Търсене
Close this search box.

Последните промени в Закона за насърчаване на заетостта

 


Коментар

Основната цел на направените изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта, обнародвани в “Държавен вестник”, брой 59 от 31.07.2010 г., е да се подобри функционирането на пазара на труда, достъпът и информираността на търсещите работа лица за свободните работни места, да се развият условията за повишаване качеството на обучението на заетите и безработните лица, да се подобри контролната дейност и да се повиши защитата на правата на търсещите работа лица, които ползват услугите на частните посредници на пазара на труда.

В този брой ще представим по-съществените от извършените промени в закона.

1. Допълнени са регламентите (в чл. 16), които определят изразходването на средствата за активна политика на пазара на труда

 • С извършените промени се дава възможност за изплащане на възнаграждения на външните експерти в изпитните комисии, които оценяват резултатите от обучението на безработните лица, с цел да се повиши тяхната мотивация за обективна оценка на обучените лица и повишаване качеството на обучението. При провеждане на изпити след завършване на обученията за придобиване на професионална квалификация обикновено участват външни оценители. Те следят за качеството на провежданите изпити, както и за придобитите знания и умения от лицата. Значителните средства, които се насочват за обучения, и големият брой обучавани лица, пораждат необходимостта от включване на външни експерти с опит и компетенции в областта на тематиката на обученията, както и относно качеството на тези обучения. Участието в изпитните комисии предполага откъсване на външните експерти от работа, което е свързано със загуба на доход и с допълнителни разходи за лицата. С цел тяхното мотивиране за качествено и отговорно извършване на тази дейност, те ще получават възнаграждение за работата си.

В нова допълнителна разпоредба е определено, че “външен експерт по чл. 16, т. 11” е физическо лице, предложено от работодателя, за участие в комисия за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация и включено в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Критериите и редът за включване в списъка се определят от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

 • Създава се възможност за финансирането на разработването на прогнози за търсенето и предлагането на пазара на труда, които са необходими при разработване и планиране на политиката в областта на пазара на труда, приема на студенти и ученици в образователната система и развитието на икономиката като цяло.
 • Регламентира се възстановяването на разходи по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, когато тези разходи са верифицирани от управляващия орган, изплатени са и са допустими по Закона за насърчаване на заетостта. Ежегодно Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” одобрява критерии за избор на операции, въз основа на които се изпълняват процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на допустими бенефициенти. Средствата, които се предоставят по програмата в областта на заетостта, са основно за: предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения; професионална квалификация, консултантски услуги за стартиране и развитие на предприемачески инициативи; предоставяне на обучение по ключови компетентности, разработване на стратегии за управление на човешките ресурси; въвеждане на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и др. При подготовката и изпълнението на процедурите винаги се вземат предвид действащите регламенти в областта на структурните фондове и по-специално регламентът за управлението на средства от Европейския социален фонд, общият финансов регламент и регламентите за защита на конкуренцията.

С нова разпоредба се въвежда изискването да не се дублира финансирането на разходи по програми, проекти и мерки от различни източници (например от държавния бюджет, от европейски фондове и др.). Предоставянето на средства по чл. 30а ще се извършва, при условие че същите разходи не са финансирани от други източници.
Както и до момента, конкретният размер на изплащаните средства за насърчаване на заетостта е в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България средства за активна политика на пазара на труда и се определя ежегодно с приемането на Националния план за действие по заетостта.

2. Подобряване на нормативната база на услугите по заетостта

 • С цел ограничаване продължителността на престоя без работа на безработните и осигуряване на достъп до услугите на пазара на труда, се намалява от 12 на 6 месеца санкциониращият срок, след който лицата имат право на следваща регистрация в бюрата по труда. Тежестта на санкцията се привежда в по-добро съответствие със спецификата на нарушенията (съгласно чл. 20), които са извършили регистрираните безработни лица. Право на следваща регистрация имат лица, които нямат задължения към бюджета поради неспазване на изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средствата за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз. Намаляването на санкциониращия срок, след който лицата имат право на следваща регистрация от 12 на 6 месеца, ще ги върне в по-кратък срок на пазара на труда и ще им осигури достъп до широк кръг услуги, обучения и субсидирана заетост, включително с финансиране в рамките на схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
 • Модернизирането на услугите по заетостта предполага изграждането на единна система на търсене и предлагане на работна сила и облекчаване на достъпа до безплатна информация за свободните работни места. Част от тази система са свободните работни места в публичния сектор. В тази връзка се въвежда задължение за работодателите да обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудови правоотношения в администрацията, по смисъла на Закона за администрацията, в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в общински предприятия.

В срок до 14 работни дни от датата на обявяване на работното място териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещите работа лица, отговарящи на изискванията за заемане на работното място. По този начин Агенцията по заетостта ще разполага с навременна информация за свободните работни места в публичния сектор и ще може да насочва безработните специалисти, регистрирани в бюрата по труда. Ще се подобри достъпът на тези лица до заетост в публичната администрация, както и в предприятията със 100 процента държавно и общинско участие.

 • Регламентира се осигуряването на достъп до информацията за свободните работни места в частния сектор на електронната страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg). Целта е да се създаде единен портал за свободните работни места в страната, в който търсещите работа лица могат да се информират бързо и безплатно. Частните трудови посредници, т.е. лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2, задължително предоставят в Агенцията по заетостта информация за обявените при тях свободни работни места и за работните места, които вече са заети, или е отпаднала необходимостта за намиране на кандидат. Когато посредникът разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет-пространството, той предоставя права за връзка с него чрез електронната страница на Агенцията по заетостта. Когато посредникът не разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет-пространството, той се задължава да обяви същите чрез регистрацията им в “Е-трудова борса” на електронната страница на Агенцията по заетостта.

От своя страна, Агенцията по заетостта следва да осигури достъп до информацията чрез електронната си страница, без да се цитира конкретния работодател, а самото посредничество ще се осъществява, както и досега, при посредника, където е обявено свободното работно място. Съдържанието, условията и редът за обмен на информация между Агенцията по заетостта и лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 ще се определят с Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

 • Лицата, които ползват услугите на бюрата по труда, подават заявления, а не молби, съгласно АПК.
 • Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, могат да ползват средства по този закон, ако нямат изискуеми публични задължения, нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, и за работодателите мярката е допустима по Закона за държавните помощи. Разпоредбата се допълва, с цел ограничаване достъпа до субсидии от държавния бюджет и средства от европейски и други източници на работодатели, които не са изпълнили условията на договорите по предходни проекти и трябва да възстановяват средства. Не се квалифицира като държавна помощ помощта за училищно образование и първоначално обучение (като чиракуване или с откъсване от работа през деня), обучението и преквалификацията на безработни, включително стажове в предприятия.

3. Подобряване защитата на правата на търсещите работа лица чрез частните трудови посредници
Свободното движение на хора е основно право на европейските граждани, но ползващите тези права български граждани трябва да бъдат защитени, когато се насочват за работа не само в страната, но и в чужбина. Въз основа на анализите и изводите от контролната дейност на оправомощените институции се въвеждат допълнителни изисквания към физическите и юридическите лица, които кандидатстват за регистрация за извършване на посредническа дейност. Такива лица не трябва да имат парични задължения към държавата или общината, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване; да не са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; да нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 и/или чл. 81, ал. 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2, в период от три години преди датата на кандидатстване за регистрация. Въвеждат се подобни изисквания и към членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица.
Важно е да се подчертае, че лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или по законодателството на Конфедерация Швейцария, доказват горепосочените обстоятелства съобразно законодателството на държавата по регистрация.

4. Подобряване на нормативната рамка за включване на проекти в Националния план за действие по заетостта
Социалният диалог и включването на социалните партньори в разработването и изпълнението на политиката по заетостта е основен инструмент на насърчаването на заетостта, като посредством настоящите промени в Закона за насърчаване на заетостта се разширява обхватът на неговото приложение. Сред организациите, които могат да разработват и предлагат за финансиране чрез Националния план за действие по заетостта проекти се включват и неправителствените организации, но при условие, че проектът е съвместен със социалните партньори.
По-конкретно Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.
Регламентира се оценката на тези проекти от комисии, изградени на трипартитен принцип. Ежегодно, по решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта, ще се съставя комисия за оценка и подбор на програми и проекти по реда на ал. 1, чл. 25 и 33 от този закон. В състава на комисията влизат представители на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Условията и редът на работа и функциите на комисията ще се определят с правилника за прилагане на закона.

5. Развитие на регионалния подход в активната политика по заетостта
Промените в закона дават възможност за периодично (досега само веднъж годишно) одобряване за финансиране на регионални програми за заетост, програми за освободените в резултат от масови съкращения и провеждане не само на професионално обучение, но и обучение по ключови компетентности. Регламентира се оценката на тези проекти от комисии, изградени на трипартитен принцип.

6. Ограничаване на младежката безработица
Максималният срок на субсидирано стажуване при работодател на младежите, завършили през последните 24 месеца професионално обучение и без трудов стаж по специалността, се увеличава от 6 на 9 месеца.

7. Промени в мерките, свързани с насърчаване на предприемачеството

 • Отпада мярката за предоставяне на услуги за обучение за професионална квалификация на лицата, получили кредит по проекта “Гаранционен фонд за микрокредитиране”, поради разширяване и разнообразяване на възможностите за предоставяне на обучения на заети лица, включително чрез получаване на ваучери.
 • Отменено е и предоставянето на средства на безработни лица след одобряване на бизнес-проект за земеделска дейност. Тези разходи се разглеждат като оперативни помощи, които са несъвместими с общия пазар и не могат да бъдат предмет на подпомагане чрез държавна помощ.

8. Насърчаване на заетостта на т.нар. “зелени работни места”
Европейският съюз си поставя важни цели в областта на климата и енергията. За България като държава – членка на ЕС увеличаването на дела на използваната електроенергия от възобновяеми енергийни източници и повишаването на енергийната ефективност е от съществено значение, тъй като освен положителните ефекти върху околната среда се очаква тези процеси да предоставят възможности за създаване на нова заетост.
Предвид това Законът за насърчаване на заетостта се допълва с разпоредби за субсидиране на заетостта за 12 месеца, когато на “зелени работни места” се наемат безработни с престой на пазара на труда, не по-малко от 6 месеца. Дадено е и определение на понятието “зелени работни места” като работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

9. Подобряване на контролната дейност по отношение на лицата, извършващи посредническа дейност и услуги по наемане на работа
Анализите на контролната дейност, упражнявана от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИТ”) показват тенденция на увеличаване на нарушенията при извършване на посредническа дейност. Практиката показва, че размерът на сегашната санкция за такива нарушения няма достатъчно превантивен и дисциплиниращ ефект върху посредниците.
В същото време нарастват административните разходи по установяване и доказване на тези нарушения и тяхното санкциониране. В тази връзка глобите се повишават от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.
Въвежда се и санкция за работодателите, наели по трудово правоотношение чужденци без регистрация в Агенцията по заетостта (става въпрос за студенти и командировани работници и служители, които подлежат на регистрация), както и санкция за самите чужденци, които извършват трудова дейност без регистрация.
С глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв. ще се наказват работодателите, които не са декларирали в Агенцията по заетостта в законоустановения срок наемането на работа на граждани на трети страни, които не са получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на РБългария и са членове на семейство на български граждани или на граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение.
Регламентират се и нови начини за връчване на акта за установяване на административни нарушения, в случаите когато нарушителите се укриват от контролните органи. Актът за установяване на административно нарушение ще се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, ще се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
В случаите когато лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или на адреса по месторабота, връчването ще се извършва, като на таблото за обявления и на официалната интернет-страница на контролния орган се постави съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване.
Актът за установяване на административно нарушение ще се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет-страница на контролния орган.

В резултат от направените изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта се очаква да се подобрят условията за мобилност на работната сила, да се намали продължителността на безработицата, да се подобри качеството на условията на труд, както и да се увеличи превантивната роля на контрола върху услугите по заетостта.

Елка ДИМИТРОВА, доктор по икономика

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина