Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в кодекса на Труда

Дайджест „Труд и право“, 2020 г., кн. 12

Коментар

В „Държавен вестник“, брой 28 от 2020 г., бяха обнародвани промени в Кодекса на труда (КТ), в сила от 13 март 2020 г., когато върху цялата територия на Република България беше обявено извънредно положение.

По-късно, в „Държавен вестник“, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г., бяха обнародвани и допълнения в текстовете на Кодекса на труда за случаите на обявена извънредна епидемична обстановка.

Посочените промени са част от трудовото законодателство и могат да се прилагат в случаи на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Съгласно чл. 63 от Закона за здравето при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите, се обявява извънредна епидемична обстановка. Извънредна епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск.

Според § 1, т. 45 от Допълнителните разпоредби на закона „извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1“ е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите.

В условията на извънредна епидемична обстановка за все повече родители се налага да си останат вкъщи и да полагат грижи за малките си деца, които са на дистанционно обучение или поради преустановяване на груповите присъствени занятия в занимални, или при поставянето им под карантина, и т.н. Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. За работниците и служителите, при които не е възможно съчетаването на работа от вкъщи с полагането на грижи за други членове на семейството, Кодексът на труда предвижда различни варианти за ползване на отпуск.

……………..

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет
__________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина