Промени в образеца на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2021 година

В първи брой на списание „Счетоводство, данъци и право“ за 2022 година представяме на Вашето внимание промените в образеца на Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 г., като за начало може да се каже, че в сравнение с образеца на ГДД за 2020 г. в настоящия образец са направени малко промени, които засягат ограничен кръг данъчно задължени лица. Тези промени са основно в следните две направления:
– промени в резултат на измененията и допълненията в ЗКПО, влезли в сила от 01.01.2021 г.;
– промени в указателните текстове на декларацията, с оглед улесняване при попълването й.

В следващите редове посочените промени ще бъдат разгледани хронологично и взаимосвързано, където е необходимо.

1. Промени в Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

В тази част е премахнат редът „Адрес за кореспонденция“, което води до преномериране на следващите редове и корекция на препратките, направени в забележката към ред 2 и 3 на част І към съответните редове от част ІI.

2. Промени в Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

В тази част са коригирани пояснителните текстове към ред 6.1 и ред 7.1, касаещи декларирането на определени обстоятелства от лицата, които преотстъпват корпоративен данък по реда на чл. 184 при условията на чл. 189 от ЗКПО (ред 6 и 6.1), както и земеделските стопани, които преотстъпват корпоративен данък по реда на чл. 189б от същия закон (ред 7 и 7.1), като същите са осъвременени и олекотени като изказ.

3. Промени в Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък:

В тази част са направени промени, които отразяват измененията и допълненията в ЗКПО, влезли в сила от 01.01.202 1 г., а също са включени и два указателни текста, които са преместени от Указанията за попълване и подаване на декларацията, както следва:

3.1. На ред 2, 4 и 5 са добавени пояснения за попълването им, които са пренесени от Указанията за попълване и подаване на декларацията:

3.2. Детайлизирано е представянето на информацията относно увеличенията на счетоводния финансов резултат с разходи и суми в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, като към ред 14 в колона А на част V на образец 1010 са създадени съставни редове, на които да се декларират увеличенията по чл. 47ж, т. 1, 2 и 3 от ЗКПО. Не е налице промяна по отношение на декларирането на увеличенията по чл. 47з и чл. 47к от същия закон. Новото в колона Б на част V е, че е създаден нов ред 15 за намаление на счетоводния финансов резултат с разходи и суми, свързани с двойно включен доход, с които е увеличен счетоводният финансов резултат в минал данъчен период.

Ето и извадка от част V на образец 1010, илюстрираща тези промени:

3.3. Променени са формулите за изчисляване на сумата, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО, в съответствие с промяната на тази разпоредба в сила от 01.01.2021 г. (обн., ДВ бр. 104/2020 г.) – увеличен е толерансът за превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски от 20 на сто на 25 на сто, а именно:

3.4. Промени в Част VI – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

Промяната е в указателната част, като поясненията, дадени в Указанията за попълване и подаване на декларацията, са преместени в таблицата на Част VI за по-голямо удобство при попълването:

3.5. Промени в Част ХІ – Регулиране на слабата капитализация

Промени са направени само в указателната част с оглед улесняване при попълването й:

4. Промени в Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (образец 1011)

В Част II Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения на Приложение № 1 са направени следните промени:

4.1. Номенклатурата на лицата, в полза на които направените разходи за дарения са признати за данъчни цели в размер до 10 на сто от счетоводната печалба е променена, като това се дължи на отмяната на чл. 31, ал. 1, т. 3 [3] от ЗКПО:

4.2. Премахнато е полето за подпис на приложението [4] . Като причина за това може да се посочи, че декларацията в нейната цялост (образец 1010 и съответните приложения, които се подават в зависимост от конкретната ситуация при всяко данъчно задължено лице) се подписва и подава по електронен път и в този смисъл не е необходим подпис и на всяко едно от приложенията.

5. Промени в Приложение № 3 за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (образец 1013)

Приложение № 3 се попълва само когато се прилага чл. 43а от ЗКПО, която разпоредба е приложима от твърде ограничен кръг данъчно задължени лица.

Приложението е променено, като са дадени повече пояснения относно попълването му и кореспонденцията на сумите с част V и част XI на образец 1010. Също така са въведени нови изчислителни редове с оглед опростяване на валидационните правила и контроли при попълване на справките.

Преди да бъдат визуализирани промените в приложението, е добре да се обобщят няколко основни правила за попълването му, а именно:

Когато в част А на част ХI от образец 1010 е отбелязано „ДА“ или в случай че не се налага да се попълва част ХI, поради неприложимост на чл. 43, но следва да се приложи чл. 43а от ЗКПО, е необходимо:

1. В образец 1010 да се отбележи ред 3 от Част ІV – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията;

2. Да се попълнят част ХI на образец 1010 (ако е приложимо) и Приложение № 3 (образец 1013). В зависимост от това дали чл. 43 и чл. 43а от ЗКПО се прилагат или не в комбинация, се попълва или само Справка 1, или и Справка 2 на образец 1013.

Направените промени са следните:

Извън промените в образеца на декларацията е добре да се напомнят правилата за подаването ѝ, както и за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и на декларацията, която се подава в Агенцията по вписванията от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), както следва:

v Ред за подаване на ГДД и за внасяне на годишния корпоративен данък:

– срок за подаване на ГДД – от 1 март до 30 юни на следващата календарна година;

– срок за внасяне на данъка – до 30 юни на следващата календарна година;

– начин на подаване на ГДД – тя следва да се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис.

v Ред за подаване на ГОД:

Подаването на ГОД следва да се извърши по реда на съвместната заповед [5] на изпълнителния директор на НАП и председателя на НСИ, която се публикува на интернет страниците на двете институции непосредствено след издаването ѝ, както и се обнародва в „Държавен вестник“.

Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО ГОД не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч.

В случаите когато се подава ГДД, но не е налице задължение за подаване на ГОД [6] , задължително следва да бъде отбелязан ред 5 от част IV на образец 1010, защото в противен случай ще се изисква подаване на ГОД и вписване на входящия му номер на ред 4 от посочената част на декларацията.

Важно е да се има предвид, че подаването на ГОД за 2021 г., който се подава заедно с ГДД по чл. 92 от ЗКПО, също следва да се извърши в срок от 1 март до 30 юни.

v Ред за подаване на декларация в Агенция по вписванията от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч:

Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч всички предприятия [7] , които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец , утвърден със заповед на министъра на финансите; декларацията се публикува в срок до 30 ЮНИ на следващата година, както следва:

а) от лицата по ал. 1, т. 1 (всички търговци по смисъла на ТЗ) и 2 (ЮЛНЦ) – в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

б) от лицата по ал. 1, т. 3 (останалите предприятия) – чрез икономическо издание или чрез интернет.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 38, ал. 10 от ЗСч едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не подават декларация, с която да декларират това обстоятелство.

Според § 40 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 96/2019 г.) § 39, т. 2, буква „а“, подбуква „бб“ относно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч по отношение на еднократното подаване на декларация по образец се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г.

Следователно, ако 2021 г. е първата година, през която дадено предприятие не е осъществявало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч, то следва в срок до 30 юни 2022 г. да подаде декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от същия закон. В случай обаче, че за 2019 г. или 2020 г. е подало декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и през 2021 г. също не е осъществявало дейност, то не следва да подава такава декларация за 2021 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт
______
[1] Шифрите не са поредни, очевидно с цел по-лесна сравнимост на информацията от годишните декларации за различни данъчни периоди.
[2] Например, ако за лицето са изпълнени условията по чл. 43, ал. 6 от ЗКПО, изначално няма да са налице непризнати разходи за лихви по ал. 1 на чл. 43, и ако то няма основание или възможност да обърне възникнала през предходен период данъчна временна разлика от регулиране на слаба капитализация, не трябва да попълва част XI, в т.ч. не следва да отбелязва „да“ или „не“ в част А на таблицата.
[3] Вж. § 18, т. 2 и § 45, т. 1 от ПЗР на Закона за социалните услуги.
[4] Такава промяна е направена също в Приложение № 2 и в Приложение № 3 на ГДД.
[5] Вж. интернет-адрес: https://nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2021/Zapoved_05-662_NSI_NAP.pdf
[6] Това е специфичната хипотеза, уредена в чл. 92, ал. 4 ЗКПО – ГДД се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на ЗСч, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
[7] С изключение на бюджетните предприятия и едноличните търговци.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина