Работещите баба или дядо вече могат да ползват отпуск за гледане на шестмесечното си внуче

Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 01

От 1 януари 2023 г. с Преходните и заключителните разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 104 от  30.12.2022 г.) бе извършена промяна в чл. 163, ал. 10 и чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда.

Съгласно чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда законът позволява със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето, отпускът за бременност и раждане за остатъка до 410 дни да се ползва вместо нея от бащата или от един от родителите на майката или на бащата, когато работят по трудово правоотношение. С други думи  майката вече може да прехвърли правото си на ползване на отпуск след навършване на 6 месечна възраст не само на бащата, но и на  един от родителите  на майката или на бащата ( бабата или дядото на детето), при условия, че те работят по трудово правоотношение. Следователно за да се ползва прехвърлен отпуск  от един от родителите на бащата или на майката,вече няма законово изискване бащата на детето да е неизвестен или да е починал. Във всички случаи майката, ползваща отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ има право щом детето ѝ е навършило 6 –месеца, да прехвърли ползването на остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане на един от нейните родители или на един от родителите на бащата.

Същото право законът дава и на осиновителката, която е осиновила дете заедно със своя съпруг. Съгласно променената разпоредба на чл. 164б, ал. 2 от КТ законодателят вече е установил възможност, когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът за осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва със съгласието на осиновителката вместо от нея от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя след изтичане на 6месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работят по трудово правоотношение.

С извършените промени  законът  установява възможност да се приложи еднакъв подход от законодателя, спрямо лицата имащи право на отпуск  поради бременност и раждане, или онези, ползващи отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, както и да се облекчи режимът, при който този отпуск може да се ползва не само от родителите (осиновителите) на детето, но и от техните  родители, съответно на осиновители или с други думи от бабата или дядото на детето. Трябва да припомним, че до настоящата  промяна в Кодекса на труда  родителите на майката и бащата можеха да ползват този отпуск, само ако бащата (осиновителят) на детето е неизвестен или починал. Тази уредба създаваше редица пречки пред майките                          (осиновителките), които  желаят да се завърнат на работа след навършване на 6-месечна възраст, съответно след изтичане на 6 месеца от деня на предаването на детето  за осиновяване, да упражнят това свое право. Освен това известни са и трудностите пред родителите за намиране на места в детските ясли в големите градове на България, което се отразяват на тяхната  професионалната реализация и тяхната икономическа активност.

С приетите промени в Кодекса на труда (чл. 163, ал. 10 и чл. 164б, ал. 2)  от 1 януари 2023 година законодателят регламентира по категоричен начин, че отпускът поради бременност и  раждане и отпускът за осиновяване   на дете до 5 –годишно възраст да може да се ползва от родителите на майката или бащата, съответно на осиновителите, единствено въз основа на изрично предоставено съгласие  от страна на майката на детето,  като то трябва да е  навършило 6-месечна възраст или от осиновителката, ако  съответно са изтекли 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но то все още не е  навършило 5 години. Отпускът се ползва за времето на остатъка до 410 дни.В чл. 163, ал. 16 и чл. 164б, ал. 12 от КТ  е записано, че редът и начинът за ползване на отпуските по чл. 163, ал. 10 КТ и чл. 164б, ал. 2 от КТ се определя с наредба на Министерски съвет. В момента има действащи текстове в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), които обаче все още  не са актуализирани с оглед новите правни възможности за ползване на прехвърлен отпуск за  всеки един от родителите на майката или бащата или на осиновителката  и осиновителя.

В Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО) към 1 януари 2023 е уреден редът и начинът за ползване на прехвърлен  от майката отпуск по чл.163, ал.10 от КТ в три хипотези:
– когато е прехвърлен от майката на бащата (чл. 45б от НРВПО),
–  когато е прехвърлен на един от родителите на майката, когато  бащата е неизвестен (45в от НРВПО), и
– когато е прехвърлен  на един от родителите на майката или на бащата, когато бащата на детето е починал (чл. 45г от НРВПО).

С чл. 46в, ал. 2 от НРВПО са уредени реда и начина на ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато той е починал.

Предполагаме, че съвсем скоро ще бъдат извършени съответните промени и в НРВПО, които ще уредят реда и начина на ползване на отпуските по променените чл. 163, ал. 10 от КТ и чл. 164б, ал. 2 от КТ.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

За времето, през което се ползва прехвърлен от майката (осиновителката) отпуск по чл.163, ал.10 и чл.164 б ал.2 от КТ  на лицата, които го ползват се изплаща парично обезщетение при условия и размери, определени в отделен закон. Нормативният акт, по реда на който се изплаща паричното обезщетение за тези видове отпуск, е Кодексът за социално осигуряване (КСО).

В  чл. 50 от КСО  е установено, че осигуреното за общо заболяване и майчинство лице има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 10 и 12 от Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 48а от КСО. С чл.48а от КСО се дава право на осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако те имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

В чл. 53в, ал. 3 от КСО пък е уредено и дължимото обезщетение при ползване на отпуск за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице се изплаща парично обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49 КС , след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 3 или 5 от КТ.

Величка МИКОВА, юрист, Национален секретар на КНСБ 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина