От 1 септември 2021 г. се прилага нов механизъм за редукция на индивидуалния коефициент при трудовите пенсии на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд

Коментар

От 01.09.2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Според ал. 10 на чл. 70 КСО, при изчисляване размера на пенсията, осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31.12.1959 г., се намалява с коефициент, изчислен от съотношенията между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г. Това намаление отразява факта, че за лицата, родени след 31.12.1959 г., в държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии“ постъпва по-малка по размер на вноска.

През 2021 г. вноската за фонд „Пенсии“ за лицата, работещи при условията на трета категория труд и родени преди 01.01.1960 г., е 19,8 на сто, а за лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд – 14,8 на сто. Разликата от 5 процентни пункта постъпва като вноска в универсалните пенсионни фондове на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Индивидуалният коефициент се изчислява по две различни методики – т. нар. „стара методика“, отнасяща се за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. и „нова методика“ – за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

При „старата методика“ за периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява със средно претеглен коефициент, представляващ съотношение между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г.

По „новата методика“ индивидуалният коефициент на осигурените в универсален пенсионен фонд се намалява, като осигурителния доход на лицето за всеки месец се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г.

От 01.09.2021 г. при определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент, се взема предвид и броят на месеците, спрямо общата продължителност на осигурителния стаж на лицето, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски. Освен това в размера на вноската за фонд „Пенсии“ на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г., за определяне стойността на редукцията на индивидуалния коефициент, се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31.08.2021 г.

Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер с намален индивидуален коефициент, които са отпуснати с начална дата преди 01.09.2021 г. Всеки пенсионер с такава пенсия, ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването й с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него.

Заявлението може да се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, не по-късно от 30.09.2022 г. Заявлението е утвърдено от управителя на НОИ и е обр. УП-29. Същото може да бъде изтеглено от интернет-страницата на института, на адрес: www.noi.bg, от секция „Формуляри“, като след това се активират „Формуляри и образци за пенсия“ и се визуализира обр. УП-29 „Заявление за преизчисляване на пенсия по реда на § 7д от ПЗР на КСО“.

Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това (новата методика). При преизчисляването на пенсиите от 01.09.2021 г. не може да се променя методиката, по която първоначално е изчислен индивидуалният коефициент (по старата или по новата методика), а само начинът за определяне на намалението на осигурителния доход на заявителя, от който се изчислява коефициентът.

Следва да се има предвид, че при преизчисляване на отпуснатата трудова пенсия въз основа на заявление от пенсионера, когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният й размер е по-нисък от този минимален, преизчисляването може да няма очаквания ефект, защото когато преизчисленият размер остане отново под гарантирания минимален размер, той ще продължи да се изплаща без промяна. Ако преизчисленият размер надхвърли с малко изплащания до преизчисляването минимален размер, увеличението на изплащаната пенсия ще е сравнително ниско. Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или почти 70 на сто от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са 1503 или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.

Ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването. Намалението на коефициента отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в Универсалния пенсионен фонд с цел получаване на втора допълнителна пенсия.

Информираме читателите, че на интернет-страницата на Националния осигурителен институт е активна електронна услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, достъпна чрез въвеждане на личен идентификатор (единен граждански номер, личен номер на чужденец или служебен номер), както и на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване. За целта се използва информацията за осигурителен стаж и доход, подавана след 31.12.1996 г. от осигурителите/самоосигуряващите се лица в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), както и въведената от лицето – ползвател на електронната услуга, информация за осигурителен стаж и осигурителен доход за периоди преди 01.01.1997 г.

Изчисляването на прогнозни стойности чрез услугата се извършва, при условие че в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) за лицето са налични данни за минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г.

Чрез услугата не се прави преценка дали лицето е придобило право на пенсия, съобразно възрастта и осигурителния му стаж, т. е. за целите на изчисляването условно се приема, че то отговаря на изискванията за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване.

За пенсиите за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2021 г. електронната услуга дава възможност за изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент по двата начина – както съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 8 и 9 КСО („нова методика“), така и съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 4-7 КСО („стара методика“).

За осигуряваните в Универсален пенсионен фонд лица се изчислява прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсия по два начина – както в пълен размер (напр. когато лицето е променило осигуряването си по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване или средствата му от Универсалния пенсионен фонд са прехвърлени във фонд „Пенсии“ на ДОО), така и с намаление на размера, като до 01.09.2021 г. двете прогнозни стойности се изчисляват и визуализират по два начина – по нормативно определения ред за намаление, действащ до тази дата, и по реда, който влиза в сила от 01.09.2021 г. След 01.09.2021 г. ще се визуализира само намалението на индивидуалния коефициент съгласно приетите промени в чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от 01.09.2021 г., като редът и начинът за прилагането им е определен в чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При определяне на прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца с обявен доход, предхождащи датата, от която се изчислява прогнозния размер на пенсията. Тежестта за всяка година осигурителен стаж е 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Важно е да се знае, че:

  • Изчисленият размер на пенсията чрез тази електронна услуга има предварителен, прогнозен характер, определен на база въведените от лицето и наличните в Регистъра на осигурените лица данни.
  • Осигурителният доход на самоосигуряващите се лица е формиран от наличните в Регистъра на осигурените лица данни за месечния осигурителен доход, върху който са внесени авансово осигурителни вноски. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица не е взет предвид при определяне на прогнозния размер на пенсията, но той участва при определянето на нейния действителен (реален) размер в пенсионното производство, което започва с подаване на заявлението за отпускане на пенсията.
  • При наличие на разлики в данните за осигурителния стаж и доход на лицето или на други данни, използвани при изчисляването на прогнозната пенсия, може да бъде определен друг размер на реално отпуснатата пенсия.
  • Липсата на информация в Регистъра на осигурените лица може да се дължи на:
  • некоректни действия от страна на съответния осигурител, възложител или самоосигуряващо се лице, когато не са подавани коректни и пълни данни за осигурителен стаж и осигурителен доход;
  • това, че лицето е работило във ведомство, информацията за което е класифицирана и не се ползва от електронната услуга.

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в ЦУ на НОИ

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина