Недействителност на споразуменията за изменение или прекратяване на договори в резултат от извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2021 г., кн. 04

1. Мерките във връзка с обявеното извънредно положение и извънредната епидемична обстановка (наричани за нуждите на настоящото изложение само извънредна ситуация) се отразиха върху изпълнението на договори, сключени преди обявяването на извънредната ситуация. Засягането на договорните отношения в резултат от извънредната ситуация беше свързано както с последваща обективна невъзможност за изпълнение (чл. 306 от Търговския закон – ТЗ, респ. чл. 81, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите – ЗЗД), така и с непоносимост да бъдат изпълнени задълженията по сделки в обема и сроковете, договорени преди извънредната ситуация. Засягането на договорните отношения беше резултат от действието на нормативни или административни актове, водещи до невъзможност за изпълнение или до прекомерно обременяване на изпълнението. Прекомерната обременителност на изпълнението на определени видове задължения (както парични, така и непарични) имаше като резултат масови случаи на предоговаряне на задължения. Най-общо предоговарянето беше свързано с намаляване на размера на задължението, или с неговото отсрочване или разсрочване, в определени случаи и с прекратяване на правоотношението.
 
2. Изменението на договорите по волята на страните в резултат на извънредната ситуация се оказва алтернатива на възможността длъжникът, засегнат от стопанска непоносимост, да поиска от съда изменение или прекратяване на договора по чл. 307 ТЗ. Тази алтернатива е допустима и без включването в договора на clausula rebus sic stantibus. Добросъвестността е основен правен принцип както при сключването (чл. 12 ЗЗД), така и при изпълнението им (чл. 63 ЗЗД).

……..

Д-р Георги ХОРОЗОВ, адвокат
_______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 04/2021 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина