Търсене
Close this search box.

Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 – “Данни за осигуреното лице”

Разяснение

При подаване на данни с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” за всички лица, осигурени за фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Трудова злополука и професионална болест”, се попълват данни в точка 34 от декларацията – “Нетно възнаграждение”. Съгласно § 1, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО), по смисъла на кодекса “нетно възнаграждение” е възнаграждението, получено след намаляване на изплатеното или начисленото възнаграждение с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Точното определяне на нетно възнаграждение е от голяма значение при определяне на размера на паричното обезщетение. Съгласно чл. 41, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. На основание чл. 49, ал. 1 КСО дневното парично обезщетение при бременност и раждане също не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
Среднодневното нетно възнаграждение за 6-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или началото на отпуска за бременност и раждане, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО и/или доходът, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни за същия период.
При изчисляване размерите на паричните обезщетения на правоимащите лица Националният осигурителен институт (НОИ) използва данните за осигурителния доход и за нетното възнаграждение, които осигурителите и самоосигуряващите се лица подават с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”. При изчисляване на нетното възнаграждение и попълване на данните в декларация – образец № 1 “Данни за осигуреното лице” се спазва разпоредбата на чл. 17 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
В чл. 17 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е регламентиран редът за определяне на нетното възнаграждение. При определяне на нетното възнаграждение на всички осигурени лица следва да се има предвид, че сумата на месечното нетно възнаграждение не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, който за 2008 г. е 2000 лв.
За работещите по трудови, служебни и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Пример:
Трудовото възнаграждение на служителка в търговско дружество, родена след 31.12.1959 г. и наета по трудов договор на пълно работно време, за май 2008 г. е в размер на 750 лв.
За да определим нетното възнаграждение, трябва да изчислим дължимите осигурителни вноски за сметка на лицето и дължимия за май данък по ЗДДФЛ.
Върху полученото възнаграждение осигурителните вноски за сметка на лицето са – за фондовете на ДОО – 8,6%, за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд – 2% и 2,4% – за здравно осигуряване (общо – 13%). Дължимите осигурителни вноски за сметка на лицето са 750 лв. х 13% = 97,50 лв.
Данъчната основа, от която се изчислява дължимият данък, се определя, като възнаграждението на лицето се намали с дължимите за негова сметка осигурителни вноски – 750 лв. – 97, 50 лв. = 652, 50 лв. Размерът на дължимия данък е 652,50 лв. х 10% = 65, 25 лв.
Нетното възнаграждение за май на служителката е 750 лв. – 97, 50 лв. – 65, 25 лв. = 587,25 лв.

За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества
месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
От 01.01.2008 г., с промяната в данъчното законодателство, доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол не се считат за доходи от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ и за тях не се предвиждат нормативно признати разходи при определяне на облагаемия доход. В тази връзка от 01.01.2008 г. осигурителният доход на тези лица е полученото или начислено, но неизплатено брутно възнаграждение. Нетното възнаграждение се определя също от изплатеното или начислено месечно възнаграждение след намаляване с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Пример:
Управител на търговско дружество, роден преди 01.01.1960 г., е получил възнаграждение по договор за управление за април 2008 г. в размер на 2200 лв.
Нетното възнаграждение за април се изчислява, като полученото възнаграждение се намали със сумата на осигурителните вноски за сметка на лицето и с дължимия данък.
Полученото възнаграждение е в по-голям размер от максималния месечен осигурителен доход и дължимите осигурителни вноски се изчисляват върху ограничен размер – 2000 лв. За сметка на лицето се дължат осигурителни вноски – за фондовете на ДОО – 10,6% и 2,4% – за здравно осигуряване (общо – 13%). Дължимите осигурителни вноски за сметка на лицето са 2000 лв. х 13% = 260 лв.
Размерът на данъчната основа, от която се изчислява дължимият данък, е 2200 лв. – 260 лв. = 1940 лв. Дължимият данък е в размер на 1940 лв. х 10% = 194 лв.
Нетното възнаграждение е равно на 2200 лв. – 260 лв. – 194 лв. = 1746 лв.

По този начин се определя и нетното възнаграждение на лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията,
месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, без да се намалява с нормативно признатите разходи по чл. 29 ЗДДФЛ, се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по ЗДДФЛ.

Пример:

Член на кооперация, роден преди 01.01.1960 г., за работа без трудово правоотношение в кооперацията за април 2008 г. е получил сумата от 500 лв. За лицето се дължат осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без фонд “Безработица”.
Дължимите осигурителни вноски за сметка на лицето се изчисляват върху полученото възнаграждение – 500 лв. и са в размер 10,2% – за ДОО плюс 2,4% – за здравно осигуряване (общо 12,6%). Размерът на осигурителните вноски за сметка на лицето е 500 лв. х 12,6% = 63 лв.
Сумата, подлежаща на авансово облагане, се определя след приспадане на нормативно признатите разходи по чл. 29 ЗДДФЛ – 25% и е в размер на 375 лв. (500 лв. х 25% = 125 лв.; 500 лв. – 125 лв. = 375 лв.). Облагаемият доход е 312 лв. (375 лв. – 63 лв. = 312 лв.). Дължимият данък е в размер на 312 лв. х 10% = 31,20 лв.
Нетното възнаграждение е равно на 500 лв. – 63 лв. – 31,20 лв. = 405,80 лв.

Съгласно изменения текст на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 11.03.2008 г., изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и обезщетенията, изплащани по Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт, които са облагаеми по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и всички доплащания на такива суми за съответния месец.
Във връзка с прилагане на тази разпоредба за лицата, работещи по трудови, служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание специални закони, и за лицата на изборни длъжности при доплащания или коригиране на възнаграждения, извършени след 10.03.2008 г. и отнасящи се за периода след 31.12.2006 г., се променя не само осигурителният доход за съответния месец, но и нетното възнаграждение.

Пример:
Лице, родено преди 01.01.1960 г., работи по трудов договор на осемчасов работен ден при условията на трета категория труд. Брутното трудово възнаграждение на лицето за януари, февруари и март 2008 г. е по 850 лв. на месец. С изплащане на трудовото възнаграждение за март на лицето е изплатено допълнително материално стимулиране за януари и февруари в размер на 800 лв., по 400 лв. на месец. Лицето е работило през всички работни дни на януари, февруари и март.
Нетното възнаграждение за март се изчислява, като брутното трудово възнаграждение се намали със сумата на осигурителните вноски за сметка на лицето и с дължимия данък по ЗДДФЛ.
Дължимите осигурителни вноски за сметка на лицето са 10,6% – за ДОО плюс 2,4% – за здравно осигуряване (общо 13 на сто). Размерът на осигурителните вноски за сметка на лицето е 850 лв. х 13% = 110,50 лв.
Размерът на данъчната основа, от която се изчислява дължимият данък е 850 лв. – 110, 50 лв. = 739,50 лв. Дължимият данък е в размер на 73,95 лв. (739,50 лв. х 10% = 73,95 лв.).
Нетното възнаграждение на лицето за март 2008 г. е 850 лв. (850 лв. – 110,50 лв. – 73,95 лв.= 665,55 лв.).
В декларация – образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, в т. 34 – “Нетно възнаграждение”, за март се попълва сумата от 665,55 лв.
С изплащане на допълнителното материално стимулиране за януари и февруари осигурителният доход за тези месеци се променя на 1250 лв. на месец. За януари и февруари е необходимо да се преизчисли и нетното възнаграждение. Брутното трудово възнаграждение, от което следва да се определи нетното възнаграждение за тези месеци, е по 1250 лв. на месец. Размерът на осигурителните вноски за сметка на лицето за всеки месец е 1250 лв. х 13% = 162,50 лв.
Размерът на данъчната основа, от която се изчислява дължимият данък за януари и за февруари е 1087,50 лв. (1250 лв. – 162,50 лв.). Дължимият данък за всеки месец е в размер на 1087,50 лв. х 10% = 108,75 лв.
Нетното възнаграждение е равно на 1250 лв. – 162,50 лв. – 108,75 лв. = 978,75 лв. на месец.
При подаване на данните за март осигурителят трябва да подаде и коригиращи декларации за януари и февруари. В тези декларации, в точка 21 – “Осигурителен доход….”, се попълва сумата 1250 лв. В точка 34 – “Нетно възнаграждение” на коригиращите декларации за януари и за февруари се попълва сумата 978,75 лв. В т. 31 – “Начислен месечен облагаем доход” се попълва сумата на трудовото възнаграждение и допълнителното материално стимулиране – 1250 лв., а в т. 31а – “Начислен месечен данък” – сумата от 108,75 лв.

Когато след 01.01.2008 г. на лицата, работещи по трудови, служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание специални закони, и за лицата на изборни длъжности се извършва начисляване на трудово възнаграждение и допълнително материално стимулиране, отнасящи се за периода до 31.12.2007 г., при изчисляване на авансовия данък за определяне на нетното възнаграждение се използва таблицата към чл. 42, ал. 3 ЗДДФЛ, в редакцията на закона към 31.12.2007 г. Дължимите осигурителни вноски се изчисляват също в размерите и съотношението, определено за 2007 г.
Когато през 2008 г. на лица, работещи по договори за управление и контрол, се начисляват и изплащат възнаграждения, отнасящи се за периода до 31.12.2007 г., възнаграждението не се намалява с авансов данък и разходите за дейността при изчисляването на нетното възнаграждение. Дължимите осигурителни вноски се определят в размерите и съотношението, определено за периода до 31.12.2007 г. В тези случаи нетното възнаграждение не се променя. Нетното възнаграждение на тези лица се променя, само когато има извършено доплащане или коригиране на дохода след 10 март 2008 г. за възнаграждения, отнасящи се за периода след 31.12.2007 г.
На членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, когато се доплащат възнаграждения, отнасящи се за периода след 01.01.2007 г., нетното възнаграждение не се преизчислява. За тези лица облагането се извършва по чл. 29 ЗДДФЛ в месеца на придобиване на дохода и няма основание за преизчисляване на нетното възнаграждение.
При определяне на нетното възнаграждение за месеци, в които лицето освен трудово възнаграждение е получило и суми, изплатени от средствата за социални разходи, съгласно чл. 17, ал. 5 от наредбата, сумите за сметка на социалните разходи не се вземат предвид. В тези случаи нетното възнаграждение се изчислява само от трудовото възнаграждение. Трудовото възнаграждение се намалява с всички дължими осигурителни вноски за сметка на лицето и с дължимия данък. Дължимите осигурителни вноски се определят като сума от дължимите осигурителни вноски върху трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми от средствата за социални разходи.
За самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”, месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. Например, ако самоосигуряващо се лице е избрало да се осигурява върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица – 240 лв., нетното възнаграждение също ще бъде 240 лв.

Румяна СТАНЧЕВА, главен експерт в НОИ

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина