Продължават мерките в подкрепа на заетостта и изплащане на компенсации

Дайджест „Труд и право“, 2021 г., кн. 05

Разяснение

В условията на бавно икономическо възстановяване и продължаваща извънредна епидемична обстановка мерките за подкрепа на бизнеса и за запазване на заетостта на работниците и служителите от предприятия, които преустановиха работа, работят при непълно работно време и имат намалени приходи от продажби, са удължени.

Продължава подкрепата по мярката „60 на 40“. За целта бяха приети промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за удължаване срока за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители от 01.04. до 31.05.2021 г. (ПМС № 93 от 18.03.2021 г., обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2021 г.). Средствата ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13.03. до 31.12.2020 г. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) или са ползвали отпуск на основание чл. 173а КТ, както и за работници и служители, работата на които е била преустановена със заповед по чл. 120в КТ.
За целта работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 01.10.2020 г. И през допълнителния период на прилагане на мярката работодателите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите от групите по постановлението, ще изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2020 г., и ще внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Направена е благоприятна за бизнеса промяна,
като за изплащане на средства ще могат да кандидатстват и работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто, но спрямо усреднените приходи за 2019 г. – годината преди пандемията, когато са имали нормални обороти и приходи, и спрямо тях през 2021 г. е много възможно да имат понижение, което, от своя страна, ще им даде право да получават средства по постановлението. Сравняването с предходната 2020 г. не би било в интерес на бизнеса.

Помощта по мярката „Запази ме“ също бе удължена, и то с три месеца. За целта с ПМС № 99 от 19.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г.) бяха приети изменения и допълнения на Постановление № 325 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени временни ограничения от държавен орган за осъществяването им в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Основните промени предвиждат лицата да имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, в акт на държавен орган. Увеличава се срокът на приложение на мярката – до 30.06.2021 г. Промените са в сила от 01.04.2021 г.

Лицата се допускат за участие по мярката „Запази ме“ само в случай, че са заети в сектори, които попадат в утвърдения от министъра на труда и социалната политика Списък с кодове на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с решение на Народното събрание или на Министерския съвет. Актуалната заповед със списъка с кодовете се публикува на интерент-страницата на Агенцията по заетостта, на адрес: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/.

Работниците и служителите следва да бъдат в неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 КТ или чл. 173a, ал. 2 КТ поради въведени временни ограничения за осъществяване на дейността, посочени в акт на държавен орган.

Министерският съвет прие промени и в Решение № 429 от 26.06.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., изм. и доп. с Решение № 982 на Министерския съвет от 31.12.2020 г. Промените бяха приети с Решение № 233 на Министерския съвет от 18.03.2021 г. Целта е да продължи допълнителната подкрепа за най-засегнатите сектори и икономически дейности и да се запази заетостта на работниците и служителите, попадащи в тях.

В синхрон с мярката „60 на 40“ бе удължен срокът за изплащане на средства до 31.05.2021 г. Промените също така предвиждат за изплащане на средства да могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г. за учредените лица преди първи юни 2019 г. и тези, учредени за периода от 01.06. до 01.12.2019 г. За учредените през периода 01.12.2019 до 01.03.2020 г. и тези след 01.03.2020 г. – спрямо усреднените приходи за 2020 г. Това се отнася и за общинските дейности.

За самоосигуряващите се лица – регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци в определените сектори, и които са декларирали намаляване на приходите от продажби, изискванията са, както следва:
1. за лицата, вписани преди 01.06.2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за лицата, вписани след 01.06.2019 до 01.03.2020 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Поради неколкократното налагане на временни ограничителни мерки за осъществяване на дейност в секторите, попадащи в обхвата на Решение № 429 на МС, се дава възможност да бъдат получавани средства и за лица, които са наети от работодателя или вписани като самоосигуряващи се и след 13.03.2020 г. Този подход е в съответствие и с ПМС № 151 от 2020 г., където за работници и служители, наети в секторите „Транспорт“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, също не са включени ограничения за новонаети лица.

Допълнителна и актуална информация, отговори на често задавани въпроси, както и списъци на одобрените и неодобрените работодатели се публикуват ежедневно на интернет-страницата на Агенцията по заетостта, на адрес: https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/.

Елка ДИМИТРОВА, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП
 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина