Търсене
Close this search box.

За промените в Кодекса за социално осигуряване от юли–август 2011 година

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), който е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 60 от 05.08.2011 г.
Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) уреждат няколко кръга въпроси, които най-общо са свързани с:

 • осигурителния стаж и осигурителния доход на някои групи лица;
 • възможността за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка;
 • разпоредбата на § 4а от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, обявявена за противоконституционна с Решение № 7 от 31.05.2011 г. на Конституционния съд и произтичащите от това последици;
 • възстановяване на лихвите върху установени задължения за получени в нарушение на чл. 53, ал. 4 КСО парични обезщетения за отглеждане на дете.

1. Осигурителен стаж и осигурителен доход
С § 1 от закона се прави промяна в чл. 4, ал. 5 КСО, на основание на която отпада възможността лицата, изпратени в чужбина чрез български посредник да могат да избират осигурителния доход, върху който ще се осигуряват за пенсия. Предвижда се тези лица да внасят осигурителни вноски само върху минималния размер на осигурителния доход, с оглед зачитане на осигурителен стаж, тъй като този доход на основание чл. 70а, ал. 2, т. 9 КСО не се включва в осигурителния доход, от който се определя размерът на пенсията.
Изменя се чл. 6, ал. 3 КСО, като специализантите отпадат от кръга на лицата, за които се определя минимален осигурителен доход. Осигурителните вноски за специализантите ще се внасят върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Това е така поради обстоятелството, че те са особена група обучаващи се лица, които не работят по трудово правоотношение, а по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
Приема се и размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест да се изчислява с индивидуален коефициент, определен до датата на пенсионирането (а не на инвалидизирането) – така, както при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване.
Урежда се превръщането на осигурителния стаж на лицата, които придобиват право на пенсия при условията на чл. 69а КСО (балерини, балетисти и танцьори) с оглед определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст – осигурителният им стаж се превръща като 4 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.
Това е така, тъй като трудът на тези лица, до отмяната на чл. 2, т. 42 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, в сила от 01.01.2011 г., беше от втора категория труд. На това основание за тези лица до посочената дата са внасяни осигурителни вноски за втора категория труд.
С настоящия ЗИДКСО се изменя разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, като се предвижда за тях да продължат да се внасят осигурителни вноски в по-високи размери и занапред.
Поради това стажът на лицата, които работят като балерина, балетист или танцьор в културна организация 4 години на такава длъжност, при определяне размера на пенсията им да се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория (като при условията на ІІ категория труд).
Изменя се разпоредбата на чл. 84, ал. 1, т. 1 и 2 КСО, като се предлага добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга да се увеличи от 20 на 26,5 на сто за периода от 01.09.2011 до 31.12.2012 г.
Не се променя действащата разпоредба на чл. 84, ал. 1, т. 3, 4 и 5 КСО, в която към настоящия момент е предвидено увеличаването на добавката през 2013, 2014, 2015 и следващите години съответно на 30, 35 и 40 на сто.

2. Със ЗИДКСО са приети промени, с които се допълва действащия от 2010 г. режим на прехвърляне на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Общностите, регламентиран в част втора „А“, чието наименование се променя на „Взаимодействие с пенсионната схема на Съюза, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка“.
С последните промени навсякъде думите Европейските общности“, „Общности“ и „пенсионна схема на Общностите“ се заменят съответно с „Европейския съюз“, „Съюза“ и „Пенсионна схема на Съюза“ съобразно изискванията на Регламент 1080/2010 г.
Същата промяна се прави и в свързания с приетите промени в част Втора „а“ от КСО текст на чл. 230б от Кодекса за застраховането, в който думите „пенсионната схема на Общностите“ се заменят с „пенсионните схеми на Съюза“.
Наименованието на глава тридесет и осма „а“ се изменя на „Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Съюза, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка“.
Въвеждат се разпоредби, на основание на които действащите правила за прехвърляне на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Европейския съюз се прилагат съответно при прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
В кръга на лицата, които имат право на прехвърляне на пенсионни права, са:

 • служителите на институция или орган на Европейския съюз – лицата, за които се прилага Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз;
 • лицата, посочени в Условията за назначаване на работа, приети от Управителния съвет на Европейската централна банка и лицата, посочени в Правилника за персонала и пенсионната схема на Европейската инвестиционна банка, приет от Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка.

Включени са всички национални схеми, свързани със заетост – фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, универсалните и професионалните пенсионни фондове и фондовете за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Начинът за изчисляване на подлежащите на прехвърляне средства от българските пенсионни схеми и последиците от това прехвърляне не се изменят. 
Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсиите, които по българското законодателство са свързани с трудова дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, наследствени пенсии и др.
Прецизира се механизмът за изчисляване и разпределяне на средствата, получени от пенсионната схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка обратно в българските пенсионни схеми.
При осъществяване на „обратно“ прехвърляне на средства от пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка към България, за осигурителен стаж в Република България се зачита сборът от стажа, за който са били прехвърлени средства от България и действителния стаж в съответните институции, включително осигурителните периоди от други държави и международни организации, зачетени в този стаж.

3. С Решение № 7 от 31 май 2011 г. Конституционният съд обявяви за противоконституционна разпоредбата на § 4а от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), поради което след влизане в сила на решението (18.06.2011 г.) тя не се прилага. Мотивите на съда за това решение са свързани най-вече с необходимостта от изрично волеизявление на лицето, на носителя на правата, дори и в случаите, когато предвидените в закона права са по-благоприятни за него.
Според предвиденото в чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд, възникналите правни последици от акта, обявен за противоконституционен се уреждат от органа, който го е постановил. Това наложи приемането на промени в Кодекса за социално осигуряване, които да уредят отношенията след датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд между Националния осигурителен институт, пенсионноосигурителните дружества и осигурените лица, чиито средства по индивидуалните партиди са вече прехвърлени от професионалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
В § 4 от ПЗР на КСО се създават ал. 6 и 7, които въвеждат изискването прехвърлянето на средствата от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, на които се отпуска пенсия, да става с изричното им волеизявление – лицата едновременно със заявлението за отпускане на пенсия подават и заявление за прехвърляне на средствата им от професионалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, като в 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество. Такова заявление е необходимо да подадат и лицата, които са подали заявление за отпускане на пенсия на основание § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО през периода от 18.06.2011 г. до влизането в сила на този закон.
Пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Ако в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява за това Националния осигурителен институт.
Липсата на натрупани средства по индивидуалната партида не е пречка за отпускане на пенсия при условията на § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО.
Урежда се възстановяването на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване на лицата, които не са упражнили правото си на ранно пенсиониране по §4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, а се пенсионират на основание разпоредбите на чл. 68, 69 или 69а, както и на лицата, които са с определена пожизнено трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто (§ 4б, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО).
В тези случаи е необходимо лицето да подаде заявление за възстановяването на средствата. Средствата се възстановяват в срок до 6 месеца от подаване на заявлението.
На наследниците – преживял съпруг, низходящи или възходящи на починало лице, на което не е отпусната пенсия по § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, но средствата от индивидуалната му партида в професионалния пенсионен фонд са били прехвърлени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, също се възстановяват сумите в 6-месечен срок от подаване на заявление за възстановяването им. (§ 4б, ал. 4 он ПЗР на КСО.)
Считано от датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд – 18 юни 2011 г., се възстановяват прекратените осигурителни правоотношения на лицата, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, ал. 1-3 с пенсионноосигурителните дружества, в които са били осигурени към 31.12.2010 г. и се разкриват отново индивидуалните им партиди (§ 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО).
Имат право да получат обратно в професионалния пенсионен фонд, в който са осигурени към 31.12.2014 г. прехвърлените средства на основание обявения за противоконституционен текст на § 4а, ал. 1 лицата, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО и ако до 31.12.2014 г.:

 • не са се пенсионирали на основание разпоредбите на чл. 68, 69 или 69а КСО,
 • не са получили 50 на сто от прехвърлените средства поради определена им пожизнено трайна намалена работоспособност над 70, 99 на сто,
 • не са получени от наследниците им прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

При посочените по-горе условия средствата се прехвърлят от Националния осигурителен институт в съответния професионален пенсионен фонд, в който е осигурено лицето до 15 юли 2015 г. (§ 4б, ал. 5 от ПЗР на КСО).
До 15 юли 2015 г. се прехвърлят в съответния професионален пенсионен фонд, в който лицата с определена пожизнено трайна намалена работоспособност над 70, 99 на сто са осигурени към 31.12.2014 г., остатъка от 50 на сто от прехвърлените средства на основание обявения за противоконституционен текст на § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО (§ ;4б, ал. 6 от ПЗР на КСО).
При всяко възстановяване (на лицата или в професионалния пенсионен фонд, в който са осигурени) на прехвърлени на основание § 4а, ал. 1 (обявен за противоконституционен) от ПЗР на КСО средства, се възстановяват и постъпилите от 31.12.2010 г. до 17.06.2011 г. осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 КСО – определени за работещите при условията на първа и втора категория труд.
Процедурите по избор или промяна на участие в професионален пенсионен фонд, прекратени на основание на обявения за противоконституционен § 4а, ал. 10, се възобновяват от 18.06.2011 г. Лицата, които не са избрали професионален пенсионен фонд, избират такъв по реда на чл. 140, ал. 3 в 3-месечен срок от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ (§ 4б, ал. 7 и 8 от ПЗР на КСО).
Взаимоотношенията между Националния осигурителен институт и пенсионноосигурителните дружества, във връзка с прехвърлянето на средствата на лицата по § 4а, ал. 1 и § 4б, ал. 1 от ПЗР, се уреждат с договор между Националния осигурителен институт и пенсионноосигурителните дружества, който се съгласува с Националната агенция за приходите. Договорът се сключва в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ (§ 23 от ПЗР на ЗИДКСО).

4. На основание новия § 21 от ПЗР на ЗИДКСО, майките (или лицата, които са поели отглеждането на детето до навършване на 2-годишната му възраст), които неоснователно са получили парични обезщетения за отглеждане на дете, в нарушение на чл. 53, ал. 4 КСО, могат да възстановят тези обезщетения без лихвите върху тях при определени условия.
Не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла, ако:

 • лицата погасят изцяло главницата по задължението си в срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон, ако то е установено с влязло в сила разпореждане до деня на влизането в сила на този закон, включително и когато е разсрочено по реда на чл. 116 КСО;
 • лицата, за които разпореждането за установяване на задълженията е влязло в сила след деня на влизането в сила на този закон, погасят задължението си в 6-месечен срок от влизане в сила на разпореждането

В едномесечен срок от влизане в сила на закона, териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще уведомят посочените по-горе лица, на които са разсрочени задълженията, съгласно чл. 116 КСО, като те могат да направят искане за промяна на условията за погасяване на задълженията.
Националният осигурителен институт ще възстановява платените лихви на осигурените и самоосигуряващите се лица, които вече са погасили задълженията си (главница и лихви) до влизане в сила на този закон. За това е необходимо лицата да подадат искане за възстановяване на лихвите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в едногодишен срок от влизане в сила на този закон. Сумата ще бъде възстановена в срок до 2 месеца след подаване на искането по посочена от лицето банкова сметка.

5. Приема се социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност да продължат да се отпускат до 31.12.2012 г. по досегашния ред, предвиден в Кодекса за социално осигуряване, а изплащането по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно – по Закона за интеграцията на хората с увреждания да започне от 01.01.2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно технологично време за осъществяване преминаването на тази дейност от Националния осигурителен институт към Агенцията за социално подпомагане.

6. Промените влизат в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. промените в разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 и ал. 3, които влизат в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на закона;
2. новите разпоредби на § 4, ал. 6 и 7 и § 4б, ал. 1-7, които влизат в сила от 18.06.2011 г.

Петя МАЛАКОВА, главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина