Търсене
Close this search box.

Писмо № 94 ВВ/9 от 29.01.2009 г. на МТСП

При прекратяване на трудовото правоотношение извън посочените основания в ал. 1 и ал. 2 на чл. 25 от Наредбата за работното и униформеното облекло, като правило униформеното облекло подлежи на връщане. Изрично е предвидена и възможност работникът да може да задържи облеклото, ако предприятието е съгласно да му го предостави, след като заплати стойността за срока на доизносването.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, (НБРУО) униформеното облекло след получаването му от правоимащите работници се изписва в издръжката на предприятието. За него се води и извънсчетоводна – оперативна отчетност за срока на подмяната му.
Списъците на длъжностите, за които се дава униформено облекло, материята, по утвърдена от производителите номенклатура, цветът, моделът и отличителните знаци се одобряват от ръководствата на съответните министерства, други ведомства, организации и изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, съгласувано с централния комитет на съответния отраслов профсъюз.
Редът и начинът за определяне сроковете на износване на униформеното облекло са посочени в раздел III и приложението към чл. 19, ал. 1 на наредбата. След изтичане на срока за износване работното и униформеното облекло не подлежат на връщане.
В разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от наредбата е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 и чл. 338, ал. 2 КТ облеклото не се връща и не се заплаща за недоизносената част.
В ал. 2 на чл. 25 от наредбата изрично са посочени основанията, на които, при прекратяване на трудовото правоотношение, облеклото не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносването и те са: по чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и чл. 338, ал. 1 КТ.
Според чл. 25, ал. 3 от наредбата, в останалите случаи на прекратяване на трудовото правоотношение, работникът може да задържи облеклото, като заплати стойността за срока на доизносването, ако предприятието е съгласно да му го предостави.
От разпоредбата следва, че при прекратяване на трудовото правоотношение, извън посочените в ал. 1 и 2 на чл. 25 основания, като правило униформеното облекло подлежи на връщане. Изрично е предвидена и възможност работникът да може да задържи облеклото, ако предприятието е съгласно да му го предостави, като заплати стойността за срока на доизносването.

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина