация. За тези промени не е необходимо заявяване.
Промяната на седалището и адреса на управление се вписва, когато клонът на чуждестранния търговец премества управлението на дейността си в друго населено място или на друг адрес в същото населено място.
Може да се промени и предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец.
Незадължителните полета като "Транслитерация" и "Основна дейност по НКИД" също могат да се заявят като променени обстоятелства, но обикновено те се променят във връзка с промяна на обстоятелствата по други задължителни полета - "Транслитерация" с "Фирма" и "Основна дейност по НКИД" с "Предмет на дейност". Няма пречка да се подаде заявление за последващо вписване на обстоятелства по тези полета и след регистрацията на клона на чуждестранния търговец (ако тогава те не са били заявени), както и за тяхната промяна отделно от заявяване на промени по полета "Фирма" и "Предмет на дейност".
Може да има промяна в представителите, начина на представляване и обема на представителната власт.
Промените относно наименованието, правната форма, вписването в регистър на чуждестранния търговец, лицата, които го представляват, и начина на представляване също подлежат на вписване като промяна на обстоятелства. Нови обстоятелства за последващо вписване са обстоятелствата за прекратяване и ликвидация и за несъстоятелност на чуждестранния търговец, както и неговото заличаване.
Обстоятелство, подлежащо на последващо вписване, е закриването на клона на чуждестранния търговец.

Заявител
Заявител при промени в обстоятелствата и последващи вписвания е лицето, представляващо чуждестранния търговец за дейността на клона. Ако няколко лица са упълномощени да представляват клона на чуждестранния търговец заедно, заявлението се подава от всички представители.
Решения на по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 ТЗ относно спомагателно производство по несъстоятелност за търговец, който е обявен в несъстоятелност от чуждестранен съд и притежава значително имущество на територията на Република България, се вписват от ДЛР по служебно изпратените от съда по несъстоятелността решения.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
При промяна в основните обстоятелства и при последващи вписвания за клон на чуждестранен търговец към заявлението се прилагат:

 • решение на чуждестранния търговец за съответната промяна;
 • удостоверение за извършено вписване в регистъра, където е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър);
 • пълномощно с нотариална заверка на подписите;
 • нотариално завереното съгласие и образец от саморъчния подпис на новото лице, което представлява клона на чуждестранния търговец;
 • документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
 • при смяна на предмета на дейност, ако новият предмет на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
 • при вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на чуждестранния търговец - документите относно прекратяването на чуждестранния търговец, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
 • при вписване на обстоятелства относно несъстоятелност на чуждестранния търговец - актовете на съда по несъстоятелността, които се вписват в регистъра, в който е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър), и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 ТЗ (номер, дата на решение и съд по несъстоятелността);
 • другите документи съгласно изискванията на закон;
 • документ за внесена държавна такса за вписване на промяна в обстоятелства.

Подаване на заявление за вписване на промени в обстоятелствата на хартиен носител
Вписването на промяна на обстоятелство за клон на чуждестранен търговец става, като се попълни заявление по образец А8 и в поле "Идентификация" се посочват единният идентификационен код и фирмата на клона на чуждестранния търговец. Фирмата на клона на чуждестранния търговец се посочва заедно с ЕИК, за да се осигури контрол дали посочените в заявлението обстоятелства ще бъдат вписани по партидата му.

Image

След това в съответното поле се попълва новото съдържание на промененото обстоятелство. Останалите полета остават непопълнени.
Така например:
При промяна на фирма се попълва променената фирма в поле № 2 "Фирма".
При промяна на седалище и адрес на управление се попълва изцяло новият адрес в поле "Седалище и адрес на управление".
При промяна на предмета на дейност се попълва поле "Предмет на дейност", но може да се наложи добавянето на допълнително заявление, ако не стигне мястото, както е описано при първоначално вписване на клон на чуждестранен търговец.
Промяната в полета № 10 "Представители" става, като съответното лице, представляващо чуждестранния търговец за дейността на клона, който трябва да се промени, се изписва във вътрешното поле за представител и се маркира квадратчето за заличаване. Новият представител се попълва в друго вътрешно поле, без квадратчето за заличаване да се маркира. Ако трябва да се сменят 3-ма представители, това означава, че 3-мата настоящи трябва да се изпишат в образеца, да се маркират за заличавани и да се въведат 3-мата нови. В този случай трябва да се добави заявление А8, за да има място къде да се попълнят новите управители.
Ако представителят в резултат на промяната стане един, поле № 11 "Начин на представляване" следва да се заличи. Това става с отбелязване на квадратчето "Заличаване" срещу полето вдясно, без в него да се попълва нещо. Ако в резултат от промяна в поле № 10 представителите станат повече от един, тогава поле № 11 трябва да се попълни по начина, по който е предвидено да става управлението на клона на чуждестранния търговец.
Обемът на представителната власт се променя аналогично на предмет на дейност.
При промяна в обстоятелствата относно чуждестранния търговец в съответните вътрешни полета се въвеждат новите обстоятелства, с изключение на представителите на чуждестранния търговец, които се променят аналогично като представителите за дейността на клона.
При заявяване на заличаването на чуждестранния търговец в най-долната част на поле № 22 "Чуждестранен търговец" се отбелязва "заличен". Това вътрешно поле обикновено ще се заявява за последващо вписване.
Последващо вписване има относно прекратяването и ликвидацията на чуждестранния търговец. В този случай в поле № 22а "Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец" се отбелязват едно от следните обстоятелства: прекратяване на чуждестранния търговец, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване на ликвидацията и приключване на ликвидацията.
Последващо вписване има относно несъстоятелността на чуждестранния търговец. В този случай в поле № 22б "Несъстоятелност на чуждестранен търговец" се посочват обстоятелствата от актовете на съда по несъстоятелността, вписвани в регистъра, в който е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър), както и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 ТЗ, за които се посочва номер на решение, дата на решение и код на съда по несъстоятелността. Кодовете на съдилищата са дадени в приложение.

Подаване на заявление по електронен път
При подаване на заявлението за промяна на обстоятелства и последващи вписвания се избира образец А8 за промяна на обстоятелства, въвеждат се ЕИК и фирма и в работния екран на заявителя се зарежда актуалното състояние по партидата на клона на чуждестранния търговец. Заявителят извършва необходимите промени, докато получи новото актуално състояние, което желае да заяви за вписване. Заявителят ще види попълнени всички полета, включително тези, които се състоят от вътрешни полета.
Промяната в полета № 10 "Представители", във вътрешните полета за представителите на чуждестранния търговец в поле № 22 "Чуждестранен търговец" и за актовете от спомагателното производство по несъстоятелността в поле № 22б "Несъстоятелност на чуждестранния търговец" става, като заявителят заличи (изтрие) това вътрешно поле, което трябва да престане да съществува като вписване (например представител) и вмъкне ново поле за новия представител, а останалите обстоятелства, които се променят, се коригират направо в съответното поле или вътрешно поле или се заличават от чекбокса вдясно на полето или вътрешното поле.
След като приключи с попълването на заявлението, заявителят ще види резултата от въвеждането само с променените обстоятелства за вписване, както ако е попълнил заявление на хартиен носител.
При подаване на заявление по Интернет не стои проблемът с недостиг на място и допълнително заявление по същия образец не се прилага.

Вписване на закриване на субекта на регистрация

Същност
Закриването на клона на чуждестранния търговец е обстоятелство, което подлежи на вписване. Вписването на това обстоятелство има оповестително действие. Основанията за възникване на това обстоятелство са:

 • прекратяване на търговската дейност (преустановяване сключването по занятие на сделките по чл. 1, ал. 1 ТЗ);
 • заличаване на чуждестранния търговец.

Заявител
Заявител при закриване на клона на чуждестранен търговец е лицето, представляващо чуждестранния търговец за дейността на клона. Ако няколко лица са упълномощени да представляват клона на чуждестранния търговец заедно, заявлението се подава от всички представители.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
При закриване на клона на чуждестранен търговец се прилагат:

 • решение на чуждестранния търговец за закриване на клона или удостоверението за вписване на заличаване на чуждестранния търговец в регистъра, където е вписан (ако има такъв регистър);
 • документ за внесена държавна такса.

Подаване на заявление за вписване на закриване клон на чуждестранен търговец на хартиен носител
Вписването на заличаване на клона на чуждестранния търговец се заявява със заявление по образец А8 и в поле "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на клона на чуждестранния търговец. След това се отбелязва поле № 28 "Закриване на клона на чуждестранен търговец". Останалите полета остават непопълнени.

Подаване на заявление за вписване на закриване клон на чуждестранен търговец по Интернет
При подаване на заявлението за вписване на закриване на клон на чуждестранен търговец се избира образец А8, въвеждат се ЕИК и фирма и в работния екран на заявителя се зарежда актуалното състояние по партидата на клона на чуждестранен търговец. Заявителят отбелязва поле № 28 "Закриване на клона на чуждестранен търговец". При преглед на резултатите от въвеждането на данните ще се види само отбелязаното поле "Закриване на клона на чуждестранен търговец".

Пререгистрация

Пререгистрацията на клон на чуждестранен търговец става по реда на глава втора "Пререгистрация".

Заявител
Заявител е лицето, което управлява клона.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
За пререгистрация на клон на чуждестранен търговец следва да се подготви удостоверение за актуално състояние, издадено от окръжния съд по седалището на клона на чуждестранен търговец след датата на влизане в сила на ЗТР и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверението следва да бъде издадено след извършване на вписването от съда.
Клоновете на чуждестранен търговец прилагат и допълнително заявление по образец Г1, с което представят за обявяване актуалния дружествен договор или учредителен акт на чуждестранния търговец, съдържащ всички изменения и допълнения.
Със същото допълнително заявление по образец Г1 клоновете на чуждестранен търговец представят за обявяване непредставените в съответния съдебен търговски регистър актове за периода от 2004 г. до годината, предхождаща пререгистрацията:

 • годишните финансови отчети на чуждестранния търговец - във вида, в който са заверени от регистриран одитор.

Подаване на заявление за пререгистрация на хартиен носител
Заявителите подават заявление за пререгистрация по образец А8. При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението по предходното изречение се прилага допълнително заявление по образец Б1 за прокура, по образец Б4 за залог на търговско предприятие и по образец Г1 за обявяване на акт.
В тези случаи заявителят описва приложените заявления по образец от вид Б в частта "Допълнение" на заявлението за пререгистрация по образец А8, като посочва броя на приложените заявления от всеки вид Б1, Б4 и Г1.
Заявленията за пререгистрация се попълват като заявления за първоначално вписване на обстоятелства, като трябва да отразяват обстоятелствата за вписване съгласно актуалното състояние на клона на чуждестранен търговец.

Подаване на заявление за пререгистрация по електронен път
Заявителят, подаващ заявление по Интернет, ще има възможност при въвеждане на код по БУЛСТАТ да извлече данните за фирмата и номера на фирменото дело автоматично от данните от регистър по БУЛСТАТ и структурирани данни в електронна форма за вписаните в търговските регистри търговци и клонове на чуждестранни търговци.
Няма особеност при въвеждането на данните за пререгистрация по Интернет, освен това, че не се налага в приложените заявления да се въвеждат данните на заявител, доколкото заявителят е един за целия пакет от документи, които се подават.

Особености
Няма особени моменти във вписването, промяната на обстоятелства и закриването на клон на чуждестранен търговец.
По отношение на клон на чуждестранен търговец могат да се подават и следните заявления:

 • По образец Б1 за вписване на прокура;
 • По образец Б4 за вписване на залог на търговско предприятие;
 • По образец В1 за вписване на прехвърляне на търговско предприятие;
 • По образец Г1 за обявяване на акт.

Заявленията Б1, Б4 и Г1 винаги се подават отделно от заявление по образец А8, освен в случаите на пререгистрация, когато могат да се подават като пакет.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...