Търсене
Close this search box.

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

От 01.01.2007 г. в България действа нов Закон за данък върху добавената стойност, на основание на който беше издадена Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.).
Тази наредба урежда обществените отношения в областта на регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, считано от 01.01.2007 г.

В параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба № Н-18 от 2006 г. са регламентирани условията за използване на фискални устройства (ФУ), одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г., както и правата и задълженията на производителите и потребителите на фискални устройства в този процес.

Краткият срок между обнародването и влизането в сила на Наредба № Н-18 наложи въвеждане на преходен период относно разпространението и експлоатацията на фискални устройства, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. Възможността за прилагане на такъв преходен период произтича от съпоставимостта на функционалните и технически изисквания към фискалните устройства, одобрени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г., с тези на одобрените по реда на действащата до края на 2006 г. Наредба № 4 от 1999 г.

В бр. 79 на “Държавен вестник” от 2 октомври тази година беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Основен мотив за издаване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. бe необходимостта от създаване на нормативен ред за използване след 30 септември 2007 г. на фискалните устройства, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г., от лица, които са ги закупили, въвели в експлоатация и регистрирали в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) преди 01.10.2007 г.

Съгласно параграф 5, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба № Н-18 от 2006 г., в срок до 30.09.2007 г. одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове фискални устройства, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл, могат да:

– продължат да се разпространяват и/или продават от производителите или вносителите им;
– бъдат придобивани (като новозакупени или чрез смяна на собственост), въвеждани в експлоатация и регистрирани в ТД на НАП от лицата, задължени да използват фискални устройства.

След 30.09.2007 г. на българския пазар могат да се разпространяват (като новозакупени или чрез смяна на собственост) само фискални устройства, които са одобрени по реда на новата Наредба № Н-18 от 2006 г.

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПЗР на Наредба № Н-18 от 2006 г., лицата, задължени да използват фискални устройства, могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове фискални устройства, като прилагат съответно чл. 12 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за промени във функционалните изисквания към фискалните устройства, настъпили след обнародване на тази наредба, тоест след 27.12.2006 г.

На практика това означава, че одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове фискални устройства могат да продължат да се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в ТД на НАП, към датата на изтичане на срока на свидетелството за одобряване на типа фискално устройство, но не по-късно от 30.09.2007 г.

С измененията, направени в ал. 3 към чл. 12 и ал. 1 към § 5 от ПЗР на Наредба № Н-18 от 2006 г. се регламентира приложимостта на това право към всички типове фискални устройства, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г.
Изключение от това правило правят лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчна група “Г” (продажби, които се облагат със 7% ДДС) и не разполагат с въведено в експлоатация фискално устройство, което позволява отчитане на продажбите в четири данъчни групи. За тях е приложима разпоредбата на § 5, ал. 2 от ПЗР на Наредба № Н-18 от 2006 г., съгласно която тези лица в срок от един месец от обнародването на наредбата трябва да започнат да отчитат продажбите си чрез фискални устройства, които позволяват отчитане в четири данъчни групи.
Правото за използване на одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове фискални устройства, които са закупени, въвеждани в експлоатация и регистрирани в ТД на НАП преди 30.09.2007 г., ще продължи да действа до настъпване на промяна в техническите и/или функционалните изисквания към фискалните устройства.

Беата ПЕТРОВА, главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина