Срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите изтича на 28 ноември 2022 г.

Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 11

(§ 41, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда, ДВ, бр. 98 от 2018 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)

Законът за водите предвижда директорите на басейновите дирекции да водят регистри на водовземните съоръжения за подземни, включително минерални, води на територията на съответния район за басейново управление. Кладенците се вписват в регистър на водовземните съоръжения за подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите съгласно чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите (ЗВ).

Регистрацията е свързана с устойчивото управление на водите и цели защита на интересите на водоползвателите при предоставяне на права за водовземане на трети лица, ограничаване на опасността от пресъхването на кладенците и опазването на качеството на водите в тях.

Безвъзмездно водовземане за физически лица

Съгласно чл. 43, ал. 2 ЗВ физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води.

Собствени потребности на гражданите

Легалното определение на понятието „Собствени потребности на гражданите“ е дадено в § 1, т. 71 от Допълнителните разпоредби към Закона за водите. Това са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване на професия или занаят.

Регистрацията на кладенците съгласно Закона за водите

За изграждането на кладенец за задоволяване на собствени потребности на гражданите не е необходимо издаването на разрешително. Законът изисква собственикът или ползвателят на имота да уведоми директора на съответната басейнова дирекция за намерението да изгражда в имота кладенец (чл. 44, ал. 4).

След изграждането на кладенеца собственикът или ползвателят на имота са длъжни да го обявят в 3-месечен срок в басейновата дирекция, за да бъде вписан в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 (чл. 44, ал. 5).

В Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката (Наредба № 1), подробно е регламентиран редът за подаване на уведомленията и тяхното съдържание.

Режимът за вписване на кладенец за задоволяване на собствени потребности на граждани по реда на Закона за водите се определя като регистрационен, уведомителен, а не като разрешителен.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща.

Регистрацията по реда на § 41, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

С § 41, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ПЗР към ЗИД на ЗООС, ДВ, бр. 98 от 2018 г., изм., бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) e въведено задължение собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, да ги регистрират по реда на Закона за водите. Изискването за регистрация се отнася за кладенците, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 ЗВ.

Срокът за подаване на заявление за вписване на съоръжението в регистъра е до 28 ноември 2022 г.[1] Заявлението се подава до съответната басейнова дирекция. То може да се подаде и чрез кмета на общината, кмета на район, кмета на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления (§ 41, ал. 8).

Последицата от неизпълнение на изискването за регистрация е определена в чл. 118г, ал. 6 ЗВ: водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани във водените от директорите на басейновите дирекции регистри на водовземните съоръжения за подземни води на територията на съответния район за басейново управление, се ликвидират.

За процедурата за регистрация не се събират такси.

Разпоредбата на § 41, ал. 7 задължава гражданите – собственици на кладенци за задоволяване на собствени потребности, в заявлението до басейновите дирекции за управление на водите за регистрирането им да декларират нормативно установения набор от данни, изискващ се за вписването в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 ЗВ. Съдържанието на заявлението е уредено чрез препращане към наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ – Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води (Наредба № 1). Указано е, че заявлението следва да съдържа определената в наредбата информация за регистриране на изграден кладенец (§ 41, ал. 7, изр. 2), без да се уточнява кои са приложимите текстове. Описание на информацията за регистриране на изграден кладенец се съдържа в разпоредбите на чл. 116 и чл. 119 от Наредба № 1. Регистърът на съоръженията – кладенци за задоволяване на собствените потребности на граждани, трябва да сдържа 1) данни за имота, в който са изградени съоръженията; 2) трите имена на собственика на съоръженията; 3) данни за съоръженията, включително: а) дълбочина; б) диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци; в) начин на черпене на водата; г) целта, за която се ползва водата (чл. 116). Съответно в уведомлението за регистриране на изграден кладенец се посочват: 1. трите имена на собственика на имота; 2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване; 3. дълбочина на кладенеца; 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци; 5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа; 6. цел, за която се ползва водата (чл. 119).

От прегледа на правилата за регистрацията на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите по реда на Закона за водите и по реда на § 41, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗООС, следва, че разпоредбата на § 41, ал. 7 дава нов срок за регистрация на изградени кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 ЗВ, без да променя характера на режима за вписването им съгласно Закона за водите. В първоначалната редакция на разпоредбата (ДВ, бр. 98 от 2018 г.) срокът за заявяване е определен на 27 ноември 2020 г. С изменението в ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г., срокът е удължен с две години – до 28 ноември 2022 г.

В съдебната практика се приема, че разпоредбата на § 41, ал. 7 ЗООС не променя уведомителния характер на режима, а само въвежда допълнителен срок за подаване на заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от ЗВ. „Видно от разпоредбата на чл. 44, ал. 4 от Закона за водите (ЗВ), изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешение, като собственикът е длъжен единствено да уведоми директора на съответната басейнова дирекция за намерението си. Редът за подаването на заявлението е предвиден в Наредба № 1 от 10.10.2007 г., съгласно чл. 117, от която гражданите – собственици на поземления имот, уведомяват писмено директора на басейновата дирекция за намерението да изградят кладенец или за наличието на такъв. Същият е и режимът за уведомяване на административния орган по § 41, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗООС“ (Решение № 1051 от 04.02.2022 г. по адм. д. № 7096/2021 г., ІІІ отд. на ВАС, така и Решение № 4131 от 21.06.2022 г. по адм. д. 3109/22 г. на Административен съд – София-град.)

Образци на заявлението за регистрация

На интернет страниците на четирите басейнови дирекции може да бъде намерена бланката на заявлението за регистрация, одобрена от министъра на околната среда и водите. Информация за басейновите дирекции за управление на водите е достъпна на https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/basejnovi-direkcii/.

Повече информация, включително и за съоръженията, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, е достъпна на https://www.moew.government.bg/bg/vodi/aktualno-novini/.

Стойка КУРТЕВА, юрист
______
[1] Предложения за удължаване на този срок (и на срока по ал. 1 на § 41) се съдържат в два законопроекта (№ 48-254-01-29 от 25.10.2022 г. и № 48-254-01-33 от 26.10.2022 г.) за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 2020 г.), съответно с една година – до 28 ноември 2023 г., и с три години – до 28 ноември 2025 г.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина