Меню

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица

Събиране на оферти с обява

Възлагането на поръчката се открива с обява, която възложителят следва да публикува на профила на купувача.

Обявата следва да бъде изготвена по образец съгласно Приложение № 20 от закона и следва да съдържа най-малко информация за: наименованието на възложителя; обект, предмет и кратко описание на поръчката; условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо; срок за подаване на офертите; срок на валидност на офертите; критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест; дата и час на отваряне на офертите; обособени позиции, когато е приложимо; друга информация, когато е приложимо.

Заедно с обявата трябва да бъдат публикувани и техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката. Ако поръчката се възлага по реда на чл. 190, в обявата трябва да бъде посочено, че се запазва за лица, които отговарят на изискванията на чл. 190, ал. 1 и 2 ЗОП.

В ЗОП е уредено публикуването на обявата за събиране на оферти само в профила на купувача, като възложителят има възможност, но не и задължение, да публикува обявата или кратка информация за поръчката и по друг подходящ начин.

Проследяването обаче всеки ден на профилите на купувачите на всички възложители е невъзможно, затова в чл. 96, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) е посочено, че в деня на публикуване на обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП на профила на купувача възложителят публикува кратка информация за поръчката на портала и чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от Агенцията по обществени поръчки (АОП). В портала на обществените поръчки се съдържа раздел „Информации за обяви“, обхващащ информация за всички обяви за събиране на оферти на всички възложители, чрез което се осигурява възможност за участие на по-широк кръг лица.

Кратката информация по чл. 96, ал. 1 ППЗОП се попълва по образец и съдържа данни за възложителя, кратко описание на предмета на поръчката, прогнозна стойност и срок за получаване на оферти. В информацията възложителят посочва връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка. До тази информация, съгласно чл. 96, ал. 5 ППЗОП, на портала се осигурява публичен достъп до изтичане на 3 години от датата на публикуване на информацията.

Сроковете за получаване на оферти при възлагане чрез събиране на оферти с обява са посочени в чл. 188 ЗОП. Срокът трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни за услуги и доставки, а при строителство - не по-кратък от 15 дни и започва да тече от момента на публикуване на обявата. Това, че публикуването на информацията в портала на обществените поръчки ще се извършва чрез директно въвеждане със специализиран софтуер, означава, че обявата в профила на купувача и информацията в портала ще бъдат публикувани в един и същ ден, от който започва да тече срокът за получаване на оферти.

Законът предвижда задължение за възложителя да удължи срока с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В този случай съгласно чл. 96, ал. 3 ППЗОП възложителят изпраща информацията по чл. 96, ал. 1 ППЗОП, в която посочва удълженият срок за получаване на оферти. След изтичането на удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой.

Възложителят има и задължение за предоставяне на писмени разяснения по условията на обществената поръчка. При условие че има писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят трябва най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения. Задължение да публикува писмените разяснения при информацията на портала на обществените поръчки няма.

Събирането на оферти с обява, освен в случаите на възлагане на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП, се прилага и по отношение на запазените поръчки, чиято стойност изисква възлагане чрез публично състезание - стойностите, посочени в чл. 20, ал. 2 ЗОП, а именно: строителство - от
270 000 до 5 000 000 лв.; при доставки и услуги, включително услугите по Приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 в зависимост от възложителя и предмета на поръчката. За да бъде възложена по реда за събиране на оферти с обява, предметът на поръчката трябва да попада в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП и да бъде запазена и възложена на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Тук следва да се посочи, че не всички запазени обществени поръчки със стойности по чл. 20, ал. 2 ЗОП, изискващи възлагане чрез публично състезание, могат да се възложат чрез събиране на оферти с обява. Разпоредбата на чл. 190, ал. 1 ЗОП не посочва възможността чрез събиране на оферти с обява да се възлагат поръчки на стойности по чл. 20, ал. 2 ЗОП, свързани с програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазват поръчки. Това означава, че запазените поръчки по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗОП, които са на стойност по чл. 20, ал. 2 и трябва да се възложат чрез публично състезание, не могат да се възлагат чрез събиране на оферти с обява.

За разлика от изискванията на чл. 12, ал. 6 ЗОП, а именно че при възлагане на запазени обществени поръчки по чл. 12, ал. 1 ЗОП могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, облекченото възлагане по чл. 190 ЗОП изисква минимум 70 на сто от персонала да се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Друга разлика с правилата относно провеждането на процедурите със запазване на поръчката на основание чл. 12, ал. 1 ЗОП е, че в процедурите доказването на изискването за персонала и за изпълнение на изискванията по чл. 12, ал. 6 ЗОП трябва да бъде извършено от участниците в процедурата, а при прилагане на реда за събиране на оферти с обява - само от участника, избран за изпълнител. Т.е. при възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 190 ЗОП възложителят не е оправомощен да изисква от участниците доказателства за персонал, състоящ се от минимум 70 на сто от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, както и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 12, ал. 6 ЗОП. Такива доказателства се изискват само от избрания за изпълнител участник.

Правилата за представяне и разглеждане на офертите при събирането на оферти с обява са значително по-облекчени от тези, приложими за процедурите.

По отношение на представянето на офертата няма изрични правила, което означава прилагане на общите правила относно подаването й на адреса, посочен от възложителя в определения в обявата срок (чл. 47, ал. 1 ППЗОП), отбелязване на подаването й в регистъра по чл. 48, ал. 1 ППЗОП, отбелязване на поредния номер, датата и часът на получаването върху плика и издаването на документ на приносителя. На основание чл. 48, ал. 3 ППЗОП не могат да бъдат приети оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

И в този случай важат правила на чл. 48, ал. 4-5 ППЗОП. Съгласно посочените разпоредби, когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. В случаите по ал. 4 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.

На основание чл. 47, ал. 2 ППЗОП офертата трябва да бъде представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която да бъдат посочени: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.

Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, и да съответства на чл. 39, ал. 3 ППЗОП. За разлика обаче от процедурите по ЗОП, към офертата не се прилага Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), а се подава декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Ако участникът се представлява само от едно лице, няма пречка да бъде подадена обща декларация, обединяваща всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП.

Декларация следва да бъде представена и за подизпълнител и за трето лице, ако участникът предвижда позоваване на капацитета на трето лице или дял от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнител.

Предвид изричния характер на разпоредбата на чл. 97, ал. 5 ППЗОП, възложителят не може да поставя изисквания относно необхванатите в нея основания за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП и да включва основанията за незадължително отстраняване по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

При събирането на оферти с обява възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. За тези лица се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 ППЗОП. Те трябва да представят на възложителя декларация за липса на конфликт на интереси с участниците и да декларират промяна на обстоятелствата, ако настъпи такава. За тях важат правилата относно задължението за самоотвод в случаите, когато по обективни причини не могат да изпълняват задълженията си или е възникнал конфликт на интереси. Възложителят има задължение да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник и със заповед да определи нов член. Съгласно чл. 51, ал. 12 ППЗОП, когато възложителят отстрани член на комисията поради наличие на конфликт на интереси, действията на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие и/или офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член. И при този способ за възлагане на обществени поръчки важи правилото за запазване в тайна на обстоятелствата, които членовете на комисията са узнали във връзка със своята работа в комисията.

В ППЗОП не е посочено изрично кога трябва да бъде определен съставът на комисията, но предвид разпоредбата на чл. 195 ЗОП за субсидиарно прилагане на разпоредбите на част първа и втора за неуредените в глава двадесет и шеста въпроси, следва да се приеме, че комисията трябва да бъде назначена след изтичане на срока за подаване на оферти (чл. 51, ал. 1 ППЗОП) и да започне работата си след получаване на представените оферти (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).

На публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците, комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. Използваният израз „могат да присъстват представители на участниците“ следва да се тълкува в полза на участниците, а не на възложителя, което означава, че възложителят е задължен да осигури възможност на лицата да присъстват, а дали ще присъстват е въпрос на тяхна преценка.

От разпоредбата на чл. 96, ал. 3 ППЗОП е видно, че на едно и също заседание се отварят както офертите, така и ценовите предложения на участниците.

Следващите действия са свързани с разглеждането и оценяването на офертите в закрито заседание съобразно предварително обявените от възложителя условия и изисквания и критерий за възлагане.

След приключване на тези действия комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

Покана до определени лица

Възлагането на обществена поръчка чрез покана до определени лица е уредено чл. 191 ЗОП. Този ред на възлагане също не представлява процедура по смисъла на закона.

При възлагането по този ред възложителят не публикува обява, а изпраща покана. Използваният израз „определено лице/лица“ означава, че поканата може да бъде изпратена както до едно, така и до няколко лица.

За да може възложителя да възложи по този начин обществената поръчка, трябва да бъде налице едно от седемте основания, посочени в чл. 191, ал. 1 ЗОП.

Първият случай (т. 1) е този, при който след публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 ЗОП (при възлагане чрез събиране на оферти), включително след като възложителят е изпълнил задължението си да удължи срока съгласно чл. 188, ал. 2 ЗОП, не е получена нито една оферта. Възложителят може, без да променя първоначалните условия на поръчката, да премине към възлагане чрез покана до определени лица.

Когато се възлага обществена поръчка чрез покана до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 ЗОП, ал. 2 на същата разпоредба указва, че когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.

Втората хипотеза (т. 2) е свързана с невъзможността на възлагането на обществената поръчка на друго лице поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя. Наличието на основанията трябва да бъде обосновано от възложителя. Освен наличието на посочените условия, възложителят трябва да докаже по безспорен начин, че не съществува друг алтернативен способ за задоволяване на потребностите му, че възлагането на поръчката на друго лице би довело до получаване на резултат, който е различен от целения и не би го удовлетворил.

Третото основание (т. 3) е случаят, в който е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1 (отнасящи се до събиране на оферти с обява). Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. При преценката си дали попада в посочената хипотеза, възложителят трябва да се ръководи и от легалната дефиниция на понятието „изключителни обстоятелства“ в т. 17 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. При всички случаи тези изключителни обстоятелства трябва да са били непредвидими за възложителя.

Посочени са три основания, които са идентични с основанията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление (чл. 79, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗОП):

(т. 4) стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност - наличието на всички предпоставки трябва да бъде налице, за да възникне основанието за откриване на тази процедура;

(т. 5) необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането. Това основание намира приложение в случаите на поръчки с обект доставка, при които резултатът, преследван от възложителя, не може да бъде постигнат, без да се достави допълнително количество, което е необходимо за пълното окомплектоване или е необходима частична замяна на вече доставени, но негодни или ненужни активи. Основанието е неприложимо по отношение на активи, които могат да бъдат доставени от множество потенциални изпълнители. Например с него не може да се мотивира доставката на компютри с типични технически показатели, копирна техника и други подобни, ако те се предлагат в конкурентна среда. Основанието е приложимо, когато възложителят е обвързан от конкретни условия с определен изпълнител и доставката от други изпълнители ще повлияе негативно върху работата му. Например, ако ще изгуби правото на гаранционно обслужване при свързване на активи, доставени от различни доставчици. Основанието е приложимо и когато следва да се осигури технологична съвместимост между вече доставени активи с такива, които са необходими. В този случай следва да се аргументира невъзможността да има друг доставчик, който е способен да изпълни изискването1;

(т. 6) предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Посоченото основание се отнася само до обществени поръчки с обект доставка на стоки. За да се приложи, е необходимо тези стоки да се търгуват на стоковата борса и да са включени в одобрен от Министерския съвет списък. В тези случаи съгласно чл. 191, ал. 3 ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Следващото основание за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица е посочено в чл. 191, ал. 1, т. 7 ЗОП - за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.

Както беше посочено по-горе, при поканата до определени лица възложителят може да не публикува обява, а да изпрати покана до определени лица.

Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 2 в случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации. По аргумент за противното, когато се възлага чрез покана до определени лица на основания по чл. 191, ал. 1, т. 2-7 ЗОП, възложителят няма задължение да разгледа и оцени оферти от лица, различни от посочените в поканата.

Правилата за представяне и разглеждане на офертите при възлагане чрез покана до определени лица, идентични с тези, приложими за събиране на оферти с обява.

Прекратяване възлагането на обществената поръчка

Прекратяването на възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица се извършва чрез публикуване на съобщение в профила на купувача, в което се посочват мотивите за прекратяването. Необходимо е и да бъде оттеглена информацията от портала за обществени поръчки.

Сключване и изменение на договора

Сключването и изменението на договора при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица, е уредено в чл. 194 ЗОП. Договорът се сключва в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, а за поръчки, възложени по реда на чл. 191, ал. 1, т. 32 ЗОП - не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител.

От разпоредбата на чл. 194, ал. 2 ЗОП е видно, че възложителят може да сключи договор и със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. Сключване на договор е възможно само с първия и втория класиран участник, но не и с класираните на трето и следващи места. От текста може да бъде направен и още един извод, а именно че възложителят, в рамките на сроковете, посочени в чл. 194, ал. 1 ЗОП, следва да определи срока за явяване на избрания за изпълнител участник, като го уведоми за това.

Изрично е посочено правило за изменение на сключен договор в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 6 ЗОП - когато се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката, стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство и след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 ЗОП.

Съгласно чл. 230 ЗОП възложителите са длъжни да уведомяват АОП за всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7 ЗОП, като информацията се изготвя по образец и се изпраща в срок до 31 март всяка година, следваща отчетната.

Обжалване

Решенията, действията и бездействията на възложителите при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица не подлежат на обжалване по реда на чл. 196 и следващите от ЗОП. Въпреки че не са посочени изрично като изключение в текстовете на чл. 196 ЗОП, те не могат да бъдат отнесени нито към ал. 1, нито към ал. 5 на чл. 196 ЗОП. Посочените разпоредби уреждат обжалването на решения, действия и бездействия на възложителите в процедури за възлагане на обществени поръчки. Както беше изяснено, възлагането на поръчки по реда на част пета, глава двадесет и шеста от ЗОП е способ за възлагане на обществени поръчки, но двата способа не представляват процедури по смисъла на закона, поради това е неотносим редът за обжалване, приложим за посочените в чл. 18, ал. 1, т. 1-13 ЗОП процедури.

Елена ДИМОВА, експерт по обществени поръчки
Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по обществени поръчки

Б.Р. Цялостно знание по новата правна уредба на обществените поръчки, след приемането на новия ЗОП, можете да намерите в книгата на ИК „Труд и право“ „Обществени поръчки“ - 2016 г., с приложен коментар на закона и на правилника за прилагането му, процедурите за възлагане, практики и действия при прилагане на закона, нормативни актове. Изданието вече е на книжния пазар. Авторите проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров и Мариана Кацарова са признати експерти в областта на обществените поръчки. На вниманието на читателите предоставяме и другата ни нова книга: „Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ с автор Мария Казанджиева.
_________
1 Съгласно методическо указание на АОП по идентичен текст от отменения ЗОП.
2 Необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства.

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...