Меню

Защита на личните данни

Книги в продажба
 • Приложен коментар, разяснения и практически решения по новата правна уредба
 • Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679
 • Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни

Книгата дава изчерпателно академично, информационно-образователно и приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни. Тя съдържа коментар и разяснения по всички ключови въпроси на защитата на личните данни, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните и последните изменения и допълнения на Закона за защита на личните данни. Обхванатата в книгата тематика отговаря на основните проявления на защитата на личните данни в дейността на администраторите и обработващите лични данни, независимо от сектора, в който се осъществява обработването на личните данни. Подробно са разисквани основните понятия в областта на защитата на личните данни, принципите и правните основания за обработване, специалните случаи на обработване на лични данни, правата на субектите, задълженията на администраторите и обработващите данни, отговорността за нарушаване на защитата на личните данни.

Практическата част от книгата дава изчерпателен отговор на често задавани въпроси и съдържа множество образци и процедури с подробни указания, които да улеснят администраторите, обработващите и субектите на данни в процеса по реализиране на техните задължения и права.

В книгата са налични следните образци на документи:

 • Образец на съгласие за обработване на лични данни;
 • Образец за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;
 • Образец на информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни;
 • Образец на информация, предоставяна при събиране на лични данни от друг източник;
 • Образец на заявление за упражняване на права на субекта на данни;
 • Указания относно действията на администратор на лични данни по заявление на субект на данни за упражняване на права;
 • Образец на уведомяване на получатели на личните данни при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
 • Образец на регистър на дейностите по обработване на лични данни и препоръки при воденето му от администратор на лични данни;
 • Образец на регистър на дейностите по обработване на лични данни и препоръки при воденето му от обработващ лични данни;
 • Образец на протокол за унищожаване на лични данни;
 • Образец на длъжностна характеристика на длъжностно лице по защита на данните;
 • Образец на заповед за възлагане на функции на длъжностно лице по защита на данните;
 • Образец на уведомление на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни;
 • Образец на съобщение на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни;
 • Образец на регистър за нарушения на сигурността на личните данни;
 • Образец на искане за предварителна консултация с надзорния орган на основание чл. 36, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Образец на искане за предварителна консултация с надзорния орган на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 36, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Примерно съдържание на споразумение между администратор и обработващ данни в частта относно защитата на личните данни;
 • Въпросник за анализ на съотношението и пропорционалността между обществения интерес и неприкосновеността на субекта на данни;
 • Въпросник за извършване на тест за баланса между законните (легитимните) интереси на администратора или на трета страна и интересите или основните права и свободи на субекта на данни (чл. 6, пар. 1, б. „е“ и чл. 49, пар. 1, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Въпросник за дефиниране на техническите и организационните мерки за защита на данните на етапа на проектирането (Privacy by Design check list);
 • Примерен анализ за защита на етапа на проектирането при установяване на видеонаблюдение.

 

В допълнение към теоретичната и практическата част на книгата, в нея е публикуван и консолидиран и тематично структуриран текст на Регламента, както и актуализиран текст на Закона за защита на личните данни.

Автори:
Д-р Невин ФЕТИ, магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
Десислава ТОШКОВА-НИКОЛОВА, магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

Обем:
752 стр.
ISBN:
978-954-608-263-3

Изчерпана наличност

 


Съдържание:

Книгата предлага приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни.

Първата глава е посветена на приложното поле на правната уредба и спецификата на нейния понятиен апарат. Коректното им разбиране е от ключово значение за представяне на правилата, по които се осъществява защитата на личните данни.

Втората глава обхваща принципите и основанията за обработване на лични данни, в това число на специалните категории лични данни. Обхванати са и особените случаи на обработване на лични данни, предвидени в Общия регламент за защитата на данните и доразвити в българската правна уредба.

Третата глава анализира правата на субектите на данни и обхваща съдържанието и правилата за практическото им реализиране. Фокусът е върху правото на информация, правото на достъп до лични данни, правото на коригиране, правото на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение срещу обработване на лични данни и правото лицето да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. Обхванати са и ограниченията при упражняването на правата.

Четвърта глава е посветена на задълженията на администраторите, свързани с въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за защита, които да гарантират и да им дадат възможност да докажат, че обработването на личните данни съответства на нормативните изисквания. В нейния обхват се включват задълженията за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, задължението за определяне на длъжностно лице по защита на данните, извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните, провеждането на предварителна консултация с надзорния орган, сътрудничеството с него, уведомяването за нарушение на сигурността на личните данни, предаването на лични данни в трети държави или международни организации (трансфер на данни). Задълженията на администраторите са анализирани и в контекста на съвместните администратори, както и при използване на обработващи лични данни. Очертана е юридическата отговорност, която може да намери приложение при нарушаване на защитата на личните данни, като са представени и условията за преценка на тежестта на нарушенията.

Пета глава обхваща често задавани въпроси в опит да обобщи основните положения на защитата на личните данни и да открои сферите, в които практиката среща затруднения. За удобство при прилагането на уредбата, в приложения са поместени образци на документи и методики, тематично структурираните текстове на Общия регламент относно защитата на данните, както и Закона за защита на личните данни след промените му.

Вярваме, че по отношение на обхват, съдържание и полезен смисъл, книгата ще бъде уникална и необходима за всеки администратор на лични данни.

Идеята на авторите и на издателите е книгата да обхване не само относимите към темата актове на Европейския съюз, но и произтичащите от тях промени в българското законодателство. За пълнота и коректност тя отразява и приетите промени в Закона за защита на личните данни:

- статут на Комисията за защита на личните данни и на Инспектората към Висшия съдебен съвет като надзорни органи по защита на личните данни;

- общи правила за обработване на лични данни, които установяват задължения за връщане, унищожаване или изтриване на лични данни, получени без правно основание или в противоречие с принципите на Общия регламент относно защитата на данните, правила за обработване на информация, съдържаща ЕГН или ЛНЧ, изисквания при обработване на лични данни на починали лица;

- обработване на лични данни за журналистически цели, за академичното, художественото или литературно изразяване;

- обработване на лични данни в трудовия контекст;

- дерогации при обработване на лични данни за целите на Националния архивен фонд, научни, исторически изследвания и статистически цели;

- правила за упражняване на правата на субектите на данни и средствата за правна защита;

- специални правила за обработване на лични данни в полицейската и наказателната дейност, с които се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета;

- легални дефиниции на понятията „мащабно“ наблюдение и/или обработване, „риск“, „публичен орган“, „изтриване“, „унищожаване“ и други, които имат значение за практическото изпълнение на задълженията по Общия регламент относно защитата на данните.

Целева аудитория: Всички администратори на лични данни, обработващи лични данни, длъжностни лица по защита на данните, субектите на данни и всички лица, чиято дейност налага обработване на лични данни (управленските и експертните екипи на предприятията и ведомствата, юрисконсулти, IT специалисти, мениджъри човешки ресурси и други).

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право";
- в офиса на издателството;
- на телефони и e-mail: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Доставка

Условия за доставка

 

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...