Търсене
Close this search box.

Новият отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя на детето

Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 09

Както вече коментирахме на страниците на списанието[1], със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 01.08.2022 г.), се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (ОВ, L 188/79 от 12 юли 2019 г.).

Принципът на равенство между половете и принципът на равновесие между професионалния и личния живот са утвърдени в принципи 2 и 9 на Европейския стълб на социалните права.

Въпреки това равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници със задължения за полагане на грижи, по-специално поради все по-широкото разпространение на удълженото работно време и променливите работни графици, което има отрицателно въздействие върху заетостта сред жените. Трудностите при постигане на равновесие между професионалните и личните задължения са важен фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда. Когато имат деца, е вероятно жените да се занимават по-малко часове с платена трудова дейност и да посветят повече време на безвъзмездното изпълнение на задължения за полагане на грижи.

Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да поемат поравно с жените задълженията за полагане на грижи. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск в много държави членки допринася за ниския процент на ползване на тези видове отпуск от бащите.

Директива 2010/18/ЕС урежда родителския отпуск чрез привеждане в действие на рамково споразумение, сключено между социалните партньори. Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета се основава на правилата, установени в Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва чрез укрепването на съществуващите права и въвеждането на нови такива. Директивата определя минималните изисквания за отпуска по бащинство, родителския отпуск и отпуска за лицата, полагащи грижи, и за гъвкавите схеми на работа за работниците, които са родители или лица, полагащи грижи. Като създава условия за съвместяването на професионалния и семейния живот за родителите и лицата, полагащи грижи, тя следва да допринася за постигане на заложените в Договорите цели за равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място и за насърчаване на високо ниво на заетост в Съюза.

Директивата се прилага за всички работници, които имат трудов договор или друго трудово правоотношение, включително трудови договори или трудови правоотношения на работниците на непълно работно време, на работниците на срочен договор или на лицата с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост. Държавите членки са компетентни да определят брачното и семейното положение, както и да установят кое лице се приема за родител, майка и баща.

С промените в Кодекса на труда се въвежда изцяло нов вид отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – като индивидуално право на бащата.

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца, когато не е ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 КТ.

За да има право на отпуск по реда на новия чл. 164в КТ, работещият баща или осиновител не трябва да е ползвал:

1) отпуск вместо майката за остатъка до 410 дни след навършване на 6-месечна възраст на детето със съгласието на майката;

2) отпуск със съгласието на майката (осиновителката) за отглеждане на дете до 2-годишна възраст след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение;

3) отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, когато детето е осиновено от съпрузи, със съгласието на осиновителката и вместо нея, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, или когато сам е осиновил дете за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст;

4) съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете при смърт или тежко заболяване на майката на дете до 2-годишна възраст или на осиновителката на дете до 5-годишна възраст.

Важно е да се знае, че когато бащата (осиновителят) е ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 за период, по-кратък от два месеца, той има право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер на разликата между два месеца и ползвания отпуск.

Отпускът може да се ползва наведнъж или на части.

Бащата (осиновителят), който иска да ползва отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, има задължение да уведоми работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

Отпускът не се ползва:

1) при смърт на детето;

2) при лишаване на бащата от родителски права или ограничаването им;

3) при даване на детето за осиновяване;

4) при прекратяване на осиновяването, както и

5) когато детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка или е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

 1. Ред за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Редът и начинът за ползване на отпуска се уреждат с наредба на Министерския съвет. Предстои приемането на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г., с които се създават изрични разпоредби, които да уреждат реда за ползване на отпуска по чл. 164в КТ. Заглавието на раздел II от глава трета ще бъде изменено, като се добавя и отпускът по бащинство, който се урежда в този раздел.

Съгласно чл. 46ж НРВПО отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 164в, ал. 1 КТ ще се ползва въз основа на писмено заявление-декларация съгласно Приложение № 15 за всеки отделен случай, подадено от бащата (осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска.

Важно е да се отбележи, че работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация.

Когато бащата (осиновителят) няма право на този отпуск, работодателят е длъжен писмено да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

Когато отпускът се ползва за първи път работодателят ще издава удостоверение съгласно Приложение № 16 от наредбата.

В удостоверението ще се вписват размерът и периодът на ползване на отпуска по чл. 164в, ал. 1 КТ за всеки отделен случай.

Удостоверението ще се съхранява при работодателя, който е разрешил ползването на отпуска и ще се предоставя на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.

Предоставянето на удостоверението на работника или служителя ще се отразява в книгата по чл. 46ж, ал. 8 НРВПО.

Документите, необходими за разрешаване на отпуска, ще се съхраняват в личното досие на работника или служителя.

Кога ще се прекратява отпуска по чл. 164в КТ?

Отпускът по чл. 164в, ал. 1 КТ няма да се разрешава, а ако е разрешен, ще се прекратява при:

 1. смърт на детето;
 2. лишаване на бащата от родителски права или при ограничаването им по установения ред;
 3. даване на детето за осиновяване;
 4. прекратяване на осиновяването от съда;
 5. настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 6. настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 7. отглеждане на детето от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

Бащата (осиновителят) е ще е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на горните обстоятелства.

На следващо място, отпускът по чл. 164в, ал. 1 КТ ще може да се прекратява с писмено искане на бащата (осиновителят) до работодателя.

Отчитане на отпуска по чл. 164в КТ

Използваният отпуск по чл. 164в, ал. 1 КТ ще се отчита в специална книга при работодателя.

Нови приложения в НРВПО

Към чл. 46ж, ал. 1 и чл. 46ж, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) се предвиждат две нови Приложения – № 15 и № 16.

В Приложение № 15 „Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда“ бащата (осиновителят) ще следва да посочи периода, за който се ползва отпуска, както и да декларира всички обстоятелства, наличието на които е предпоставка, да бъде разрешено ползването му. За да се избегне неправомерно ползване на отпуска, както и настъпване на неблагоприятни последици за работника или служителя, декларацията ще има уведомителен характер относно задължението да се декларира промяна в обстоятелствата, наказателната отговорност, която се носи и задължението за възстановяване на неоснователно изплатени суми заедно със законната лихва.

Приложение № 16 „Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда за детето“ ще се попълва от работодателя, като в него ще се съдържат данни за работодателя, разрешил ползването на отпуска, времето на ползване, размерът на отпуска и др. В удостоверението ще се вписват и данни за ползван отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 КТ, когато периодът му е по-малък от 2 месеца. Това е необходимо, тъй като в чл. 164в, ал. 2 КТ е предвидено, че ако е ползван отпуск на тези основания в размер по-малък от два месеца, бащата има право на отпуск по чл. 164в, ал. 1 КТ в размер на разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.

 1. Право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)
 • През време на отпуска за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, на бащата (осиновителя) се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон.
 • Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, бук. ж) КСО осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица имат право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

– Член 13а, т. 1, бук. ж) КСО предвижда осигурените за общо заболяване и майчинство лица да имат право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

– По реда на новия чл. 53д КСО осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, когато има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск и не му е изплащано обезщетение по чл. 50, ал. 7 (при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 10 и 12 от Кодекса на труда), по чл. 51 (при смърт или при заболяване на майката или на осиновителката на дете до 5-годишна възраст, по чл. 53, ал. 2 (когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на детето вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя)), или по чл. 53в, ал. 3 (парично обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 3 или 5 от Кодекса на труда).

– Когато на бащата (осиновителя) е изплащано обезщетение по чл. 50, ал. 7, чл. 51, чл. 53, ал. 2 или чл. 53в, ал. 3 за период, по-кратък от два месеца, той има право на обезщетението в размер на разликата между два месеца и периода на изплащане на съответните обезщетения.

– Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите и данните за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) в срока по чл. 40а, т. 1, а самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението (чл. 53е КСО).

– По реда на чл. 53ж КСО на осигурения за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) през време на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се изплаща парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Какъв е размерът на обезщетението?

Съгласно чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определя следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

– от 1 януари до 31 март 2022 г. – 650 лв.;

– от 1 април до 31 декември 2022 г. – 710 лв.

Кога не се дължи обезщетение?

Паричното обезщетение не се изплаща при:

1) смърт на детето;

2) лишаване на бащата от родителски права или ограничаването им;

3) даване на детето за осиновяване;

4) прекратяване на осиновяването;

5) настаняване в детско заведение на пълна държавна издръжка или по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение, когато отговарят на условията по чл. 53д КСО.

– Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната. Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за отказ. Разпореждането се отменя, ако в давностния срок по чл. 115, ал. 2 лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение или помощ (чл. 40, ал. 3 КСО).

– С изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) ще се осигури възможност за отпускане и изплащане от държавното обществено осигуряване на новия вид парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж КСО. За целта са предложени необходимите образци на документи и се регламентира редът за представянето им в Националния осигурителен институт от осигурителите и самоосигуряващите се лица.[2]

Зачитане на осигурителен стаж

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете.

Съгласно чл. 9, ал. 2 т. 5 КСО за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

Здравноосигурителни вноски

Според чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва: за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда, отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда и отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по реда на чл. 164в от Кодекса на труда – минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; за възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1.

Промени Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, регламентиращи правото на този вид отпуск за военнослужещите мъже

Съгласно чл. 203 ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военнослужещите мъже имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда, за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 164в от Кодекса на труда, при смърт или тежко заболяване на майката, или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от Кодекса на труда.

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет
_____
[1] Виж – Александров, А., Преглед на промените в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 година, сп. „Труд и право“, бр. 8, 2022 г., с. 5 (бел. ред.).
[2] Виж – https://www.nssi.bg/newsbg/7018-bashtinstvo2meseca:
До обнародването в „Държавен вестник“ на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея, със заповед на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) са утвърдени следните образци:

 • заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
 • удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице (сега действащото Приложение № 10 към НПОПДОО);
 • удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице ( сега действащото Приложение № 11 към НПОПДОО).

Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ в рубриката “За клиента”/“Формуляри”/“Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство” на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

До 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения. В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения, поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения.

След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят. Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по тези удостоверения са публикувани в рубриката „Е-услуги и справки“/„За разработчици на софтуер“/„Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.

В периода между 15 и 18 септември 2022 г. в рубрика „Е-услуги и справки“/„еПарични обезщетения“/„Софтуер“ на сайта на института ще бъде публикувана нова версия с изменения и допълнения в самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения, Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО.

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина