Мярката „60 на 40“ се удължава за още два месеца

Дайджест „Труд и право“, 2021 г., кн. 08

Разяснение

За справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката и като мерки за запазване на заетостта на работници и служители от предприятия, които преустановиха работа, установиха непълно работно време и отчетоха намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто, за периода от 13.03.2020 г. до 31.05.2021 г. се прилагаха Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. и Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г.

Предвид прекратяването на противоепидемичните мерки, постепенното възстановяване на икономическата активност на фирмите и перспективите за растеж, както и тенденцията на намаляване на регистрираната безработица, мярката „60 на 40“ бе удължена за още два месеца и бе променена с ПМС № 213 на МС от 01.07.2021 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 06.07.2021 г.).

Основната промяна е, че средствата за запазване на заетостта на работници или служители, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), са в различен размер в зависимост от процента на спад на приходите от продажби (в две групи от 30 до 39 на сто и 40 и над 40 на сто). Взет е осигурителният доход за април 2021 г.

По-конкретно се изплащат:

  • 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
  • 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.

Срокът за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители се удължава от 01.06. до 31.07.2021 г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13.03. до 31.12.2020 г. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда или са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда, както и за работници и служители, работата на които е била преустановена със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда.

Разширява се обхватът на мярката, тъй като вече се включват работниците и служителите, които са били в трудово правоотношение с работодателя преди 01.01.2021 г., а преди промените датата беше 01.10.2020 г.

Подкрепата продължава и за работниците и служителите в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008).

Остава изискването работодателите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите от групите по постановлението, да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход, но вече за април 2021 г., и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Намаляването на приходите от продажби се изчислява различно в зависимост от това кога е учредена дадена фирма.

Предприятията се разделят на две групи в зависимост от датата на учредяване – преди или след юни 2019 г., тъй като приходите от продажби се сравняват с различен период.

По-конкретно, за изплащане на средства в размер на 50 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. могат да кандидатстват лица, учредени преди 01.06.2019 г. и декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г., както и лица, учредени след 01.06.2019 г., декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

За изплащане на средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. могат да кандидатстват лица, учредени преди 01.06.2019 г. и декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г., както и лица, учредени след 01.06.2019 г., декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Планира се да се осигурят средства за запазване на заетостта на около 80 хиляди работници и служители.

Средства ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква б от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Въвеждането на нови, по-високи изисквания, които обвързват получаването на средства по постановлението с доказване на по-голямо намаление на приходите, ще гарантира по-голяма ефективност при разходване на публичните средства.

Размерът на средствата за един месец на един работник или служител, работещ при условията на трета категория труд и получаващ основно трудово възнаграждение, равно на минималната месечна работна заплата за страната, е около 310 лв., a при максимален осигурителен доход от 3000 лв. е около 1432 лв. Сумата варира според категорията труд, изплатените допълнителни трудови възнаграждения през месеца, икономическата дейност, доколкото размерът на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ е диференциран, броя на отработените дни и часове през месеца, за който се отнася подкрепата, и др.

Работодателите подават в Дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на средства по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват. За повече информация и указания може да се ползва линкът: https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta.

Положителният ефект от прилагането на постановлението се очаква да намери израз в ограничаване на съкращенията и запазване на заетостта и през 2021 г. на работниците и служителите в предприятията с намалени приходи в най-засегнатите сектори на икономиката в страната. С тази подкрепа те ще запазят своя персонал и ще могат да продължат да работят, докато достигнат своя предкризисен капацитет и приходи.

Прекратяването на ограничителните мерки оказва положително въздействие върху повечето икономически дейности, в това число ресторантьорство, хотелиерство, транспорт, строителство, търговия на дребно, дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, преработваща промишленост и др., но приходите им са в значително намалени размери в сравнение с 2019 г. Ето защо удължаването на срока на прилагането на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители с два месеца е съчетано с промени в критериите за достъп и в размера на помощта с цел по-добро насочване на мярката за запазване на работните места в най-засегнатите фирми, тези със спад на приходите над 30%.

Д-р Елка ДИМИТРОВА, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина