Меню

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност

През 2015 г. Законът за банковата несъстоятелност (ЗБН) до този момент1 е изменян и допълван 5 пъти. Беше въведена правната фигура на временния синдик (ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г.), уточнени бяха въпроси за предварителното събиране на държавни такси (ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г.), разшири се обемът от информация, която синдикът оповестява на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ); към правомощията на съда по несъстоятелността беше добавено правото да разрешава на временните синдици, на синдиците и на управителния съвет на ФГВБ достъп до данни за проследяване на операции, свързани с връщане на получено имущество с произход от банка в несъстоятелност в платежната система за брутен сетълммент в реално време и до системата ТАРГЕТ2БНБ2 (ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.); промени се редът за обявяване и оспорване на списъка на кредиторите (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.), а със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИ - обн. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) бе променена поредността на удовлетворяване на кредиторите, която обаче не се прилага спрямо открити към датата на влизане в сила на ЗВПКИ производства по несъстоятелност, т.е. не касае „КТБ”-АД (в несъстоятелност).
По ЗБН досега два пъти са откривани производства по банкова несъстоятелност. Едното, по отношение на „Международна банка за търговия и развитие“ АД (заличена), приключи през 2007 г. чрез продажбата на банката като предприятие, а другото е на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност). Съдебната практика по прилагане на ЗБН не е обилна3, но законодателят очевидно е решил да въведе редица нормативни новели, които, без да са особено иновативни, целят да се осигури по-голяма прозрачност и процесуална яснота в действията на синдиците.
Предмет на тази статия са промените в ЗБН, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 61 от 11.08.2015 г.
Законодателят уточнява, че на вписване в търговския регистър подлежат имената, но не и адресите на лицата, назначени за временни синдици.
Упълномощаването на лица, които да представляват синдика в производствата по дела, по които банката или синдикът е страна, както и завеждането на такива дела, става само с разрешение на ФГВБ.
С промените е уточнено, че в първоначалния списък на кредиторите вземанията се подреждат по ред на удовлетворяване, а в рамките на реда - по азбучен ред4. Причината, поради която в рамките на реда вземанията да не се подреждат по техния размер, както бе досега, е в обстоятелството, че вземанията от един и същи ред се удовлетворяват съразмерно и пропорционално (pro rata) и размерът не дава отражение върху поредността и привилегията. Както по-горе беше уточнено, промяната в реда на вземанията, осъществена със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници, според която вземанията на ФГВБ изпреварват по ред другите вложители, не се прилага за открити вече производства по несъстоятелност.
Самото обявяване, а не само заявяването за обявяване, както беше досега, на списъка на приетите вземания е задължение на синдика. От датата на обявяването започва да тече 14-дневният срок, в който всеки вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас в банката, могат да направят писмено възражение пред синдика срещу прието или неприето в списъка вземане. След изтичането на този срок синдикът съставя списък на кредиторите, чиито вземания са оспорени, и го обявява в търговския регистър. Тече нов 14-дневен срок, в който всички кредитори в списъка могат да получат копия от възражението и доказателствата към него. В допълнителен седемдневен срок всеки кредитор с оспорено вземане има право да представи на синдика писмено становище по възражението и да приложи доказателства. В 40-дневен срок синдикът разглежда постъпилите възражения и становищата по тях и се произнася с окончателно решение относно изключването или включването на вземането в списъка на приетите вземания. Решението на синдика подлежи на оспорване пред съда по несъстоятелността.
Независимо от резултата от това оспорване, в 14-дневен срок след изтичането на срока за атакуване на решението на синдика пред съда по несъстоятелността синдикът е длъжен да състави: а) списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; б) списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда; в) списък на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение.
Към списъците се прилагат направените възражения, представените доказателства към тях и доказателства относно спазването на сроковете и предвидения в закона ред за оспорване.

Владимир ГЕОРГИЕВ, юрист
_____
1 Статията е актуална към 08.10.2015 г.
2 „Платежна система ТАРГЕТ2БНБ“ е национален системен компонент на Трансевропейската автматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време в евро, с оператор БНБ, която е изградена съобразно Насоките на Европейската централна банка за ТАРГЕТ2“ - вж. § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.
3 Вж. Определение № 11643 от 23.11.2006 г. по описа на ВАС; Определение № 3449 от 25.06.2015 г. по описа на Административен съд - София град; Определение № 3725 от 02.04.2015 г. по описа на ВАС; Определение № 8440 от 08.07.2015 г., ВАС. Интересно е Определение № 363 от 13.01.2015 г. по описа на ВАС: „В производството по несъстоятелност е недопустимо извършването на косвен контрол върху законосъобразността на решението на Управителния съвет на БНБ за отнемане лиценза на търговската банка“.
4 До промените в рамките на реда вземанията се подреждаха по размера на вземанията.

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...