Търсене
Close this search box.

Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица

На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите:

· поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване – данни за осигурителния доход, осигурителния стаж, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионни осигуряване, здравното осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд “ГВРС”), облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения;

· данни за общия размер на дължимите осигурителни вноски и дължимия данък за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данните се определят с наредба, издадена от министъра на финансите. Това е Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.
Данните по наредбата се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) с утвърдените в наредбата образци на декларации. Това са:

· декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”;

· декларация образец № 3 “Данни за здравното осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, и други”;

· декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”;

· декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”.

В брой 3 на “Държавен вестник” от 13.01.2009 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8. С нея са извършени изменения и допълнения както в самата наредба, така и в указанията за попълване на декларациите, като промените влизат в сила от 1 януари 2009 г.
Декларациите по Наредба № Н-8 се подават в писмена форма (на хартиен носител) чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, на електронен носител или по Интернет за сертифицирани клиенти.
С направената промяна в чл. 6, ал. 2 от Наредба № Н-8 декларации образец № 1 и 3 се подават само на електронен носител или по електронен път, когато осигурителят има повече от две осигурени лица. В случаите, при които осигурителят подава не повече от две декларации, може да ги подаде на хартиен носител. Например, ако чрез търговско дружество се осигуряват двама съдружника и едно наето лице, следва да се подадат три броя декларации на електронен носител или по Интернет. Декларациите се подават с протокол по образец, подписан и подпечатан от задълженото лице или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на НАП.
С допълненията, направени в чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от наредбата е пояснено, че за лицата, на които е издаден служебен номер от НАП, данните се подават, като в декларациите се вписва този служебен номер.
През 2009 г. няма промяна в сроковете за подаване на декларациите по наредбата.
Във връзка с направеното допълнение в чл. 6, ал. 8 КСО, в сила от 01.01.2009 г., е допълнена и разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-8. По реда на чл. 6, ал. 8 КСО самоосигуряващите се лица определят окончателния размер на осигурителния си доход за периода, през който са упражнявали дейност през предходната година. С направеното допълнение от 2009 г. самоосигуряващите се трябва да коригират окончателния размер на месечния си осигурителен доход за минали години, когато с данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година декларират доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години. С данъчната декларация, освен справка за окончателния размер на осигурителния доход за предходната година, се подава и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната минала година. Съгласно новата буква “б” на т. 2 от чл. 3, ал. 3 на Наредба № Н-8 в тези случаи самоосигуряващите се лица трябва да декларират дължимите осигурителни вноски върху тези доходи с декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”. В декларацията се попълва сумата на дължимите осигурителни вноски, изчислена като разлика между определения нов размер на дължимата осигурителна вноска за съответната година и декларираните и внесени окончателни осигурителни вноски за същата година. В указанията за попълване на декларация образец № 6 е пояснено, че дължимите осигурителни вноски за минали години се декларират в декларацията, с която самоосигуряващите се декларират дължимите осигурителни вноски за предходната година, но се попълват за всяка година в отделна колона.
В чл. 3, ал. 4 от наредбата, е променен срокът, в който осигурителите и самоосигуряващите се лица имат възможност да коригират или заличат данни с подадени вече декларации. До 31.12.2008 г. осигурителите имаха право без разрешение да коригират и заличават вече подадени данни, не по-късно от 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. От 01.01.2009 г. декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране или заличаване на данни след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи коригирането и заличаването на данни се извършва само след изрични указания на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт във връзка с възложените им функции. Декларация образец № 6 се коригира след изрични указания от страна на НАП.
Месечните данни за осигуряването, облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ се подават в компетентната териториална дирекция на НАП с декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице”. С новата ал. 6 на чл. 3 от наредбата се пояснява, че месечни данни за осигуряването се подават и в случаите, при които през месеца лицата са осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО и на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
С чл. 4 от Наредба № Н-8 се създава възможност самоосигуряващите се да подават еднократно декларация образец 1 “Данни за осигуреното лице” за всяка календарна година. Право да подават еднократно декларация образец №1 имат само самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за пенсия. Декларацията се подава до 20-ти февруари за всяка календарна година с попълнени данни за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари на текущата година. Еднократно декларация образец №1 може да се подаде и при започване или възобновяване на трудова дейност в течение на календарната година. Декларацията се подава с попълнени данни за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, за който са внесени дължимите осигурителни вноски. В тези случаи декларациите се подават с попълнен код 22 в т. 12 “Вид осигурен”. Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само за фонд “Пенсии”, които са осигурени и по трудов договор върху максималния месечен осигурителен доход за пълно работно време, също подават еднократно декларация образец №1, като в т. 12 “Вид осигурен” попълват код 23.
Съгласно новата ал. 7 на чл. 4 от наредбата от 01.01.2009 г. не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се, с попълнен код 22 или 23 в т. 12 “Вид осигурен” на декларация образец № 1. В тези случаи коригирането на данните се извършва с попълнен код 12 или 13 в т. 12, по реда, определен в чл. 4, ал. 3 от наредбата.
В указанията за попълване на декларации образец № 1, 3 и 5 са изменени текстовете, с които се определя редът, по който се коригират и заличават вече подадени данни. Следва да се има предвид, че след 01.01.2009 г., когато се налага да бъдат коригирани вече подадени данни с декларации образец № 1, 3, и 5 след коригиращата декларация за съответния месец, може да се подаде отново само коригираща или заличаваща декларация.
Коригиращи декларации образец № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават, когато трябва да бъдат коригирани данните в подадената вече декларация, или когато са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат осигурителни вноски. През 2009 г. има промяна в начина на коригиране или заличаване на данни в случаите, при които за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да коригира или заличи едната (например лицето подлежи на осигуряване при един и същ осигурител по трудов и граждански договор, по трудов договор и по договор за управление и контрол). В тези случаи първо се подава една заличаваща декларация, с която се заличават подадените преди това декларации и след това се подават отново декларациите с попълнени верни данни.
През 2009 г. при попълване на данни в декларация образец №1 за основната икономическа дейност на осигурителя и за кода на икономическата дейност, в която е заето лицето, се използва новата Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 г.
Направени са допълнения и в указанията за попълване на данни в точка 12.4 “Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” и в точка 16.1 “Отработени и други дни с осигурителни вноски” на декларация образец № 1. В точка 12.4 осигурителят попълва данни дължат ли се осигурителни вноски за фонд “ГВРС” за лицето, за което се подава декларацията. При попълване броя на дните с осигурителни вноски за съответния месец в точка 16.1 не се включват дните положен извънреден труд.
Данните, подавани с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, се използват от Националния осигурителен институт за изчисляване и отпускане на пенсии, парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Точното попълване на данните и подаването на декларациите в определените в наредбата срокове е от голямо значение за коректното определяне на осигурителните права на лицата и изчисляването на реално полагащите им се парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
За осигурените на повече от едно основание през месеца всеки осигурител трябва да подава данни с декларация образец № 1, независимо от обстоятелството, че по едно от правоотношенията лицето е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход.
Когато работник или служител работи по два и повече трудови договори и по едно от трудовите правоотношения е осигурен върху максималния месечен осигурителен доход, данните се подават по следния ред:

· за лицата, които по основния трудов договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход при пълна заетост на работното време и същевременно са наети на работа и по втори трудов договор за 3 и повече от 3 часа дневно, данните при втория работодател се подават с попълнен код 21 в т. 12 “Вид осигурен” на декларацията;

· във всички останали случаи данните за осигуряването по втория (или допълнителния) трудов договор се подават с попълнен код 04 в т. 12 “Вид осигурен”, независимо по коя категория труд работи лицето.

Тъй като лицата по основния договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход и в двата случая отработените дни през месеца по другото трудово правоотношение се попълват в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. Не се попълват данни за осигурителния доход, но с оглед определяне на вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” се попълват данни за брутното трудово възнаграждение, както и данни за облагаемия доход. И в двата случая дните в отпуск за временна неработоспособност с право на обезщетение се отразяват в т. 16.2 (в случай на трудова злополука и професионална болест в т. 16.5 или 16.6), а дните във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя в т. 16.А от декларацията. В точка 16.2 се попълват и дните в отпуск за бременност и раждане с право на обезщетение.
Самоосигуряващите се, които работят и по трудово правоотношение, по което са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход, подават данните за осигуряването в качеството си на самоосигуряващи се лица по следния начин:

· когато лицето е заявило в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигурява само за фонд “Пенсии” и по трудовото правоотношение работи при пълна заетост на работното време, данните за осигуряването като самоосигуряващо се лице се подават с еднократно подадена декларация образец № 1, като в точка 12 “Вид осигурен” лицето попълва код 23. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”;

· в случай че лицето е заявило в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигурява освен за фонд “Пенсии” и за фонд “Общо заболяване и майчинство”, то подава месечни данни като самоосигуряващо се лице с попълнен код 12 в т. 12 “Вид осигурен” на декларацията. Когато лицето е във временна неработоспособност или бременност и раждане, се попълват данни за дните с право на обезщетение в т. 16.2 от декларацията.

За работещите по договори за управление и контрол всеки от възложителите подава данни за осигуряването с попълнен код 10 в т. 12 “Вид осигурен”. В случай че лицето е декларирало, че е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, възложителят по договора не внася осигурителни вноски, но подава данни само за социално осигуряване с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, пак с попълнен код 10 в точка 12 “Вид осигурен” на декларацията. Дните с изплатено или начислено възнаграждение се отразяват в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”, а дните в отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, съответно за отглеждане на малко дете по всички договори, се отразяват в зависимост от случая в точки 16.2, 16.3, 16.5, 16.6 и 16.А.
Посочените изменения в Наредба № Н-8 влизат в сила от 1 януари 2009 г.

Румяна СТАНЧЕВА, главен експерт в НОИ

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина