Нов начин при подбора на държавни служители, в сила от 1 януари 2022 година

Коментар

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс. Процедурата и начините за провеждане на конкурсите, видно от чл. 10ж от ЗДСл, се определят с наредба на Министерския съвет.
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), в чл. 33, ал. 1 регламентира четири начина за провеждане на конкурсите:
1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
2. писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика;
3. защита на концепция за стратегическо управление;
4. практически изпит.
С последните изменения в цитираната наредба, направени с Постановление № 137 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 29 от 2021 г.), в конкурсната процедура за държавните служители е въведен още един начин, а именно – решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация. Този нов начин може да се използва от 1 януари 2022 година.
В следващите редове ще разгледаме основните характеристики на новата нормативна уредба.

Същност на теста

След направените промени в нормативната уредба, в конкурсната процедура за държавни служители ще могат да се прилагат два различни начина, свързани с решаване на тест – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация.

Първият от посочените в чл. 33, ал. 1, т. 1 от НПКПМДС начини за провеждане на конкурса представлява решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

Уреденият в чл. 33, ал. 2 от НПКПМДС нов начин в конкурсната процедура представлява решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация. Тестът включва решаване на различни тестови задачи, разделени в два модула – общи компетентности и познания за държавната администрация (чл. 72, ал. 1 от НПКПМДС).

Задачите в модул „Общи компетентности“ са обвързани с рамките на компетентностите за държавните служители, определени с Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Модулът съдържа задачи в зависимост от различните категории длъжности – висши държавни служители, ръководни длъжности и експертни длъжности:
– за висши държавни служители модулът съдържа задачи, които са свързани с компетентностите, които се изискват за тези длъжности: стратегическа, лидерска, управленска, ориентация към резултати и фокус към клиента;
– за ръководни длъжности модулът съдържа задачи, които са свързани с компетентностите, които се изискват за тези длъжности: управленска (включително лидерски поведения и поведения, свързани с анализ на информация), ориентация към резултати и фокус към клиента;
– за експертни длъжности модулът съдържа задачи, които са свързани с компетентностите, изискващи се за тези длъжности: аналитична, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента.

В модула „Общи компетентности“ са включени различни типове задачи, които са съобразени с изследваните компетентности:
– оценка на верността на изводите, които са направени въз основа на зададен текст;
– анализ на данни, представени под формата на таблици или графики, като за решаването им кандидатите разполагат с калкулатор, който е вграден в платформата за провеждане на тестове;
– поредица от фигури, в които трябва да се открие логиката на подреждане и да се посочи липсващият елемент;
– казуси с представени възможни решения и посочване на най-правилното и най-малко правилното от тях за всеки казус.

Тестът за кандидатите за експертни и ръководни длъжности включва решаване на всички изброени типове задачи, докато при кандидатите за висши държавни служители не се включват типове задачи, свързани с поредица от фигури, в които трябва да се открие логиката на подреждане и да се посочи липсващият елемент (чл. 73, ал. 5 и 6 от НПКПМДС).

Задачите в модул „Познания за държавната администрация“ включват въпроси, чрез които да се оценят познанията за държавната администрация, като въпросите са съставени въз основа на нормативни актове.

Основната разлика в двата теста е, че при решаването на първия се установява професионалната компетентност – познания от професионалната област на конкретната длъжност, докато при решаването на втория тест се установяват общите компетентности за съответния вид длъжност – експертна, ръководна или за висши държавни служители.

Именно защото в рамките на компетентностите за държавните служители, определени в Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, за висшите държавни служители не се изисква „професионална компетентност“, в чл. 34, ал. 2, изречение второ от НПКПМДС е въведена забрана писмената част на конкурса да се провежда единствено чрез решаване на тест за такава длъжност.

Незадължително прилагане на теста

Включването на решаване на теста за общи компетентности и познания за държавната администрация в конкурсната процедура става по преценка на органа по назначаването (чл. 33, ал. 2 от НПКПМДС). Използването на този допълнителен обективен инструмент за преценка на кандидатите е доброволно.

Видно от мотивите на вносителя на измененията, при провежданите процедури за назначаване на държавните служители в администрацията е идентифицирана слабост, свързана с обективността при оценяването на общите компетентности на кандидатите от конкурсната комисия, характеризиращи поведението на служителя в работна среда (например: работа в екип, ориентация към резултат, фокус към клиента). Определянето на нивото им за всеки кандидат е трудно, тъй като за надеждната и обективна преценка се изисква наличие на специализирани инструменти и специфичен капацитет за интерпретиране на резултатите.

Когато органът по назначаването прецени, че е необходимо използването на теста за установяване на притежаваните общи компетентности и наличието на познания за държавната администрация на кандидатите, той трябва да обективира тази преценка в заповедта за обявяване на конкурса по чл. 10а, ал. 1, т. 3 от ЗДСл.

В случай че решаването на теста за общи компетентности е част от конкурсната процедура, в заповедта за обявяване на конкурса трябва да се посочи дали резултатите от него са основание за отстраняване на кандидатите или само подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите им качества (чл. 34, ал. 3 от наредбата).

В заповедта за обявяване на конкурса се посочва също така дали тестът следва да се решава от всички допуснати до конкурса кандидати или само от допуснатите до интервюто кандидати, когато резултатите от теста не са основание за отстраняване на кандидатите (чл. 34, ал. 4 от НПКПМДС).

Когато органът по назначаването е преценил да използва теста за общи компетентности и за познания за държавната администрация в конкурсната процедура, в заповедта за обявяване на конкурса се посочва изискването кандидатите да се регистрират в Портала за работа в държавната администрация с цел получаване на персонален идентификационен номер (ПИН).

Приложимост при различни процедури

Решаването на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация може да се използва доброволно от администрациите, по решение на органа на власт, като допълнителен обективен инструмент за преценка на кандидатите в три процедури:
– конкурсната процедура за назначаване на държавен служител в администрацията по чл. 10, ал. 1 от ЗДСл;
– подбора по чл. 81а от ЗДСл (преминаване на държавна служба в друга администрация;

Съгласно чл. 66, ал. 5 от НПКПМДС органът по назначаването може да приложи решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация при провеждане на подбора. В този случай това се отразява в заповедта и в обявлението.
– преназначаване в същата администрация на по-висока длъжност по чл. 82, ал. 3 от ЗДСл.

Видно от чл. 31, ал. 3, т. 6 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация може да се използва по преценка и при конкурентния подбор.

Приложимост при различни длъжности

Решаването на теста за общи компетентности и за познания за държавната администрация може да се използва за преценка на качествата на кандидатите за всяка длъжност, определена за заемане от държавен служител.

За длъжности, за които се изисква професионален опит, задължително се използва един от четирите начина, посочени в чл. 32, ал. 1 от НПКПМДС, като тестът за общи компетентности по преценка на органа по назначаването може да се приложи субсидиарно (чл. 34, ал. 2, изречение трето от НПКПМДС).

За длъжности, за които не се изисква професионален опит, решаването на теста за общи компетентности може дори да е единствен начин, видно от чл. 34, ал. 3 и по аргумент на противното от чл. 34, ал. 2, изречение трето от НПКПМДС.

Технологичен инструмент

Съгласно чл. 69, ал. 1 от НПКПМДС тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се провежда чрез платформа, поддържана от администрацията на Министерския съвет. Платформата, видно от чл. 69, ал. 5 от наредбата съдържа информация за тестовите задачи, алгоритми за генериране на тестове и за автоматична обработка на резултатите, проведените тестове, резултатите на явилите се кандидати, залите и квесторите, които участват в организацията.

Платформата не е публична система. Служителите от звената „Човешки ресурси“ имат достъп до генерираните от платформата резултати на кандидатите чрез профила си в Портала за работа в държавната администрация.

Организиране на теста

Видно от разпоредбата на чл. 71, ал. 3 от НПКПМДС служител от звеното „Човешки ресурси“ на администрацията, в която е длъжността, се регистрира в Портала и отбелязва следната информация:
· допуснатите до теста кандидати;
· нивото на теста съобразно длъжността, за която се провежда конкурсът – висш държавен служител, ръководна или експертна длъжност;
· кандидатите с дислексия.

Определени от изпълнителния директор на ИПА служители на института в срок 3 работни дни след отбелязването на информацията формират групи за теста, като определят дата, час и зали за провеждането на тестовете, посочват квестори и разпределят кандидатите (чл. 73, ал. 4 от НПКПМДС).

Кандидатите получават информацията за датата, часа и залата за провеждането на тестовете чрез профила си в Портала, видно от разпоредбата на чл. 73, ал. 5 от НПКПМДС.

Провеждане на теста

Тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се провежда в гр. София, в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори.

Съгласно чл. 69, ал. 4 от НПКПМДС залите следва да имат компютърното оборудване и свързаност, които да осигуряват ефективно провеждане на теста. Компютърните работни станции са свързани с платформата посредством защитена връзка.

До тестовите зали и вътре в тях се осигурява достъпна среда за кандидатите с двигателни затруднения, както и слушалки и микрофон за кандидатите с намален слух (чл. 69, ал. 3 от наредбата).

Кандидатите се идентифицират при явяването на теста със своя ПИН, съгласно чл. 71, ал. 1 от НПКПМДС).

Задачите са разделени в два модула, като за всеки модул е предвидено времетраене, което не може да бъде превишавано – 60 минути за модул „Общи компетентности“ и 30 минути за модул „Познания за държавната администрация“ ( чл. 72, ал. 3 от НПКПМДС). За кандидатите с дислексия времетраенето е с 20 на сто по-дълго.

Всяка отделна тестова сесия се провежда с не по- малко от двама квестори, определени от изпълнителния директор на ИПА. Въведени са изисквания към квесторите – трябва да са служители в държавната администрация, да са преминали успешно специализиран тест за интегритет и обучение, които са организирани от ИПА (чл. 69, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС).

Квесторите имат права и задължения съгласно чл. 70, ал. 1 от НПКПМДС:
· да проверяват самоличността и да сверяват данните от личната карта със списъка на разпределените за съответната тестова сесия кандидати;
· да не допускат до тестовата сесия на закъснели кандидати или кандидати без документи за самоличност;
· да следят за спазване на реда в залата и правилата за провеждане на тестовете;
· да отстраняват кандидати преди започване на тестовата сесия, които са извършили нарушения на реда в залата и на правилата за провеждане на тестовете;
· да прекратят тестовата сесия на кандидати, извършили нарушения на реда в залата и на правилата за провеждане на тестовете, както и отстраняване на нарушителите от залата.

Когато всички кандидати напуснат тестовата зала, квесторите съгласно чл. 74, ал. 1 от НПКПМДС приключват тестовите сесии в платформата.

Определяне на резултатите

Отчитането на резултатите се извършва автоматично от платформата. В чл. 72, ал. 5 от НПКПМДС е регламентиран начинът на изчисляването на резултатите:
– всеки верен отговор на задача носи 1 точка, а всеки частично верен отговор носи 0,5 точка;
– сумират се верните и частично верните отговори по компетентности и модули и се получават балове;
– всеки бал се дели на максималния възможен резултат по дадената компетентност или модул и полученото се умножава по 100, като така се получават точки, които представляват процент на вярно решените задачи по съответния модул или компетентност;
– точките, които са получени по двата модула, се събират и се получава крайният резултат от теста.

Максималните точки по всеки модул са 100.

Когато органът по назначаването е определил в заповедта, че резултатите от теста са основание за отстраняване на кандидатите, тестът е успешно издържан, когато за модул „Общи компетентности“ кандидатът е получил 50 точки, за модул „Познания за държавната администрация“ – 30 точки, общ резултат от теста – 80 точки (чл. 72, ал. 6 от НПКПМДС).

Съгласно чл. 62, ал. 7 от НПКПМДС кандидатите, които не са били допуснати по тестова сесия от квесторите или чиято сесия е била прекратена от квестор поради причини, които са свързани с поведението на участника, се считат за неиздържали теста.

Резултатите на кандидатите включват обобщена информация за представянето на кандидата по модули и компетентности и не съдържат информация за конкретните задачи, които кандидатът е решавал, и техните верни отговори (чл. 74, ал. 3 от НПКПМДС).

Достъп до резултатите имат:
– всеки кандидат чрез своя профил в Портала за работа в държавната администрация;
– служителят от звеното „Човешки ресурси“, определен от органа по назначаването, който получава резултатите чрез Портала.
· Възможности за обжалване

Съгласно чл. 74, ал. 6 от НПКПМДС резултатите от проведените тестове не подлежат на обжалване.

Възможности за обжалване са уредени в чл. 74, ал. 4 от НПКПМДС по отношение на:
– кандидат, който не е бил допуснат до тестовата зала;
– кандидат, който не е допуснат до започване на тестовата сесия;
– кандидат, чиято сесия е била прекратена и е бил отстранен от залата.

Обжалването се реализира чрез мотивирано възражение до изпълнителния директор на ИПА. Срокът за упражняване на това право е 3 работни дни от деня на провеждането на тестовете.

Срокът за произнасяне на изпълнителния директор на ИПА по възражението е 2 работни дни. При основателност на възражението в срок 2 работни дни ИПА едновременно информира по електронна поща кандидата и служителя от звеното „Човешки ресурси“, който е отбелязал кандидата за явяване на тест.

Служителят от звеното „Човешки ресурси“ в срок 2 работни дни отбелязва кандидата в Портала за ново явяване на тест, който се организира в срок 7 дни.

Логистика

Институцията, която трябва да съдейства на конкурсните комисии за организацията на провеждането на теста , видно от чл. 69, ал. 1 от НПКПМДС е Институтът по публична администрация (ИПА).

Основните ангажименти на ИПА са свързани с: осигуряване на компютърно оборудвани тестови зали за провеждане на тестовете и съответствието им с определените изисквания; осигуряване, обучение и провеждане тестове за интегритет на квестори; осигуряване на сигурността на свързаност и достъпа до платформата в залите; осигуряване на достъпна среда и технологични средства за кандидати със специфични потребности.

Освен описаните по-горе промени в НПКПМДС, които ще се прилагат от 1 януари 2022 г., в наредбата са направени и други изменения, в сила от 9 април 2021 г., които трябва да се съобразяват при провеждане на конкурсната процедура:

Задължително посочване на конкретните разпоредби, предвиждащи специфични изисквания за заемане на длъжността.

Съгласно законодателството за държавната служба за държавен служител може да бъде назначено лице, което отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование, за ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Кандидатите за заемане на конкурсна длъжност, които не отговарят на минималните и специфични изисквания не следва да се допускат до участие в конкурса.

С цел законосъобразното прилагане на нормативната уредба с чл. 13, ал. 1, т. 2 от НПКПМДС е въведено задължение в заповедта за обявяване на конкурса освен минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната длъжност, да се посочват съответните разпоредби, предвиждащи тези специфични изисквания.

Посочване на допълнителна информация.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от НПКПМДС обявлението за конкурса може да съдържа и допълнителна информация, която да подпомогне кандидатите при преценката им за администрацията като работодател.

Посочване на информация относно основната заплата.

След направените изменения в чл. 14, ал. 2 от НПКПМДС в обявлението се посочва информация не за размера на основната заплата за длъжността, а за начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на съответната администрация;

Електронен път за подаване на документи и уведомяване.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от НПКПМДС в обявлението за конкурса се посочва електронна поща за изпращане на документите от кандидатите. Когато документите се подават по електронен път чрез посочената електронна поща, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, видно от чл. 14, ал. 6 от НПКПМДС.

Когато кандидатът е подал документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се изпращат на кандидата също по електронен път на посочената от него електронна поща (чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС).

Кандидатът за участие в конкурса задължително посочва електронна поща, на която се уведомява за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто във всички случаи, без значение начина за провеждане на конкурса.

Всички кандидати се уведомяват за резултатите по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола, който отразява резултатите от проведения конкурс (чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС).

Прозрачност на конкурсната процедура.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава се поставят на общодостъпното място. Въведено е изискване с чл. 21, ал. 1 от НПКПМДС тези списъци да са публични до приключване на конкурсната процедура.

Също така комисията обявява на интернет страницата на съответната администрация продължителността на провеждането на всеки конкретен начин, който се използва в конкурса (чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС).

Класирането на кандидатите, обявено на интернет страницата на съответната администрация, е публично до приключването на конкурсната процедура (чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС).

Задължения за членовете на конкурсната комисия.

С измененията в наредбата са въведени изрични задължения при използването на различните начини за провеждане на конкурса:
· при решаването на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, проверяващите теста членове на комисията отбелязват неверните отговори по недвусмислен начин и подписват проверените тестове (чл. 37, ал. 1 от НПКПМДС);
· при писмена разработка проверилите разработките членове на комисията ги подписват (чл. 38, ал. 3 от НПКПМДС);
· при практическа задача членовете на конкурсната комисия, които са я проверили се подписват (чл. 40, ал. 3 от НПКПМДС).

В мотивите, които обосновават изложените по-горе промени е посочено, че се цели повишаване на обективността при оценяването на общите компетентности на кандидатите, подобряване на прозрачността и ефективността на процедурите за подбор на държавни служители.

Ирена БОРИСОВА, юрист

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина