Търсене
Close this search box.

Възстановяване на предишна работа на работник или служител от работодателя или съда

Цел
Да уреди реда за възстановяване на предишна работа на работник или служител.

Правно основание
Кодекс на труда – чл. 345

Участници
Първа страна:
Работодател
Втора страна:
Работник или служител

Описание
а) Предварителни условия
1. Работник или служител се възстановява на предишна работа в случаите, когато работодателят го е уволнил и:
– с влязло в сила съдебно решение заповедта за уволнението е била призната за незаконосъобразна и работникът или служителят е бил възстановен на предишната си работа, или
– работодателят сам е отменил заповедта за уволнение (вж. Процедура № 65).
2. Работникът или служителят, който е възстановен, има право да заеме предишната си работа, ако:
– трудовото му правоотношение е било безсрочно, или
– трудовото му правоотношение е било срочно, но срокът не е изтекъл. В този случай работникът или служителят има право да заеме предишната си работа само за периода до изтичане на срока по трудовото правоотношение.
б) Действия на страните в хронологичен ред
1. Процедурата се открива по инициатива на работника или служителя. Той се явява при работодателя и заявява волята си да заеме предишната си работа. Това работникът или служителят може да направи устно или писмено със Заявление до работодателя. Когато се подава писмено Заявление, то се подава в деловодството на работодателя в два екземпляра. Единият екземпляр, с входящ номер на него, се предава на работника или служителя. Работникът или служителят трябва да се яви на работата, на която желае да бъде възстановен, в срок от четиринадесет календарни дни от получаване на съобщението за възстановяване. Четиринадесетдневният срок може да бъде удължен по уважителни причини1. Удължаването е с толкова дни, колкото траят уважителните причини. Преценката дали причините са уважителни се прави във всеки конкретен случай от работодателя. При несъгласие преценката на работодателя може да бъде оспорена от работника или служителя пред съда.
2. Работодателят е длъжен да допусне възстановения работник или служител до работата, която е изпълнявал към момента на уволнението.
3. Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка на работника или служителя факта на възстановяването на предишната работа. Това става, като:
3.1. с червен химикал, с две кръстосани линии, се зачерква основанието, датата на уволнението и правоъгълният печат, в който е вписан трудовият стаж до момента на отмененото уволнение;
3.2. с червен химикал се записва и основанието, на което се прави зачеркването;
3.3. вписва се датата, на която работникът или служителят се е явил, за да заеме длъжността. Това вписване се прави на първото свободно място на дясната страница на трудовата книжка.

Правни последици
Когато работникът или служителят, които е възстановен, се яви в четиринадесетдневен срок, за да заеме предишната си работа, работодателят е длъжен да го приеме. Ако не направи това, работодателят носи:
1.1. наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс2;
1.2. имуществена отговорност по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда3.

Пояснения
1 Уважителни причини са такива причини, които са попречили на работника или служителя да се яви да заеме предишната си работа, като например заболяване, отсъствие от страната и др.
2 Чл. 172, ал. 2 НК: Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.
3 Чл. 225, ал. 3 КТ: Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

Снежана Станчева

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление до работодателя

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина