Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година

Дайджест „Труд и право“, 2021 г., кн. 06

Коментар

С Постановление № 176 на Министерския съвет от 29.04.2021 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 07.05.2021 г., са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Част от промените в наредбата са във връзка с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., и имат за цел привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с тези на нормативния акт от по-висока степен. Направени са и някои редакционни и прецизиращи промени. Постановление № 176 от 29.04.2021 г. на МС влиза в сила от датата на обнародването му в ДВ, с изключение на промените в чл. 4, т. 5 и чл. 21 НПОС, които влизат в сила със задна дата – от 01.01.2021 г.

I. Допълнени разпоредби

1. Член 1, ал. 1 НПОС

„Пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи, освен документите, заверени копия от които се съхраняват в пенсионното досие на заявителя съгласно чл. 9, ал. 2, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност – заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи, или копия на такива документи, при заявления, постъпили чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация. Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя. Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание „лишаване от свобода“ или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в кое то се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес.“

Съгласно допълнението в наредбата, отразено с удебелен шрифт, когато лицето веднъж е представило оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие са налични заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка не се изискват отново оригиналните документи. Следва да се подчертае, че под „заверени копия“ в този случай се имат предвид само копията на оригинални документи, които

са заверени за вярност с оригинала от съответното длъжностно лице. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, а пенсионното производство се ускорява, тъй като се спестява допълнителна кореспонденция по изискване на оригиналните документи. Гарантират се и правата на пенсионерите, в случаите когато след първоначалното ползване на документите, те са загубени или унищожени.

2. Член 4, т. 5 НПОС

„Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 КСО от наследодател, който не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия съобразно вида ѝ, се представят и следните документи:

……………

т. 5 – за децата – декларация, че не са осиновени при условията на чл. 101 от Семейния кодекс, а за преживелите съпрузи – декларация, че не са встъпили в граждански брак;

………………“

……………

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в ЦУ на НОИ
____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 06/2021 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

 

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина