Търсене
Close this search box.

Промените в данъчните облекчения за физическите лица през 2010 г.

 

Данъчните облекчения, които ще се ползват от физическите лица за доходи, придобити след 01.01.2010 г., са:

  • данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;
  • данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане;
  • данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  • данъчно облекчение за дарения; и
  • данъчно облекчение за млади семейства.

Въпреки че посочените облекчения по същество са сходни с тези, които се прилагаха за предходната 2009 г., ще обърнем внимание, че от началото на данъчната година са в сила изменения и допълнения, направени в някои от разпоредбите на глава четвърта от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които променят конкретни правила, имащи отношение към прилагането на някои от изброените данъчни облекчения.
С настоящия коментар ще се опитаме да внесем яснота в новите моменти, касаещи ползването на данъчните облекчения за доходи, придобити през 2010 г., като ги степенуваме по важност.

Най-значими са измененията, отнасящи се до данъчното облекчение за млади семейства, тъй като от 01.01.2010 г. са в сила напълно нови редакции на чл. 22а и чл. 23, т. 5 ЗДДФЛ.

На основание чл. 22а, ал. 1 ЗДДФЛ, местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 171 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

В случай че размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит (виж чл. 22а, ал. 2 ЗДДФЛ).
Предвид цитираните разпоредби, може да се каже, че няма значителни промени в условията и размера на коментираното данъчно облекчение спрямо тези, които се прилагаха за доходи, придобити от физическите лица през 2009 г. От друга страна, видно е направеното уточнение, че данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само от местни физически лица, както и че лихвените плащания, направени през течение на годината, трябва да са по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Тези уточнения имат предимно редакционен характер, защото са насочени към разрешаването на проблеми, възникнали в практиката по прилагането на предишния текст на чл. 22а ЗДДФЛ.
Направено е още едно редакционно пояснение, а именно, че данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ (чл. 22а, ал. 3 ЗДДФЛ). Всъщност това правило е принципно и се отнася за всички данъчни облекчения, на които имат право физическите лица.

ПРИМЕР:
Местно физическо лице, отговарящо на условията по чл. 22а, ал. 1 ЗДДФЛ, през 2010 г. е направило лихвени плащания по ипотечен кредит в размер на 6320 лв. През течение на годината лицето е получавало единствено доходи от трудови правоотношения, като годишната данъчна основа за тези доходи е в размер на 6200 лв. В конкретния случай, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ също е 6200 лв. като това е и максималният размер на данъчното облекчение, който може да се ползва от това лице. Частта от направените лихвени плащания, която лицето не е ползвало като данъчно облекчение (120 лв.), не може да се пренася за следващи данъчни години.

Нов момент е условието, въведено с нормата на чл. 22а, ал. 3 ЗДДФЛ, намалението да се прилага, само ако данъчно задълженото лице представи
исмена декларация от съпруга/съпругата си, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната година.
Ще припомним, че подобно условие съществуваше във връзка с прилагането на данъчното облекчение за деца, което беше отменено с въвеждането на плоския данък от 01.01.2008 г.
Редът, по който ще се ползва данъчното облекчение за млади семейства, принципно се запазва. Това означава, че единствената възможност за прилагане на намалението отново ще бъде с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Едновременно с това обаче значително са опростени изискванията за представяне на документи, доказващи изпълнението на условията за ползване на облекчението. Повечето от тези условия ще се декларират от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация (чл. 22а, ал. 4 ЗДДФЛ). Единственият документ, който ще се изисква при подаването на годишната данъчна декларация, съгласно новия текст на т. 5 в чл. 23 ЗДДФЛ, е документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Следователно, при ползване на данъчното облекчение за доходи, придобити през 2010 г., няма да се прилагат множеството документи, фигуриращи в старата редакция на чл. 23, т. 5 от закона (копия от свидетелството за сключен граждански брак, справка за имотното състояние на кредитоискателите, договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката кредитозаемател, и документи, удостоверяващи направените вноски).

На второ място по важност са промените, свързани с прилагането на данъчното облекчение за дарения.

Част от тях бяха направени още в началото на миналата година със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ, бр. 32 от 2009 г. На основание чл. 22, ал. 5 ЗДДФЛ, за доходи, придобити след 01.01.2010 г., данъчното облекчение може да се ползва и за дарения, направени в полза на лица, идентични или сходни на изброените в чл. 22, ал. 1 от закона, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За целта е необходимо към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ да се представи официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач. Тази промяна беше направена във връзка с препоръките на Европейската комисия за синхронизирането на разпоредбата с правото на Европейския съюз и по-специално с разпоредбите на чл. 49 и 56 от Договора за ЕС, където са заложени принципите за свободно движение.
Ефектът от коментираното по-горе изменение е, че се постига разширяване на възможностите за прилагане на данъчното облекчение за дарения. В тази посока е и направеното по-късно допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ, със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.). В разпоредбата са добавени Център “Фонд за асистирана репродукция” и Център “Фонд за трансплантация”. На това основание, считано от 01.01.2010 г., физическите лица могат да приспадат до 50 на сто от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ за направените през годината дарения както в полза на Център “Фонд за лечение на деца”, така и за тези, направени в полза на Център “Фонд за асистирана репродукция” и Център “Фонд за трансплантация”.
В тази връзка ще припомним, че се запазва изискването общият размер на данъчното облекчение за дарения да не превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ (чл. 22, ал. 2). Непроменени са регламентите, свързани с реда и условията за прилагане на данъчното облекчение за дарения. Както досега, намалението може да се ползва единствено в годишен аспект – с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, или по реда на чл. 49 ЗДДФЛ при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения от работодателя по основното трудово правоотношение на физическото лице.

На трето място по значение могат да бъдат поставени новите моменти, свързани с ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, регламентирани в чл. 18 и чл. 28, ал. 2, т. 2 ЗДДФЛ.

Единствената промяна, която е в сила от 01.01.2010 г. по отношение на това данъчно облекчение, има чисто редакционен характер и се свежда до добавянето на Детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК) като компетентен орган, определящ вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст. Измененията са направени в разпоредбите на чл. 23, т. 1 и чл. 43, ал. 9 ЗДДФЛ и са съобразени с промените, извършени през 2009 г. в Закона за здравето (ЗЗ) по отношение на медицинската експертиза. На основание чл. 103, ал. 4 ЗЗ, експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от Детски експертни лекарски комисии (ДЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с участието на специалисти по детски болести.

На последно място само ще отбележим, че липсват промени по отношение на размерите, реда и условията за ползване на данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане по чл. 19 и чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗДДФЛ, както и на данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, уредено в чл. 20 и чл. 28, ал. 2, т. 3 от закона.

Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
____________
1 При формирането на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ се включват годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения по чл. 25, годишната данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност по чл. 30, годишната данъчна основа за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество по чл. 32, годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество по чл. 34 и годишната данъчна основа за доходите от други източници по чл. 36 от закона.

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина