Застраховките в новата реалност

Светът и България се изправиха пред изпитанието COVID-19.
На 11 март Световната здравна организация (СЗО) обяви разпространението на вирусното заболяване за пандемия, а България въведе извънредно положение два дни по-късно. В тези условия най-важната задача на всеки е да опази живота – своя и този на другите. На следващо място, остават съображенията за гарантиране на бизнеса и доходите, както и търсене на обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи. На тази втора линия са сключените застраховки и това, каква защита могат да ни предложат за събитията, свързани с глобалната пандемия.

Застраховки при пътуване

В случай че сте направили ранна резервация за пътуване или извънредната ситуация ви е заварила на път, проверете условията на сключените застраховки, които имате.

Със застраховката „Помощ при пътуване“ застрахователят се задължава да осигури непосредствена помощ на лице, което вследствие на случайно събитие е попаднало в затруднение по време на пътуване. Застрахованите събития включват нужда от медицинска или дентална помощ вследствие на неочаквано заболяване или инцидент, обезщетение при забавена транспортна услуга в рамките на пътуване, обезщетение при загуба на документи или багаж, правна помощ, пътна помощ.

Застраховката „Отмяна на пътуване“ се предлага и като самостоятелна полица, и като част от полицата, покриваща рискове при пътуване. Полицата покрива риска отмяна или прекъсване на пътуване поради медицински причини (заболяване, злополука, телесно увреждане или смърт на застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор) или поради немедицински причини (проблеми на работното място, кражба на документи и др.). Условието е причината за отмяната не е настъпила по волята на застрахования и да не е можело да бъде предвидена при сключването на застраховката. Продуктът може да бъде от полза, ако искаме да се възползваме от услугата „ранно записване“ или просто за да се подсигурим, ако се случи нещо неочаквано, след като възможността за анулиране на пътуването без неустойка вече е отпаднала. Клиентът избира кои рискове да бъдат покрити по полицата: разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение на самолетен полет.

Настоящата пандемия обаче промени условията, при които се предлагат застраховките при пътуване. Някои застрахователи побързаха да обявят, че са изключили покритието за медицински разноски, свързани с коронавируса, от продуктите си за пътуване в чужбина. На сайтовете на някои застрахователи се появи информация, че във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19 в световен мащаб, считано от 13.03.2020 г., те въвеждат допълнително изключение по застраховките при пътуване – няма да бъдат покривани всякакви събития, настъпили в причинно-следствена връзка с вируса.

При други застрахователи полицата стандартно не покрива събития, причинени при или като следствие на епидемии, пандемии и карантини. Така този риск няма да бъде покрит според изключенията по полицата, без да се налага да се прави допълнителна промяна или съобщение във връзка с настоящата ситуация.

Но някои застрахователи посочиха, че ще покрият щетите в онези случаи, при които пътуващият е действал с дължимата грижа. В случай че сте се отправили към държава, за която вече има постановена забрана за пътуване от МВнР, това би могло да се счете за небрежност и да не бъде покрито по полицата. В случай че сте влезли в страната, преди да се обяви предупреждение за пътуване към тази страна, вашите медицински или други разходи ще бъдат покрити. Актуална информация относно ограниченията за пътуване в Европа и по света има в интернет на адрес: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter.

Новите рискови условия създадоха и пазарна ниша. Някои компании пуснаха на пазара продукт допълнително покритие към рисковата застраховка „Живот“ за събития, настъпили следствие на заболявания с инфекция от коронавирус. Предлага се и пoлицa, която мoжe дa пoĸpиe отмяна на пътуване пo ĸaĸвaтo и дa e пpичинa (Саnсеl fоr Аnу Rеаѕоn – СFАR). Полицата осигурява нaй-гoлямa възвpъщaeмocт нa cpeдcтвaтa, вложени в пътуване, отменено зapaди ĸopoнaвиpyс, като съответно и нейната цена е по-висока.

Доброволна здравна застраховка

Покритието за коронавирус по здравни (медицински) застраховки и застраховки „Живот“ се запазва същото, както при всяко друго вирусно заболяване, при спазване на условията, посочени в конкретния застрахователен договор. Наличието на сключена здравна застраховка гарантира по-широк обем от възможности за лечение (включително в частни здравни заведения) и по-високо качество на здравни услуги. Но ако тепърва смятате да сключите здравна застраховка, имайте предвид, че застрахователят би могъл да откаже покритие по нея при лечение на коронавирус, поради обявеното извънредно положение в България и голямата вероятност от настъпване на риска.

Здравната застраховка дава сигурност и финансово спокойствие при настъпило застрахователно събитие като заболяване или злополука, възможност в рамките на застрахователната сума да се възстановяват направени разходи за лечение, прегледи и изследвания, лекарства, болничен престой или операция, транспорт, специализирано обгрижване и палиативни грижи. Застраховката предлага и възможност за обезщетение при загуба на доход вследствие на покритите рискове. Сключването на допълнителна здравна застраховка не отменя задължението за заплащане на здравни осигуровки към НЗОК.

Здравните застраховки, които се предлагат на българския пазар, според броя застраховани лица се разделят на индивидуални, семейни и групови. Според застрахователното покритие са два вида: доброволни здравни застраховки, които включват няколко основни вида покритие (профилактика, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, дентални услуги, възстановяване на разходи за здравни стоки) и застраховка критични болести, която покрива разходи за лечението на най-масовите тежки заболявания.

Застраховката „Разни финансови загуби“

Що се касае до рисковете от извънредната ситуация за вашия бизнес и доходи, добра защита предлага застраховката „Разни финансови загуби“. Застраховката се предлага като комплексно предложение с покритие за всички рискове на имущество и прекъсване на дейността.

Застраховката „Разни финансови загуби“ може да бъде сключвана от физически лица, еднолични търговци и от юридически лица, които извършват търговска дейност в България. Тя предлага защита срещу разни финансови загуби, вследствие на действието на непредвидени и неконтролируеми природни и икономически сили, посочени в застрахователната полица. Загубите на застрахованото лице могат да бъдат свързани с прекратяване на трудовия договор на застрахования и загуба на трудово възнаграждение; лоши метеорологични условия; обща недостатъчност на доходи; загуба на доходи; текущи общи разходи; непредвидени търговски разходи; загуби на пазарна стойност; загуби на рента или доход от наем; загуби от неплащане на вноски по лизингови договори или други търговски вземания; загуби от пожар и природни бедствия; авария на машини; косвени търговски загуби освен посочените по-горе и други финансови (нетърговски) загуби.

Застраховката може да покрива и финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахованият е в договорни отношения; финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск, и което при обичайни условия и ненастъпване на риска застрахования не би бил длъжен да осъществява, както и други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление на покрит по застраховката риск.

Предмет на застраховката може да бъде всяко оценимо в пари право. Застрахователната сума зависи от максималния размер на финансовите загуби, които застрахованият може да понесе през периода на застраховката, вследствие на някое от горепосочените събития.

Нашите препоръки

Във всички случаи бихме препоръчали да се запознаете с условията по Вашата полица, ако искате да претендирате щета във връзка с настоящата ситуация в България и много други държави по повод на коронавируса. Обичайно сроковете за отправяне на претенция са кратки, като е възможно те да се считат за започнали от датата на обявяване на извънредната ситуация в съответната държава. Запознайте се с предвидените изключения по вашата полица и възможностите за отправяне на претенция.

Проверете страницата на вашия застраховател за актуална информация. В настоящата кризисна обстановка и предвид призива гражданите да не напускат домовете си, някои застрахователи разшириха кръга на онлайн услугите, които предлагат: възможност за завеждане на щета по имейл или по телефона, проверка на статус на щета онлайн, плащане на вноски по застраховка онлайн.

Що се касае до плануваните организирани пътувания, Законът за туризма1 също предлага възможности за защита. Според закона пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението му, без да заплаща никаква такса за прекратяване, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

Туроператорът също има право да прекрати договора за туристически пакет своевременно и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за него, без да дължи допълнително обезщетение. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки (освен ако специално законодателство предвижда по-дълги срокове).

Възможността за отмяна на пътуването или за пререзервиране винаги съществува в условията на кризисна ситуация и при липса на застраховка тя е удачен вариант.

Във всички случаи препоръчваме запознаване с условията на сключения търговски договор и клаузите му за непреодолима сила. Полезна информация има в сайтовете на компаниите и на институциите. Законодателството също предоставя защита за правата ни като потребители и пътуващи.

Сключването на застраховки за здравето, живота и бизнеса в настоящия момент и при актуалните условия на застрахователите, също следва да се проучи и обмисли. Застраховките могат да предоставят защита от рисковете, свързани с глобалната пандемия и променените икономически условия, които се очаква тя да донесе.

Невена РАДЛОВА, адвокат
____
1 Обн. ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., изменен и допълнен.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина