Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 година

Новите размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания бяха приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) и ще се прилагат само за придобити през 2021 г. доходи. Реално в ЗДДФЛ размерите на двете облекчения не са променени, но със специалния закон, само за 2021 г., са налице нови размери на облекченията, които многократно са увеличени и поради това данъкът, който следва да се възстановява на физическите лица в тези случаи също ще е в по-висок размер. И двете данъчни облекчения могат да се ползват чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения или с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Също така и двете данъчни облекчения се прилагат, както за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, така и за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, а именно доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, доходите на физическите лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци, както и доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които на основание чл. 29а ЗДДФЛ са избрали да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци. В тези случаи е характерно, че данъчните облекчения първо се приспадат от сумата от годишните данъчни основи, ако лицата имат такава, и след това от годишната данъчна основа за доходите от стопанска като едноличен търговец.

Следва да се има предвид, че за ползване на данъчните облекчения лицата, които ще ги ползват, не трябва да имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и за това е добре преди това да направят преглед на данъчно-осигурителната си сметка и да проверят дали по нея не са налице задължения, чийто срок на доброволно внасяне е изтекъл, включително и глоби от КАТ или местни данъци, които са предадени за събиране от НАП.

Освен това родителите трябва да бъдат внимателни и да не допускат ползване на данъчните облекчения в пълен размер и от двамата родители, защото в такъв случай всеки от тях ще дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение, т.е. на практика и двамата ще загубят правото си на облекчение за тази година.

I. ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА

1. Размер на данъчното облекчение за деца

Размерите на данъчното облекчение за деца по 22в ЗДДФЛ за 2021 г., с които се намалява сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ са:
– при едно ненавършило пълнолетие дете – 4500 лв.;
– при две ненавършили пълнолетие деца – 9000 лв.;
– при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 13500 лв.

За лицата, извършващи дейност като търговец, за 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 ЗДДФЛ се намалява с разликата между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение за деца, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година.

Конкретният размер на данъчното облекчение се определя от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ до размера на тази сума – например ако физическо лице, родител на две непълнолетни деца, има годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения 8000 лв., това ще бъде размерът на ползваното от този родител данъчно облекчение. Лицето може да ползва този размер при работодателя по основното трудово правоотношение, а в случай че има и други доходи, които подлежат на деклариране, да ползва пълния размер от 9000 лв. с годишната данъчна декларация. Разбира се в такива случаи, ако другият родител има по-високи доходи, от които облекчението може да се приспадне в пълен размер е добре той да го ползва, а ако няма би могъл да го ползва частично.

2. Условия за ползване на данъчното облекчение за деца

Данъчното облекчение може да се ползва от местно физическо лице и чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, когато към 31 декември 2021 г. е:
– родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
– настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
– член на семействата на роднини или близки – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или
– приемен родител – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Условия, по отношение на децата:

Към 31 декември 2021 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, едновременно трябва да:
– е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;
– не е навършило пълнолетие. Възможно е данъчното облекчение да се ползва включително за годината, в която детето е навършило пълнолетие или е родено – например за дете, което е навършило 18 г. на 01.01.2021 г. ще може да се ползва данъчно облекчение.
– не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Като правило данъчното облекчение може да се ползва от единия родител, който не е лишен от родителски права. По изключение обаче е възможно данъчното облекчение да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия.

II. ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

2. Размер на данъчното облекчение за деца с увреждания

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г ЗДДФЛ е 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Това е размерът за едно дете с увреждания и ако в семейството има повече от едно дете с увреждания, това е размерът за всяко от тях, т.е. при две деца данъчното облекчение ще бъде 18000 лв.

За лицата, извършващи дейност като търговец, за 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 ЗДДФЛ се намалява с разликата между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение за деца с увреждания (9000 лв. за едно дете с увреждания), и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година.

2. Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания

Данъчното облекчение може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, което към 31 декември 2021 г. е:
– родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, когато детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
– настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или
– член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
– приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закри ла на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва когато детето с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане към 31 декември 2021 г. е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП и не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка и към 1 януари 2021 г. не е навършило пълнолетие.

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.

III. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА И ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Възможно е при наличието на всички необходими условия и обстоятелства да се ползват и двете данъчни облекчения едновременно за едно и също дете, което е с увреждане. Например за едно дете с увреждания, при наличието на всички необходими условия и обстоятелства, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ може да се намали с 13500 лв. (4500 лв. размер на данъчното облекчение за деца и 9000 лв. размер данъчното облекчение за деца с увреждания).

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина), но е възможно при по-нисък размер на доходите, т.е. когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), но в тези случаи това става само с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

1. Ползване ва данъчните облекчения при работодателя по основното трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави декларация за ползване на данъчното облекчение за деца и/или декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (когато се ползват двете данъчни облекчения се представят двете декларации), в които да декларира наличието на всички условия и обстоятелства за ползване на облекченията. За ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания се прилага и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

На ред 6 в Част I в тези декларации лицето задължително трябва да е отбелязало, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото ако това не е така няма право да ползва облекченията.

Когато облекченията се ползват от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП. В тези случаи се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, преведени на български език от заклет преводач. Това могат да бъдат акт за раждане, паспорт и др., като преводът не е необходимо да бъде легализиран.

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основно трудово правоотношение на работника/служителя към 31 декември 2021 г. изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения. Възстановяването на данъка на физическите лица се прави еднократно и не може това да става частично през следващи месеци.

Когато работодателят няма възможност да възстанови надвнесената сума, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация. В такъв случай независимо, че физическо лице може да има единствено доходи от трудови правоотношения, то за ползване на облекченията ще подаде годишна данъчна декларация.

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като те нямат данък за внасяне. Също така данъчните облекчения не могат да се ползват за доходи, които се облагат с окончателни данъци (например доходи от дивиденти или доходи, облагаеми с патентен данък). За лице обаче с годишен доход 9000 лв. и две непълнолетни деца, при наличието на всички условия, ще му бъде възстановен целият размер на удържания през годината авансово данък.

2. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ДДФЛ

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се попълват в Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация, като в Част VІ се попълва данъчното облекчение за деца, а в Част VІІ данъчното облекчение за деца с увреждания.

Важно е да се има предвид, че когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са ползвани при работодателя в пълен размер, но физическите лица са задължени да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея няма отново да прилагат декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Също така физическите лица няма да попълват Част VІ и Част VІІ за конкретните облекчения в Приложение № 10 на декларацията, а попълват единствено размера на ползваните при работодателя облекчения, който се посочва само в общата таблица от приложението на съответния ред, посочен за конкретното данъчно облекчение. Например през данъчната година физическо лице е ползвало данъчно облекчение за едно дете в размер на 4500 лв. при работодателя по основното трудово правоотношение, на който е представило декларация за ползване на данъчното облекчение за деца. Ако физическото лице подава годишна данъчна декларация, към нея няма отново да прилага декларацията за ползване на данъчното облекчение, а ще отбележи, че облекчението е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение и ще попълни размерът му в таблицата с всички данъчни облекчения в Приложение № 10.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето ще ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация, включително и когато има само доходи от трудови правоотношения.

Когато облекченията ще се ползват само с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ към нея трябва да се приложи декларация за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), но не се прилага копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.

При ползване на данъчните облекчения, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато се подават коригиращи декларации, т.е. при подаването на всяка една декларация не трябва да са налице задължения. Важно е да се има предвид, че ако физическо лице е ползвало данъчно облекчение за деца при работодателя и му е декларирало че няма задължения, при подаване на годишна данъчна декларация от същото лице, това обстоятелство отново трябва да е налице.

Евгения Попова, данъчен експерт

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина