Търсене
Close this search box.

Основни промени в структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите през 2010 г.

 

През декември 2007 г. бе одобрен нов, актуализиран вариант на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08). В Препоръка на Комисията от 29.10.2009 г. и Регламент (ЕО) № 1022/2009 (ОВ, L 283 от 30 октомври 2009 г.) относно използването на ISCO-08 се определя необходимостта държавите-членки да разработват, изготвят и разпространяват статистически данни, групирани по професии, като използват ISCO-08, или национална класификация, производна от ISCO-08. През 2010 г. държавите-членки следва да използват ISCO-08 при осъществяване на изследването на структурата на доходите, а от 2011 г. – във всички статистически области, които представят статистически данни с групировки по професии.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на НКПД-2005 и предвид изискванията за внедряване на ISCO-08 на европейско равнище, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Националния статистически институт (НСИ), създадоха организация за разработването на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г. (НКПД-2010) като актуализация на НКПД-2005. Със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01/431 от 12.05.2009 г. бе създадена междуведомствена работна група, която обсъди необходимите промени в НКПД-2005 и разработи проекта на Структура на НКПД-2010, която съответства на ISCO-08. В междуведомствената група бяха включени експерти на МТСП, НСИ, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, социални партньори и независими експерти. Утвърдената Структура ще се използва при провеждане на статистически изследвания в изпълнение на Препоръката на Комисията и на Регламента, както и при договарянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г.
Утвърдената Структура на НКПД-2010 е публикувана на интернет-страницата на Министерство на труда и социалната политика в рубриката “Национална класификация на професиите и длъжностите” на адрес: http://www.mlsp.government.bg/class/store/Zapoved_Struktura_NKPD_2010.pdf

I. ISCO-08: причини и резултати от актуализацията на ISCO-88, дефинирани въз основа на Резолюцията и Доклада на работната група на МОТ относно актуализацията на Международната стандартна класификация на професиите, утвърдени на срещата през декември 2007 година

1. Причини за актуализация:

 • промяна в структурата на работната сила през последните 20 години;
 • подобряване на международната сравнимост на данните за пазара на труда;
 • необходимост от актуализиране на обяснителните бележки за обхвата и съдържанието на единичните групи професии;
 • •необходимост от актуализиране на индекса на длъжностните наименования;
 • промяна в професионалната структура в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • промяна на обхвата на професиите в здравеопазването;
 • елиминиране на паралелните групи професии в класове 2 и 3, като професиите с един и същ обхват на изискваните умения и изпълняваните задачи са в една единствена единична група, независимо от различието във формалното образование;
 • необходимост от детайлизиране на професиите в селското, горското и рибното стопанство, по искане на потребители;
 • подобряване на обхвата и детайлизиране на професиите, неизискващи специално образование/квалификация.

2. Резултати от актуализацията: принципи, структура и обхват на ISCO-08:

 • основните класификационни принципи и понятия от ISCO-88 се запазват непроменени;
 • професията и длъжността са основните класификационни единици;
 • основният критерий за групиране на длъжностите в единична група професии е сходството на изпълняваните задачи и умения, независимо от квалификацията и икономическата дейност, в която е заето лицето;
 • структурирането на професиите на най-високо равнище се запазва, броят на класовете не се променя;
 • увеличава се броят на подкласовете, групите и единичните групи;
 • подобрява се съдържанието и обхвата на обяснителните бележки и индекса на длъжностните наименования.

II. Основни промени в Структурата на НКПД-2010 спрямо Структурата на НКПД-2005, дефинирани въз основа на кореспондиращите таблици ISCO-88 – ISCO-08 и обхвата на единичните групи професии в ISCO-08

1. Общи промени:

1.1. Цялостно преструктуриране и промяна на обхвата в клас 1 Президент, законодатели, висши служители и ръководители (НКПД-2005) с цел подобряване описанието на ръководните длъжности.
1.2. Специалисти с контролни функции (supervisors).
1.2.1. Специалисти с контролни функции се класифицират заедно с работниците, които контролират, при следните условия:
– извършват същите задачи като работниците, които контролират;
– контролират качеството на извършената работа от други в професионален или технически аспект.

1.2.2. Специалисти с контролни функции се класифицират в специално новосъздадените за целта единични групи, когато от тях се изисква:
– да планират, организират, координират и контролират работата, извършвана от други лица;
– в по-голямата част от работното си време изпълняват контролни функции. Такива са специалистите: 3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост, 3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост, 3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството, 3341 Офис мениджъри, 5151 Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения и 5222 Супервайзори на малки магазини или в съответната единична група на професията, която контролират.

1.3. Елиминиране на паралелни групи професии в класове 2 Аналитични специалисти и 3 Техници и други приложни специалисти (НКПД-2005):

 • учителите от класове 2 Аналитични специалисти и 3 Техници и други приложни специалисти (НКПД-2005) се събират само в подклас 23 Преподаватели в НКПД-2010;
 • медицинските сестри от класове 2 и 3 на НКПД-2005 се събират в подклас 22 Медицински специалисти в НКПД-2010. Групирането се извършва в съответствие с характера на дейностите, които изпълняват, а не според квалификационно образователното равнище.

1.4. Актуализиране на професиите и длъжностите в областта на информационните и комуникационните технологии:

 • създаване в НКПД-2010 на нов подклас 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии (в НКПД-2005 на ниво група 213 Специалисти по компютърни системи и технологии);
 • създаване в НКПД-2010 на подклас 35 Техници в областта на информационните и комуникационните технологии (в НКПД-2005 на ниво група 312 Компютърни и сродни на тях техници).

1.5. Подобряване на обхвата на професиите в здравеопазването, подкласове 22, 32 и група 532 в НКПД-2010.
1.6. Преструктуриране на клас 4 Административен персонал (НКПД-2005):

 • увеличаване броя на подкласовете в клас 4 Помощен административен персонал в НКПД-2010 (от 2 на 4);
 • отразяване влиянието на информационните и комуникационните технологии;
 • детайлизиране на професиите, свързани с обслужване на клиенти, включително туристическите услуги (подклас 42 Административен персонал по обслужване на клиенти) в НКПД-2010.

1.7. Преструктуриране на клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, като се увеличава броят на подкласовете (от 2 на 4).
1.8. Детайлизиране на групите професии в селското, горското и рибното стопанство и изясняване на тяхното съдържание:

 • фермерите и ръководителите на малки стопанства се класифицират в клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство.

1.9. Преструктуриране на класове 7 Квалифицирани производни работници и сродни на тях занаятчии и 8 Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия (НКПД-2005).
1.10. Преструктуриране на групите от клас 8 за оператори на машини и съоръжения:

 • намалява броят на единичните групи професии вследствие на развитието на производствените технологии и структурата на производството;
 • част от професиите от клас 8 на НКПД-2005 се преместват в новосъздадените групи 312 и 313 вследствие на новата концепция за приложните специалисти с контролни функции и за контрол на производствените процеси.

1.11. Подобряване на обхвата и детайлизиране на професиите, неизискващи специална квалификация от клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация.

2. Специфични промени по класове, подкласове, групи и единични групи:
2.1.Ръководители:

 • ръководните длъжности, с изключение на изпълнителните и управляващите директори на големи предприятия (с йерархична структура на управление) се класифицират според функционалните им отговорности и задължения, а не по основната икономическа дейност, която управляват;
 • от група 121 Ръководители в търговски дружества и други организации от НКПД-2005 се отделят управляващите и изпълнителните директори в група 112 на НКПД-2010;
 • регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри, имащи различни функционални отговорности се включват в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори. Ръководители, отговорни за специфични функции, в рамките на определена географска област са изключени от тази единична група. Например регионален мениджър продажби се класифицира в единична група 1221 Ръководители по продажби и маркетинг;
 • изпълнителните директори на авиационни, железопътни и други транспортни компании, които имат йерархична структура на управление се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори;
 • единична група 1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници не отговаря на българските национални особености, но е включена в структурата на НКПД-2010 заради пълнота. За обработка в информационни системи този код може да отпадне (т.е. не трябва да има класифицирани длъжности в тази единична група);
 • подкласове 12 и 13 се заменят с три нови подкласа 12, 13 и 14;
 • в подклас 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества се класифицират ръководители на структурни единици, които предоставят административни и спомагателни услуги на голямо предприятие или организация, както и управители на малки предприятия, извършващи същите услуги за други предприятия и организации;
 • висшите държавни служители от централни и местни органи на управление се класифицират в единична група 1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране в НКПД-2010;

 t 1

 • ръководителите от подклас 13 Ръководители в производството и специализираните услуги са отговорни и управляват производството на стоки и предоставянето на специализирани професионални и технически услуги, предлагани от дадено предприятие или организация. Те са или ръководители на отдели в предприятия или управители на малки предприятия;
 • за ръководителите от подкласове 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества и 13 Ръководители в производството и специализираните услуги се изисква квалификация и опит, свързани с професиите от клас 2 Специалисти;
 • единична група 1221 Ръководители в селското и горското стопанство, лова и риболова от НКПД-2005 се заменя с група 131 в НКПД-2010 като се включени само ръководители на големи (с йерархична структура на управление) земеделски, горски и рибни стопанства;
 • ръководителите на малки земеделски, горски и рибни стопанства се класифицират съответно в подкласове 61 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство и 62 Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазара;
 • главните и старшите медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори се класифицират в единична група 1342 Ръководители в здравеопазването в НКПД-2010, поради преобладаващите ръководни функции, които изпълняват (НКПД-2005, клас 3);
 • в единична група 1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции се класифицират само ръководители на клонове на банкови и застрахователни институции. Ръководителите на банковите и застрахователните институции се отнасят в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори;
 • издателите се класифицират в единична група 1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д. (НКПД-2005, 2451);
 • в подклас 14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги се класифицират само ръководители на малки предприятия (без йерархична структура на управление);
 • изпълнителните директори и специализираните ръководители на компании за управление на хотели или хотелски вериги се класифицират в съответната единична група на подкласове 11 Законодатели, висши представители и изпълнителни директори и 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества;
 • • в 1420 Ръководители в търговията на едро и дребно се класифицират всички ръководители в търговията на едро и дребно, с изключение на изпълнителните директори на супермаркети или вериги универсални магазини, които са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори;
 • управителите на бинго зали и зали за игрални автомати се класифицират в единична група 1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове (НКПД-2005, 4213).

2.2. Специалисти:
2.2.1. Медицинските специалисти се класифицират съобразно националното законодателство и особеностите в здравеопазването:

 • създават се отделни единични групи 2211 Общопрактикуващи лекари и 2212 Лекари специалисти;
 • медицинските сестри и акушерки се класифицират в група 222 Медицински сестри и акушерки, независимо от образователно-квалификационното им равнище;
 • създава се нова група 224 Парамедицински специалисти, в която се класифицират фелдшерите;
 • логопедите, включително в училищата, се класифицират в единична група 2266 Аудиолози и логопеди. Поради грешно разбиране досега логопедите в училищата са били в подкласове 23 и 33.

2.2.2. Преподавателите се класифицират съобразно националното законодателство и особеностите в образованието:

 • преподавателите и учителите от класове 2 и 3 на НКПД-2005 се събират само в подклас 23 Преподаватели от НКПД-2010;
 • учителите се класифицират според предмета, който преподават, а не според вида на училището.

2.2.3. Стопански и административни специалисти:

 • в единична група 2411 Одитори и счетоводители се класифицират всички счетоводители, които се събират от класове 2 и 3 от НКПД-2005;
 • в единична група 2422 Специалисти по управление на политики се класифицират всички държавни служители от централни и местни органи на управление (НКПД-2005, единични групи 2471, 2472).

2.2.4. Специалисти по информационни и комуникационни технологии:

 • създава се нов подклас 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии, за да отрази развитието на ИКТ.

2.2.5. Юристи и специалисти по обществени науки и култура:

 • в група 261 се класифицират всички юристи, независимо дали заемат ръководни длъжности. Всички професии и длъжности от Група 111 – Висши представители на съдебната власт, Група 112 – Висши служители в органите на съдебната власт и Единична група 1123 – Висши служители в органите на съдебната власт преминават в Единична група 2612 Съдии. Например главния прокурор, председател на съд, председател на ВСС и други;
 • в единична група 2634 се класифицират психолози, включително училищни психолози (НКПД-2005, 2360);
 • в единична група 2636 Духовници и специалисти по религии се класифицира митрополита (НКПД-2005, клас 1).

2.3. Техници и приложни специалисти
2.3.1. Авиационни специалисти:

 • главният пилот от клас 1 в НКПД-2005 се премества в единична група 3153, където се класифицират пилотите;
 • в единична група 3153 се класифицират инструкторите на пилоти, с изключение на инструкторите по безмоторно летене, които са включени в 3423.

2.3.2. Приложни специалисти в здравеопазването:

 • единичните групи 3221 Помощник-медицински сестри, 3222 Помощник-акушерки, 3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ и 3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, некласифицирани другаде, не отговарят на българските национални особености, но са включени в структурата на НКПД-2010 заради пълнота. За обработка в информационни системи тези кодове могат да отпаднат (т.е. не трябва да има класифицирани длъжности в тези единични групи).

2.3.3. Приложни специалисти в държавната администрация:

 • •в група 335 Приложни специалисти в държавната администрация се класифицира и спомагателния персонал в държавната администрация (НКПД-2005, 4192).

2.3.4. Посредници в бизнес услугите:

 • в единична група 3339 Посредници в бизнес услугите, некласифицирани другаде, се класифицират туроператори, които извършват пакетни туристически услуги.

2.3.5. Други приложни специалисти:

 • създават се нови групи 342 и 343;
 • група 343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството включва единични групи за фотографи, интериорни дизайнери, декоратори и технически персонал в галерии, музеи и библиотеки;
 • фотографите се класифицират в единична група 3431 Фотографи, отделно от всички други оператори на аудио и визуална техника от подклас 35 Техници в областта на информационните и комуникационните технологии в НКПД-2010
 • главните готвачи се класифицират в единична група 3434 Главни готвачи (5122 от НКПД-2005).

2.3.6. Техници в областта на информационните и комуникационните технологии:

 • създава се група 352 за техници по радио-телевизионна и далекосъобщителна техника.

2.4. Помощен административен персонал
2.4.1. Общи административни служители:

 • създава се нова група 411 за общи административни служители;
 • създава се нова група 412 за секретари с общи функции, с изключение на специализираните и административните секретари от група 334 Административни приложни специалисти в НКПД-2010;
 • създава се нова група 413 за оператори на организационна техника, например текстообработващи оператори, машинописци и оператори по въвеждане на данни.

2.4.2. Административен персонал по обслужване на клиенти:

 • създава се нова единична група 4221 Консултанти и служители в пътнически агенции (сливане на 3414 и 4221 от НКПД-2005).

2.5. Персонал, зает с услуги за населението
2.5.1. Обслужващ персонал в транспорта:

 • в единична група 5113 се преместват екскурзоводите (НКПД-2005, 2431).

2.5.2. Домакини и икономи:

 • собствениците на малки места за настаняване и къщи за гости, които предлагат настаняване и ограничени услуги по предлагане на храна срещу заплащане и за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5152 Икономи и домашни помощници.

2.5.3. Готвачи:

 • в единична група 5120 Готвачи се класифицират всички готвачи, с изключение на главните готвачи (3434) и професиите от група 941 Помощници при приготвянето на храни;
 • собственици на малки ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5120 Готвачи.

2.5.4. Сервитьори и бармани:

 • собственици на малки кафенета, снек барове и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единични групи 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

2.5.5. Продавачи:

 • значително нараства броят на единичните групи в подклас 52 Продавачи и групите в него се преструктурират;
 • собственици на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5221 Собственици на малки магазини;
 • в единична група 5222 Супервайзори, магазини се класифицира персоналът, който контролира и ръководи дейностите на продавач-консултантите, касиерите и други служители в магазините, но не носят отговорност за определянето на обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ценообразуването, бюджета, подбора и назначаването на персонал;
 • в единична група 5212 се класифицират амбулантни търговци на храни от клас 9 в НКПД-2005;
 • в единична група 5243 се класифицират продавачи “от врата до врата” от клас 9 в НКПД-2005;
 • в единична група 5230 се класифицират касиерите и продавачите на билети от клас 4 в НКПД-2005.

2.6. Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство

 • фермерите и ръководителите на малки стопанства се класифицират в клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство;
 • в съответните подкласове на клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство се класифицират ръководителите на малки стопанства от клас 1311 в НКПД-2005.

От 01.01.2011 г. ще влезе в сила и ще се прилага актуализирана Национална класификация на професиите и длъжностите, която ще включва утвърдената Структура на НКПД-2010, както и актуализирани списък и кодове на длъжностните наименования, обяснителни и методологични бележки, кореспондиращи таблици и Правилник за прилагане. Пълният комплект на актуализираната класификация се очаква да бъде утвърден и публикуван до края на ноември т.г.

Допълнителна информация можете да получите от експерти на МТСП, които отговарят за прилагането на НКПД на тел.: 02/8119 419 и 02/8119 421.

Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция “Политика на пазара на труда” – МТСП

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина