Как се преизчисляват пенсиите

Дайджест „Труд и право“, 2019 г., кн. 10

Разяснение

Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях (съгласно чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване – КСО, доп. ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първо отпускане на пенсия, след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. За пенсиите, отпуснати до 01.01.2000 г., при преизчисляване се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г.

При преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по категории труд, т. е. първа и втора категория труд не се превръщат към трета категория, а целият осигурителен стаж се зачита само от трета категория труд.

От посочената разпоредба могат да се възползват лицата, които продължават да работят и да се осигуряват след отпускане на пенсията им.

Лицето, което желае преизчисляване на пенсията, може да подаде заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ).

Образците на заявления са два вида:

1. Заявление обр. УП-26. При попълване и подаване на този вид заявление преизчисляване на пенсията се извършва от първо число на месеца, следващ датата на заявлението, т. е. зачита се включително и последният ден на месеца, в който е подадено заявлението.

2. Заявление обр. УП-26.1. При попълване и подаване на този вид заявление преизчисляване на пенсията се извършва също от първо число на месеца, следващ датата на заявлението, като всяка следваща календарна година за конкретния пенсионер това преизчисляване се прави от първо число на един и същ месец (т. нар. „служебно преизчисляване на пенсията“). С този вид заявление се намалява административната тежест за гражданите при преизчисляването на пенсиите им, като това ще става с подаването ежегодно само на едно заявление.

Сумата от пенсия, представляваща разлика между новия размер и получавания, от момента на определяне на новия размер на пенсията до включването му за редовно месечно изплащане се изплаща наведнъж.

Преизчисляване на пенсиите може да се заяви както за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., така и когато са отпуснати преди тази дата. Преизчисляването се извършва за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, като преценката кой вариант е по-благоприятен за лицата се прави служебно от НОИ.

Създадената разпоредба на чл. 102 КСО е в интерес на работещите пенсионери, тъй като осигурява възможност за увеличаване на пенсиите им за придобития след пенсионирането им осигурителен стаж, съответно и осигурителен доход. При посочения благоприятен режим пенсионерът има възможност да получава новия, по-висок размер на пенсията до края на живота си, като този размер се осъвременява и всяка година. В тази насока българското пенсионно законодателство е либерално, като дава възможност на лицата едновременно да получават и пенсия, и трудово възнаграждение.

Заявленията за преизчисляване на пенсиите могат да се подават лично, чрез упълномощено лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН) до териториалното поделение на НОИ, откъдето се изплаща пенсията.

Подробна информация за начина на подаване на заявление за преизчисление на пенсията по електронен път може да се получи на интернет-страницата на НОИ, на адрес: www.nssi.bg, рубрика „Е-услуги“, „Административни услуги“, избор на териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя, Административни услуги, избор на съответната административна услуга.

Към заявлението за преизчисляване на пенсията се прилагат документи за осигурителен стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, обр. УП-3 и т. н.) и/или документи за осигурителен доход (обр. УП-2).

Важно е да се знае, че осигурителен стаж и осигурителен доход за времето след 31.12.1996 г., се доказват и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО, т. е. с данните от Регистъра на осигурените лица.

Формуляр на заявление, което се попълва и се подава във връзка с преизчисляване на пенсията, може да се изтегли и от интернет-страницата на НОИ – www.noi.bg, раздел „За потребителя“ – „Формуляри“ – „Формуляри и образци за пенсия“: Заявление обр. УП-26 – заявление за преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1 КСО, или Заявление обр. УП-26.1 – заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 КСО.

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Централно управление на НОИ

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина