Меню

Вписване на обстоятелства - Търговец - публично предприятие

ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА
Субекти на регистрация

ТЪРГОВЕЦ - ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Заявление по образец А9

Правно основание
Член 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ)

Същност
Търговец - публично предприятие, е търговец по смисъла на Търговския закон, образуван с административен акт на държавен или общински орган (принципал), с който се предоставя държавно или общинско имущество за извършване на определена търговска дейност. Търговецът - публично предприятие, не е търговско дружество. Търговецът - публично предприятие, е юридическо лице - с образуването му възниква нов (различен от принципала) правен субект.
Доколкото практиката е търговците - публични предприятия, да се преобразуват в еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, тук ще посочим само реда за пререгистрацията и заличаването на съществуващите търговци - публични предприятия.

Пререгистрация

Пререгистрацията на търговец - публично предприятие, става по реда на глава втора "Пререгистрация".

Заявител
Заявител е управителят или изпълнителен член на управителния съвет.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
За пререгистрация на клон на търговец - публично предприятие, следва да се подготви удостоверение за актуално състояние, издадено от окръжния съд по седалището на търговеца след датата на влизане в сила на ЗТР и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверението следва да бъде издадено след извършване на вписването от съда.
Ако търговецът - публично предприятие, има клонове, заявителят трябва да приложи удостоверение за актуално състояние за всеки един от тях, издадено от окръжния съд по седалището на клона, ако данни за обстоятелствата за вписване на клоновете не присъстват в удостоверението за актуално състояние на търговеца.

Подаване на заявление за пререгистрация на хартиен носител
Заявителите подават заявление за пререгистрация по образец А9.
При подаване на заявлението на хартиен носител заявителят попълва образец А9 "Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие".
Попълват се данните за всеки един от представителите в качеството им на заявители, описани в глава първа "Общи указания при подаване на заявление". В образеца на заявление има 1 секция за попълване на данни за заявител.
Задължително се попълва фирмата, без да се включва в нея правната форма.
Правната форма не се въвежда, тя се определя от вида на образеца на заявление - А9, и доколкото в образеца на заявление липсва поле за посочване на правната форма, ДЛР ще попълни служебно като "Държавно предприятие" или съкратено ДП.
Върху фирмата не трябва да има права друго лице и заявителите могат да проверят дали избраната от тях фирма е свободна чрез справка в търговския регистър "Права върху фирма". При съвпадение на фирми заедно с пререгистрацията превантивно може да се подаде заявление за промяна на фирмата или да се изчака уведомление от АВ.
Заявителите могат да укажат как да се изписва фирмата заедно с правната форма на латиница в полето "Транслитерация". Това поле не е задължително.
Седалище и адрес на управление е задължително поле. В него се посочват областта, общината, населеното място, за София, Пловдив и Варна - и районът, пощенският код и приложимото от жилищен квартал, булевард/улица, блок, вход, етаж, апартамент, където се намира управлението на търговската дейност на търговеца - публично предприятие.
Телефон, факс, адрес на електронна поща и Интернет страница се посочват по желание.
Предметът на дейност е задължително поле. Ако мястото в образеца на заявление (разпечатан и попълнен на машина или на ръка с печатни букви) не е достатъчно за предмет на дейност, тогава се добавя още едно или няколко заявления по образец А9, като във всяко заявление в частта "Допълване" се посочва колко попълнени образеца на заявления следват. Така например, ако за попълване на предмета на дейност трябва да се попълнят 4 екземпляра на заявление по образец А9, в първия, водещ екземпляр на заявлението в полето за допълнителни заявления по образец се попълва "3", в следващия добавен екземпляр - "2", в следващия "1" и в последния полето се оставя празно.

Image

Ако представителите са били повече от 4 и заради тях се е наложило да се използват допълнителни заявления, се използват същите допълнителни формуляри с вече указания ред.
В добавените екземпляри не следва да се въвеждат други данни, освен данните на заявителя и фирмата (а при промяна на обстоятелства - и ЕИК) на търговеца - публично предприятие. Добавените екземпляри трябва да бъдат подписани и полето за декларацията по чл. 13, ал. 5 ЗТР - маркирана.
Заявителят може да посочи и основна дейност по Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Попълването на това поле не е задължително.
В поле № 7 "Управители" се посочват името и ЕГН или ЛНЧ (за чуждестранните физически лица, които нямат ЕГН или ЛНЧ, се посочва дата на раждане във формат ГГММДД).
Полето се състои от вътрешни полета за всеки един от управителите. В образеца са предвидени три вътрешни полета и ако заявлението се попълва на ръка или напечатано върху разпечатаното заявление и броят на представителите надвишава 3, трябва да се добави ново заявление по начина, описан по-горе. Ако по друга причина са добавени заявления, допълнителните вътрешни полета се попълват в тези заявления.
При повече от един представител следва да се попълни и поле № 11 "Начин на представляване". В полето се отбелязва начинът на представляване, като се маркира квадратчето пред "заедно", "поотделно" или "по друг начин". В последния случай се посочва по какъв друг начин се осъществява представляването. При често използваната фраза "заедно и поотделно" се отбелязва "поотделно", доколкото всяко от лицата, на които е възложено управлението, е оправомощено за това и самостоятелно.
В поле № 13 "Управителен съвет" се попълват данните за мандата на управителния съвет като крайната дата, на която този мандат изтича, и данните на членовете на управителния съвет. Членовете на управителния съвет се попълват като управителите.
В поле № 15 "Контролен съвет" се попълват данните за мандата на контролния съвет като крайната дата, на която този мандат изтича, и данните на членовете на контролния съвет. Членовете на контролния съвет се попълват като управителите.
Ако в учредителния акт или устройствения правилник е уговорен срок, за който е учреден търговецът - публично предприятие, в поле № 16а "Срок на съществуване" се посочва датата, на която изтича този срок. Датата се посочва във формат ДД ММ ГГГГ.
Ако в дружествения договор или устава са посочени специални условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на търговеца - публично предприятие, те се посочват в поле № 17 "Специални условия".
В поле № 23а "Собственик" се посочва наименование и код по БУЛСТАТ на органа, който упражнява правата на принципал на търговеца - публично предприятие;
В поле № 25а "Стойност на имуществото, предоставено от държавата" се посочва стойността на имуществото в левове.
При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението по предходното изречение се прилага допълнително заявление по образец Б1 за прокура, по образец Б2 за клон (толкова броя, колкото клонове има търговецът) и по образец Б6 за прекратяване и ликвидация.
В тези случаи заявителят описва приложените заявления по образец от вид Б в частта "Допълнение" на заявлението за пререгистрация по образец А9, като посочва броя на приложените заявления от всеки вид Б1, Б2 и Б6.

Подаване на заявление за пререгистрация по електронен път
Заявителят, подаващ заявление по Интернет, ще има възможност при въвеждане на код по БУЛСТАТ да извлече данните за фирмата и номера на фирменото дело автоматично от данните от регистър по БУЛСТАТ и структурирани данни в електронна форма за вписаните в търговските регистри търговци и клонове на чуждестранни търговци.
При подаване по електронен път (Интернет) на заявление за пререгистрация на търговец - публично предприятие, следва да се отбележи, че полета № 7, № 13 и № 15 се състоят от вътрешни полета, като първоначално се вижда само едно вътрешно поле и всяко ново поле първо се вмъква, а след това се попълва.
Няма друга особеност при въвеждането на данните за пререгистрация по Интернет, освен това, че не се налага в приложените заявления да се въвеждат данните на заявител, доколкото заявителят е един за целия пакет от документи, които се подават.

Вписване на заличаване на субекта на регистрация

Същност
Заличаването на търговец - публично предприятие, от търговския регистър е обстоятелство, което подлежи на вписване. Вписването на това обстоятелство има конститутивно действие - търговецът представа да съществува като правен субект. Ето защо това обстоятелство може да бъде вписано единствено при приключило производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност.

Заявител
Заявител е ликвидаторът.
Заличаването на търговец - публично предприятие, на основание обявяването му в несъстоятелност се извършва от ДЛР въз основа на служебно изпратено от съда по несъстоятелността съдебно решение.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
При заличаване на търговеца - публично предприятие, се прилагат:

  • баланс към датата на приключване на ликвидацията,
  • пояснителен доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора;
  • протокол за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на търговеца - публично предприятие;
  • удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
  • документ за внесена държавна такса за вписване на промяна в обстоятелства.

Подаване на заявление за вписване на заличаване на търговец - публично предприятие, на хартиен носител
Вписването на промяна на обстоятелство за търговец - публично предприятие, става, като се попълни заявление по образец А9 и в поле "Идентификация" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца - публично предприятие. Фирмата на търговеца се посочва заедно с ЕИК, за да се осигури контрол дали посочените в заявлението обстоятелства ще бъдат вписани по партидата на търговеца.

Image

Вписването на заличаване на търговеца - публично предприятие, се заявява със заявление по образец А6 и в поле "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца - публично предприятие. След това се отбелязва поле № 27 "Заличаване на търговеца". Останалите полета остават непопълнени.

Подаване на заявление за вписване на заличаване на търговец - публично предприятие, по Интернет
При подаване на заявлението за вписване на заличаване се избира образец А9 за промяна в обстоятелства, въвеждат се ЕИК и фирма и в работния екран на заявителя се зарежда актуалното състояние по партидата на търговеца - публично предприятие. Заявителят отбелязва поле "Заличаване на търговеца". При преглед на резултатите от въвеждането на данните ще се види само отбелязаното поле "Заличаване на търговеца".

Особености
Няма особени моменти във вписването, промяната на обстоятелства и заличаването на търговец - публично предприятие.
По отношение на търговец - публично предприятие, могат да се подават и следните заявления:

  • По образец Б1 за вписване на прокура;
  • По образец Б2 за вписване на клон;
  • По образец Б6 за вписване на прекратяване и ликвидация;
  • По образец Г1 за обявяване на акт.

Заявленията Б1, Б2, Б6 и Г1 винаги се подават отделно от заявление по образец А9, освен в случаите на пререгистрация, когато могат да се подават като пакет.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...