Търсене
Close this search box.

Стартират нови процедури по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Една от целите на българската държава е да се включат в активно учене през целия живот максимално повече лица за повишаване на тяхната пригодност за заетост, както за лица без образование и ниска квалификационна степен, така и за високообразованите и висококвалифицираните специалисти, които допринасят за развитието на страната и конкурентоспособността на икономиката. Целта е да се осигури реален, ефективен и равнопоставен достъп до обучение за всички.
Възможности за подкрепа на лично и професионално развитие са предвидени в различни процедури, реализиращи се по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Според спецификата на програмата отделните мерки са насочени към осигуряване на подходяща квалификация и работни места за безработни лица или към повишаване на знанията и уменията и запазване на заетостта на заетите. Избраният гъвкав подход при изпълнението на ОП РЧР дава възможност инициативата за участие в изпълнението на отделните проекти и програми да бъде както от страна на лицата, така и от работодателите.
Агенцията по заетостта работи много отговорно и активно като междинно звено по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” още от самото й начало, като предлага и изпълнява различни операции, чрез които се осигуряват възможности за адаптирана към съвременните условия на икономическата и бизнес среда, в отговор на нуждите на пазара на труда от квалифицирана работна сила.  
В края на май 2012 г. беше проведено 10-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, където бяха разгледани и одобрени редица операции по програмата. В тази връзка предлагаме на вниманието на работодателите информация за новите операции, които предстои да бъдат стартирани от Агенцията по заетостта.

Приоритетна ос 1:
Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

 • ОперацияПЪРВА РАБОТА”

Операцията има за цел да осигури заетост на млади безработни до 29-годишна възраст чрез предоставяне на стимули на работодателите за тяхното наемане. За голяма част от целевата група това ще бъде първо работно място, поради което по операцията лицата ще бъдат включени в подходящо професионално обучение или обучение по ключови компетенции в зависимост от потребностите на работодателя. Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретното работно място.
Бюджетът на операцията е в размер на 20 000 000 лева и ще се реализира в периода 2012-2014 г. Самата операция е насочена към безработни младежи до 29-годишна възраст и продължително безработни лица, тъй като равнището на безработица сред тези целеви групи в България е сравнително високо спрямо средното за Европейския съюз. По данни на ЕВРОСТАТ, регистрираните младежи до 29-годишна възраст са 20% от общия брой безработни. Младежите до 29-годишна възраст са една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Много често те трудно успяват да намерят най-подходящата работа и това, от своя страна, води до продължителното им оставане в редиците на безработните, регистрирани в Бюрата по труда. Чрез тази операция ще се даде възможност, от една страна, на работодателя да разкрие работно място, да квалифицира и наеме най-подходящите представители на целевата група. От друга страна, младежите, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”, ще имат възможност да преминат обучение по професионална квалификация и/или ключови компетентности, което ще допринесе за по-лесното им адаптиране към работния процес.
В рамките на операцията финансиране ще получат дейности, като набиране на заявки от работодатели, готови да наемат безработни младежи в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация; предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица, регистрирани в дирекции “Бюро по труда”. Ще се предоставя професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен. Ще се предоставят обученията по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 “Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 “Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 “Умения за учене”.
На включените в обучение безработни лица ще се осигурят средства за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с настоящ адрес в населено място, различно от това в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.
Също така на обучаващите се безработни лица  ще се осигурят и разходи за стипендии в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).
На работодатели, наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица, ще се предоставят средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 6 месеца.
Очаква се 700 души да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 1630 души да бъдат включени в обучение за придобиване на ключови компетенции и 2100 души да бъдат включени в заетост след обучение, 80% от лицата да придобият или повишат  степента   си   на професионална квалификация, 90% от лицата да придобият ключови компетентности.

 • Операция “НОВО РАБОТНО МЯСТО”

Операцията има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Самата операция е насочена към младите хора в България, тъй като те трудно намират работа поради липса на професионална подготовка. Дори и да имат висока общообразователна подготовка, те нямат конкретни знания и навици, търсени в съответните професионални сфери, което ги превръща в образовани, но неквалифицирани хора. Младите са в неблагоприятна ситуация и заради невъзможноста да натрупат трудов стаж. Затова и работодателите избягват да ги назначават, тъй като нямат нито желание да изразходват средства, нито пък време за обучението им. В рамките на операцията ще се даде възможност на работодателите да разкрият и оборудват работно място, предназначено за младежи до 29-годишна възраст, които ще имат възможност да работят при тях след успешното приключване или по време на обучението. По операцията ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя.
Бюджетът на операцията е в размер на 18 000 000 лева и ще се реализира в периода 2012-2014 г. Минималният размер на помощта е в размер на 20 000 лева, а максималният размер на помощта е в размер на 390 000 лева.
В рамките на операцията финансиране ще получат дейности, като предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен; предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 “Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 “Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 “Умения за учене”; предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 6 до 12 месеца на работодатели за наемането на успешно завършилите обучението лица; закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите групи.
На включените в обучение безработни лица ще се осигурят средства за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с настоящ адрес в населено място, различно от това в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.
Също така на обучаващите се безработни лица  ще се осигурят и разходи за стипендии в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).
Очакваните резултати са 1300 души, да се включат в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 900  души да се включат в обучения по ключови компетентности и 2000 души да започнат работа след обучение, 80% от лицата да придобият или повишат  степента   си   на професионална квалификация, 90% – да придобият ключови компетентности.

 • Операция “ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

Операцията има за цел да насърчи работодателите да създават нови работни места, на които да наемат преимуществено хора от уязвимите групи на пазара на труда. Все още остава висок процентът на безработните лица от уязвимите групи на пазара на труда. Продължително безработните лица са една от групите, които са най-силно засегнати от кризисните процеси на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.
Бюджетът на операцията е в размер на 80 000 000 лева и ще се реализира в периода 2012-2014 г.
В рамките на операцията финансиране ще получат дейности, като извършване на подбор на безработните лица, съгласно изискванията на работодателя за съответното място; предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5  “Умения за учене” по утвърдена програма от наставник, определен от работодателя, като всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 10 души – представители на целевата група; осигуряване на наставничество за период от 6 месеца от определен от работодателя наставник, като всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 10 души – представители на целевата група; осигуряване на субсидирана заетост при работодател за всички включени в процедурата безработни лица за срок от 6 до 12 месеца.
Очакваните резултати са 10 000 души, получили посреднически услуги; 9000 души да бъдат включени в обучение за придобиване на ключови компетентности и 9000 души да бъдат включени в заетост, 95% от лицата да придобият ключови компетентности, на 30% от лицата да се запази заетостта 1 година след приключване на субсидирания период.

Приоритетна ос 2:
Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

 • Операция “СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – ФАЗА 2”

Операцията цели да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Операцията е насочена към създаване на предпоставки за по-добро съчетаване на личния и професионалния живот на заетите лица чрез осигуряване на социални придобивки на работното място и инвестиции в знанията и уменията на персонала, насочени към по-доброто адаптиране към изискванията на конкретното работно място.
Чрез настоящата операция ще се реализират мерки за повишаване гъвкавостта на заетите, предвид очертаващите се негативни демографски тенденции. Обучението на работното място е от изключително важно значение за подобряване на микроклимата в подкрепените предприятия, а така също и запазване на заетостта на лицата в тях за по-дълъг период от време. Бюджетът на операцията е в размер на 4 000 000 лева. По операцията бенефициенти могат да бъдат малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели. Допустимите дейности за финансиране са: разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти; разработване на стратегии за управление на човешките ресурси в предприятията-бенефициенти; обучение на заети лица в предприятията-бенефициенти за обучители; осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.; провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители; въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място, индивидуални планове на работното време) за заети лица приоритетно от следните категории:

 • лица над 55-годишна възраст;
 • лица до 29-годишна възраст;
 • родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;
 • самотни родители;
 • родители, осиновители и попечители на деца с увреждания.

В рамките на операцията ще се предоставят материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време.
Работодателите могат да кандидатстват с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в рамките от 20 000 лева до 390 000 лева.

Очакваните резултати са:
да бъдат проведени 7500 обучения на работното място;
– да се разработят планове за кариерно развитие на 7500 лица;
– 3 000 лица да ползват преференции за включване в гъвкави форми на заетост (ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
– 90% от служителите да преминат успешно обучение;
– 80% да запазят гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки;
– 80% да преминат на друго равнище на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка.

 • Операция “НА ПЪТ”

Операцията цели да разшири комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в България. Реализацията й ще спомогне в такива мерки да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Чрез предоставяне на стимули за работодателите за организиране на транспорт за заетите лица в съответното предприятие ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата.
Операцията е на стойност 20 485 201 лева и ще се реализира на територията на цялата страна. По тази операция финансиране ще получат дейности за осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца. Кандидати и партньори могат да бъдат работодатели, чиито заети лица работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че:

 • работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес;
 • лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
 • трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
 • не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите;
 • не са включени в процедура “По-близо до работа” по ОП РЧР;
 • не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и предприятия, ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.

Работодателите могат да кандидатстват с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в рамките от 20 000 лева до 390 000 лева.
Очакваните резултати по процедурата са 15 000 лица да ползват преференции за транспорт до работното място и 80% да запазят работното си място след приключване на насърчителните мерки.
За Агенцията по заетостта работодателите са изключително важни партньори при изпълнението на  политиката по заетостта. Те са основния двигател в реализирането на различни проекти и схеми по ОП РЧР. В периода на тяхното изпълнение работодателите имат възможност да обучат своите служители с минимален финансов ресурс от тяхна страна, което в условията на криза е изключително добра инвестиция. На работодателите се предоставят и възможности да подобрят микроклимата в съответните предприятия, да подобрят работния процес, да стимулират и въведат иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. И занапред Агенцията по заетостта разчита на активността на работодателите за участие в стартиращите схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.

Анна ДЕЛИБАШЕВА, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ – Агенция по заетостта

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина