Правният интерес на ищеца от иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2021 г., кн. 06

1. Съдържание на правния интерес на ищеца

За допустимостта на установителните искове, включително иск, предявен от трето лице за установяване на вписване на несъществуващо обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), е необходимо наличие на правен интерес, т.е. ищецът трябва да защитава свое съществуващо и гарантирано от закона субективно право, което е накърнено. За правния интерес от предявения иск съдът следи служебно, тъй като той е абсолютна положителна процесуална предпоставка, чиято липса към момента на предявяване на иска или отпадане в хода на делото води до недопустимост на производството. За да бъде налице правен интерес за ищеца като трето лице от установяване на недопустимо вписване или вписване на несъществуващо обстоятелство в ТРРЮЛНЦ, респективно от заличаване на това вписване (чл. 30, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ), е необходимо да се установи съществуването на негови накърнени или застрашени субективни права, респ. съдът да може да направи обоснован от доказателствата по делото извод, че уважаването на иска ще доведе до благоприятна промяна в правната му сфера.

Исковете по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ са процесуален способ за защита срещу порочни вписвания в търговския регистър, предоставен на всяко лице, което има правен интерес да установи нищожност или недопустимост на конкретно вписване или несъществуване на вписано обстоятелство. Правният интерес е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на исковете и трябва да е налице не само към момента на тяхното предявяване, но и във всеки момент от развитието на исковия процес като условие за допустимост на съдебното решение, с което съдът се произнася по същество относно валидността и допустимостта на оспорваното вписване и/или относно съществуването на вписаните обстоятелства. Определящи за правния интерес са твърденията, с които ищецът обосновава необходимостта от търсената с исковете по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ защита, но отсъствието на такива твърдения не лишава съда от правомощието да изследва служебно наличието на правен интерес, преценявайки дали и в каква степен положителното произнасяне по исковете, т. е. признаването на извършеното вписване за нищожно или за недопустимо и/или на вписаното обстоятелство – за несъществуващо, ще рефлектира благоприятно в правната сфера на ищеца и ще доведе до настъпване на целения от него правен резултат.

Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ урежда активната легитимация по исковете по чл. 365, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за защита срещу порочните вписвания в търговския регистър, аналогично на разпоредбата на чл. 431, ал. 2 и ал. 3 ГПК (отм.), действала до предоставянето на търговската регистрация в компетентност на Агенцията по вписванията, като овластява освен прокурора всяко трето лице с правен интерес да предяви иск за защита срещу незаконосъобразните (извършени при отсъствие на законовите предпоставки) вписвания. Активно легитимирано да проведе установителните искове по чл. 365, т. 3 ГПК във връзка с чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ е това трето лице, чието правно положение е засегнато от вписаното обстоятелство и би се променило вследствие на заличаването му. Заинтересовано е лице, което не е било страна в охранителното производство, т.е. трето за регистърното производство лице, като преценката за наличие на правния му интерес от предявения иск е винаги конкретна и обусловена от твърденията за засегнати негови съществуващи реални права и вида на търсената защита и кумулативно – от възможността като последица при успешно провеждане на иска да се постигне целеното изменение в съществуващото правно положение на ищеца. Наличието на активна легитимация трябва да бъде обосновано в обстоятелствената част на исковата молба с твърдение за конкретни накърнени права и доказано. Съществуването на правния интерес трябва да бъде налице в хода на процеса до приключването на спора с окончателен съдебен акт.

…………..

Доц. д-р Николай КОЛЕВ, Институт за държавата и правото при БАН
____________

 Пълният текст на статията можете да откриете в брой 06/2021 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

 

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина