Търсене
Close this search box.

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2015 г.

Коментар

В „Държавен вестник“, бр. 100 от 05.12.2014 г. бяха обнародвани промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (за краткост Наредба Н-8 от 2005 г.), които влизат в сила на 01.01.2015 г.1

Основната цел на промените е да се опрости декларация обр. № 1 (Приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба Н-8 от 2005 г.), както и да се решат някои проблеми в декларирането, възникнали в практиката след въвеждането на изискването за равенство между задълженията по декларации обр. № 1 и декларация обр. № 6 (Приложение към чл. 2, ал. 2 от Наредба Н-8 от 2005 г.).

Промените могат да бъдат обобщени в няколко точки:

 • Деклариране на дните в осигуряване при сумирано отчитане на работното време в декларация обр. № 1.
 • Други промени при попълването на декларация обр. № 1.
 • Промени при попълването на декларация обр. № 6.

1. Деклариране на дните в осигуряване при сумирано отчитане на работното време в декларация обр. № 1
Това безспорно е най-сериозната промяна, която засяга всички работодатели, организирали работата в предприятията си при условията на сумирано отчитане на работното време за период по-дълъг от 1 месец, които подават декларации обр. № 1 с код за вид осигурен 16. До края на 2014 г. в периода на сумирано отчитане те не подаваха информация за действително отработените дни по графика, като в т. 16 „Дни в осигуряване“ попълваха „20000“. След изтичане на периода осигурителите подаваха коригиращи декларации, в които се вписваше информацията за преизчислените дни в осигуряване за съответния месец. Този ред на деклариране не даваше необходимата информация за текущо определяне на размера на обезщетенията за временна неработоспособност от органите на Националния осигурителен институт (НОИ), които разчитаха само на информацията, попълнена от осигурителите в Приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.
Предвид новия ред за изплащане на болничните листове от лечебните заведения директно на НОИ, за да се изчисли обезщетението за временна неработоспособност, е необходимо органите на НОИ да разполагат текущо с достатъчно информация за действително отработените дни по съответния график.
В допълнение – въвеждането на задължението за равенство между сумата от декларираните месечни задължения с декларации обр. № 1 и месечното задължение на осигурителя за внасяне на осигурителни вноски по декларация обр. № 6, значително затрудни осигурителите със сумирано отчитане на работното време, които бяха задължени да спазят равенството както при първоначалното подаване на декларациите, така и при последващото им задължително коригиране.
С новия режим за деклариране на сумираното изчисляване на работното време се премахва задължителното коригиране на декларация обр. № 1, като осигурителя декларира текущо действително отработените дни по съответния график.

Правила за попълване на декларация обр. № 1 за лицата с попълнен код за вид осигурен 16:

 • Код продължаване на осигуряването в точка 13 е премахнат, като на негово място е създадена нова точка под същия номер „Код за сумирано изчисляване на работното време“. Той се попълва само за тези наети лица, за които в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16. В т. 13 са създадени две позиции. В позиция 1 се попълва от 2 до 6 в съответствие с броя месеци в установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време. В позиция 2 се попълва от 1 до 6 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.

ПРИМЕР:
При установен тримесечен период за сумирано изчисляване на работното време, т. 13 от декларация обр. № 1 следва да се попълва по следния начин през трите месеца на периода.

597464

При установен шестмесечен период за сумирано изчисляване на работното време в позиция 1 на т. 13 се попълва цифрата 6.

Внимание: Недопустимо е в позиция 1 на т. 13 от декларация обр. № 1 да се попълва 1, тъй като код за вид осигурен 16 се попълва само когато установеният период на сумирано изчисляване на работното време е за повече от един месец.

 • В полетата на т. 16 от декларация обр. № 1 за месеците със сумирано изчисляване на работното време се попълват действително отработените дни по графика на лицето, които могат да бъдат повече или по-малко от установените работни дни за тези месеци.

В позиция 1 по правило се попълват следните кодове:

 • ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 0;
 • ако лицето не е осигурявано за всички работни дни през месеца – попълва се 1.

При сумираното изчисляване на работното време, когато през съответния месец не е имало прекъсване или възобновяване на осигуряването и лицето е отработило установените с предварително утвърдения график работни часове за месеца, в позиция 1 на т. 16 се попълва 0, независимо че попълнените дни в позиции 2 и 3 може да са по-малко от работните дни по календар за същия месец.
За да се попълнят позиции 2 и 3 (общ брой работни дни в осигуряване), общият брой на часовете в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделя на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.
Тези правила позволяват да не се подават коригиращи декларации обр. № 1 след приключването на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и да не се преизчисляват отработените дни по графика спрямо работните дни по календар. При необходимост коригиращи декларации могат да бъдат подадени с цел коректното отчитане на часовете положен извънреден труд, изплатени допълнителни възнаграждения и др.

ПРИМЕР № 1:
През януари 2015 г. в едно предприятие започва шестмесечен период за сумирано отчитане на работното време. Наетите лица работят по график на 12-часови дневни смени при 8-часово законоустановено и договорено работно време. През януари Иван Петров отработва 15 смени или общо 180 часа при 21 работни дни (168 работни часа за януари). Съгласно описаните по-горе правила общият брой на часовете в съответствие с графика се разделя на дневното договорено работно време 180 : 8 = 22,5. Тъй като остатъкът е по-голям от половината от дневното договорено работно време, в позиция 2 и 3 на т. 16 се вписва 23. Като цяло т. 16 следва да се попълни по следния начин:

597465

В т. 16.1 „Отработени и други дни с осигурителни вноски“ се вписва числото 23, а в точка 16.7 „Отработени часове – общо“ се вписва 180.

ПРИМЕР № 2:
В същия месец Никола Василев отработва 12 смени (144 часа), което се равнява на 18 отработени дни при 21 работни дни в месеца. Точка 16 се попълва по следния начин:

597465

В т. 16.1 „Отработени и други дни с осигурителни вноски“ се вписва числото 18, а в точка 16.7 „Отработени часове – общо“ се вписва 144.

ПРИМЕР № 3:
При условията на горните примери лицето Мария Петрова по графика за януари следва да отработи общо 14 дванадесетчасови смени, или 168 часа. Тя ползва отпуск поради временна неработоспособност от 7 календарни дни от 19 до 25 януари. Съгласно чл. 40, ал. 5 КСО работодателят изплаща на лицето обезщетение за първите три работни дни от периода на временна неработоспособност. В случая в първите три работни дни от временната неработоспособност лицето е следвало да отработи по графика две смени по 12 часа (понеделник и сряда) или общо 24 часа. Работодателят следва да заплати обезщетение за 3 работни дни х 8 часа или общо за 24 часа. За останалите работни часове по графика в периода на временната неработоспособност (две смени по 12 часа в петък и неделя или общо 24 часа) обезщетението се изплаща от НОИ. В случая полетата на точка 16 се попълват по следния начин:

597467

……………………………………………………………

597468

В примера работните часове по график съвпадат с работните часове за първите три дни от временната неработоспособност, за които се дължи обезщетение от работодателя. Възможни са и две други хипотези:

 • В първите три дни от временната неработоспособност Мария Петрова е трябвало по график да отработи една 12-часова смяна (вторник). В този случай работодателят заплаща обезщетение само за 12 часа, а НОИ изплаща обезщетението за всички останали часове по графика от остатъка на периода за временна неработоспособност – например 2 смени по 12 часа или общо 24 часа. В този случай т. 16 се попълва по следния начин

597467

…………………………………………………………….

597468

 • В първите три дни от временната неработоспособност Мария Петрова е трябвало по график да отработи три 12-часови смени (понеделник, вторник и сряда). В този случай работодателят следва да изплати обезщетение само за 24 часа, колкото е законоустановеното и уговорено работно време за съответната длъжност. За останалите часове от графика се изплаща обезщетение от НОИ. Точка 16 следва да се попълни като в първата хипотеза от примера.

Внимание: Преходен режим.
При въвеждането на всяка промяна е необходимо създаването на преходен режим. В случая той се съдържа в забележките към указанията за попълване на полетата от т. 16 в декларация обр. № 1. Когато периодът на сумирано изчисляване на работното време е започнал преди 01.01.2015г. и продължава през 2015 г. до май включително, в т. 16 се попълва 20000 и след изтичане на периода на сумираното изчисляване на работното време се подава нова декларация с код 16, като в т. 1 „Код корекция“ се попълва „К“. В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. На практика гореописаните правила за деклариране на сумираното изчисляване на работното време ще се приложат от първия период, който започва през 2015 г. За периодите, започнали през 2014 г., ще се прилагат правилата за деклариране, отнасящи се за 2014 г.

2. Други промени при попълването на декларация обр. № 1
2.1.
Опростяване на декларацията. През 2015 г. декларация обр. № 1 ще има различен вид, тъй като от нея отпадат следните полета:
В полето на т. 5.1 не се попълва датата на раждане на лице с ЛНЧ или сл. номер, а се попълва – код за ЕГН/ЛНЧ /СНЧ, съответно, ако лицето е с ЕГН – код 0, ако лицето е с ЛНЧ/СНЧ – код 2.
Отпадат полетата на т. 8, 9, 10 и 11 от декларацията, които се попълваха служебно от НАП.
Отпадат полетата на т. 16.5 – „Дни в трудова злополука“ и т. 16.6 – „Дни в професионална болест“ от декларацията. Те ще се попълват в т. 16.2 – „Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване“.
Отпада полето на т. 17.2 – „Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане“, което се попълваше служебно от Националния осигурителен институт. В тази връзка в полето на т. 17 – „Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО“ се попълва осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 КТ и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 КТ. Точка 17 се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.
2.2. Другата важна промяна в декларация обр. № 1 касае самоосигуряващите се лица. Новата разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 6 от наредбата дава възможност на наследниците на починалите самоосигуряващи се лица да подават декларация обр. № 1 за наследодателите си. Декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника, в съответната ТД на НАП по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице, в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта. По този начин наследниците обезпечават евентуалното си право на наследствена пенсия и други обезщетения, изплащани от НОИ.

3. Промени при попълването на декларация обр. № 6
3.1.
С допълнението към ал. 11 на чл. 6а се дава възможност на самоосигуряващите се лица и на работодателите (за данъка по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ) да коригират декларация обр. № 6, след като е изтекъл срокът за подаването й. Коригирането става след разрешение на НАП, като в тези случаи декларацията се подава на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител.
3.2. В указанията за попълване на декларация обр. № 6 са променени забележките след т. 18. Съгласно промените в първата от забележките – дължимите задължителни осигурителни вноски върху възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени след 31.12.2014 г., се декларират с декларация обр. № 6, като в полето на т. 18 „Дата на изплащане/начисляване“ се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението. С оглед направеното изменение, съответните суми на всички дължими осигурителни вноски върху възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени през месеца, се попълват в една колона от декларацията.

ПРИМЕР:
През януари 2015 г. предприятие изплаща възнаграждения по три граждански договора. Единият се отнася за работа, извършена през октомври 2014 г., той е на стойност 1000 лв. и е изплатен на 15.01.2015 г. Вторият е за работа, извършена през ноември 2014 г., на стойност 2000 лв. и е изплатен на 26.01.2015 г. и третият е за работа извършена през декември 2015 г., на стойност 800 лв. и е изплатен на 30.01.2015 г. Осигурителни вноски се дължат върху трите възнаграждения. Точки 8, 9 и 18 от декларация обр. № 6 следва да бъдат попълнени по следния начин:

597467

597468

Както се вижда от примера, независимо че възнагражденията се изплащат в различни дни от месеца, в т. 18 се вписва винаги последният календарен ден. По този начин, ако осигурителят изплаща няколко възнаграждения през различни дни от месеца, отнасящи се за един и същи календарен период, той ще може да обедини задълженията си за осигурителни вноски в една колона от декларация обр. № 6. Така попълнената декларация обр. № 6 се подава до 25.02.2015 г. заедно със съответните декларации обр. № 1 с код за вид осигурен 14.

3.3. Последната промяна е свързана с декларирането на осигурителните вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 КСО. Съгласно четвъртата забележка от указанията за попълване на т. 18 „Дата на изплащане/начисляване“ в нея се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа. Тази промяна дава възможност на осигурителите, които изплащат обезщетения за оставане без работа, отнасящи се за един и същи календарен месец, в различни дни от текущия месец да обединят задълженията си за осигурителни вноски в една колона от декларация обр. № 6.

Зорница ДИМИТРОВА, експерт по осигурително право
________
1 В ДВ, бр. 4 от 16.01.2015 г. е публикувана нова Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г., която касае подаването на данни с декларация обр. № 1 за лицата, работещи по трудови договори. Подробно разяснение по темата, очаквайте в следващия брой на дайджеста (бел. ред.).

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина