Търсене
Close this search box.

От началото на 2024 г. социалните разходи за ваучери за храна са разделени на два вида – ваучери за храна на хартиен носител и ваучери за храна на електронен носител

Списание „Труд и право“, 2024 г., бр. 02

В сила от 1 януари 2024 г. социалните разходи за ваучери за храна по чл. 204, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подохдно облагане (ЗКПО) са разделени на два вида – ваучери за храна на хартиен носител и ваучери за храна на електронен носител. Разпоредбата на чл. 209 ЗКПО регламентира издаването на ваучери за храна на хартиен носител, а новата разпоредба на чл. 209а, ал. 1 ЗКПО регламентира издаването на ваучери на електронен носител.

Съгласно т. 36а от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗКПО (нова – ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) „ваучери за храна на електронен носител“ са платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и отговарят на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, съгласно сключен договор за обслужване с оператор. Ваучерите за храна на електронен носител не са електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. Електронен носител може да бъде физически електронен носител или виртуален електронен носител и се зарежда само с ваучери за храна от оператор.

В чл. 209а ЗКПО са предвидени условията за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна на електронен носител. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „в“ в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:

1. договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по–малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;

2. към края на месеца, през който са начислени разходите за ваучери, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; за целите на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно–осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите;

3. ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите.

Всеки работодател сам преценява каква сума да даде на служителите си чрез ваучери в рамките до 200 лв. на работник или служител.

С Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор, (Наредба № 7), в сила от 01.01.2024 г. се определя редът за издаване и отнемане на разрешението, условията и редът за издаване на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от ЗКПО, характеристиките на издаваните ваучери, условията за организирането и контролът върху осъществяването на дейност като оператор.

Чрез ваучерите за храна на електронен носител работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по–нататък „ползватели“, средства за храна ежемесечно до размера на данъчното облекчение по чл. 209а, ал. 1 от ЗКПО, отделно от възнаграждението им.

Ваучери за храна на електронен носител се издават само от лица, получили разрешение от министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор.

Ваучери за храна на електронен носител не могат да бъдат ползвани за:

1. покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия;

2. теглене на пари в брой, замяната им срещу пари, прехвърляне на средства по друга сметка.

Електронните ваучери не са пари и те не могат да се изтеглят на банкомат или пък да се прехвърлят по друга сметка, например „Револют“.

По реда на чл. 39 и сл. от Наредба № 7 работодателите договарят издаването, предоставянето и зареждането на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 25. В договора по изречение първо не се договаря издаването, предоставянето и зареждането на ваучери за храна на електронен носител, които са извън обхвата на данъчното облекчение по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Информация (опис) за издадените и заредени ваучери за храна на електронен носител се предоставя на работодателите от операторите в 5–дневен срок след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението за издаване на ваучерите за храна на електронен носител. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и издадени ваучери за храна на електронен носител се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на работодателя. В случаите на зареждане на ваучери за храна на електронен носител от оператор изречения първо и второ се прилагат съответно.

Номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител се превежда по специални сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени „ваучери за храна“.

Операторите декларират специалните сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени „ваучери за храна“, в срок до края на работния ден, следващ деня на откриването им, пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Операторите са длъжни:

1. да предоставят на работодателя ваучерите за храна на електронен носител в срок, определен с договора;

2. да заредят ваучерите за храна на електронен носител в срок до 5 работни дни от датата на плащането.

На работодателите и ползвателите се предоставят и списъци с търговските обекти, които приемат издадените от съответния оператор ваучери за храна на електронен носител.

Съгласно чл. 38 от Наредба № 7 ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да се ползват в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, само в рамките на срока им на валидност.

По смисъла на Наредба № 7 „търговски обекти“ са ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни по Закона за храните; „храна“ е всяко вещество или продукт, предназначен или може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен по смисъла на чл. 2 от Закона за храните; „хранителни продукти“ са всички хранителни суровини, полуфабрикати, готови продукти и ястия, напитки, подправки, вкусови вещества, добавки, спомагателни материали и др., консумирани от човека за посрещане на неговите енергийни и хранителни потребности за живот и растеж; „ресторанти“ са класически ресторанти, специализирани ресторанти (брасери, барбекю, грил), ресторанти с българска кухня, ресторанти с чуждестранна кухня и атракционно–тематични ресторанти (шатра, кошара, колиба, фрегата, воденица, пикник, механа, битова къща, ханче, странноприемница и други), а „заведения за бързо обслужване“ са снекбар, бистро, фаст фууд, пицария, заведения за топли закуски и други подобни.

Срокът на валидност на ваучера за храна на електронен носител не може да бъде по–дълъг от 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна на електронен носител. Сумата, получена например за м. март 2024 г., може да се харчи до 12 месеца след това.

Ваучери за храна на електронен носител се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/представителите на работниците и служителите и/или на представителя/представителите на национално представителните синдикални организации в предприятието.

Ползвателите, които са получили ваучери за храна на електронен носител, издадени от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.

Наличният баланс на ваучер за храна на електронен носител се намалява със сумата на закупените храни или хранителни продукти, като сумата, с която балансът по ваучер за храна на електронен носител се намалява, е по–малка или равна на наличния баланс на ваучера за храна на електронен носител.

При намаляване на наличния баланс по ваучер за храна на електронен носител първо се използват ваучерите с най–кратък срок на валидност.

Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по–ниска от номиналната стойност на ваучер за храна на електронен носител, ваучерът се използва частично и остатъкът остава наличен за използване – т.е. не се губи и не е ограничен от номинала на ваучера (както е при хартиените ваучери).

Работодателят и ползвателят не могат да прехвърлят средства от електронния носител на ваучера за храна. Ползвателят не може да зарежда средства на електронния носител на ваучера за храна.

Операторите предоставят възможност на ползвателите на ваучери за храна на електронен носител да:

1. проверяват валидността на електронния носител и валидността на заредените по него ваучери за храна на електронен носител;

2. блокират електронния носител по ред и начин, определени от оператора;

3. подават оплаквания към оператора за неправомерни трансакции, извършени с ваучери за храна на електронен носител, заредени на електронен носител.

Работодател, сключил договор с оператор на ваучери за храна на електронен носител, няма право да:

1. изисква и получи обратно номиналната стойност на заредените ваучери за храна на електронен носител, с изключение на случаите по чл. 28 (при отнемане на разрешение за извършване дейност като оператор);

2. изисква връщане на зареден ваучер за храна на електронен носител от наето лице в случай на прекратяване на трудовото правоотношение;

3. прехвърля върху наетите лица разходите по договора с оператора на ваучери за храна на електронен носител, включително тези по издаването на електронния носител;

4. получава информация за отделни трансакции, направени от ползвателите на ваучерите за храна на електронен носител.

Очаква се плащането с електронните ваучери да става на нормален ПОС терминал в търговските обекти, а потребителите, за които са издадени и нефизически карти, да могат да ги използват през телефоните си, когато ваучерите са интегрирани в „Гугъл пей“ или „Епъл пей“.

Съгласно § 25 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. операторите по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отпечатват и предоставят ваучери за храна на хартиен носител до 30 юни 2024 г. За периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г. данъчно задължените лица могат да предоставят на наетите лица за конкретен месец само ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане или само ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане. Издадените до 31 декември 2022 г. от министъра на финансите разрешения по чл. 209, ал. 3 и 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прекратяват от 1 юли 2024 г.

С § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 г. е прието, че ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 и по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 59, могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

За горните цели операторите сключват договори с доставчици, които са лица, осъществяващи дейност по предоставяне на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода за битови нужди, културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, лица, осъществяващи показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и лица, предоставящи туристически услуги съгласно Закона за туризма.

За тези цели се прилагат съответно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 и по чл. 209а, ал. 6 от същия закон.

Операторите предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

В заключение ще посочим, че в „Държавен вестник“, бр. 9 от 30 януари 2024 г. бе обнародвано Постановление № 9 на Министерския съвет от 25 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с което е променена разпоредбата на чл. 2, ал. 3..

Съгласно промяната, осигурителни вноски не се изчисляват и внасят:

1. от 1 януари 2024 г. – върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане;

2. до 30 юни 2024 г. – върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на хартиен носител на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина