Търсене
Close this search box.

Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД – Една възможност да осъществите своята идея и Вашият бизнес да получи финансиране

През 2001 г. въз основа на проектен документ е създадена Схемата за финансов лизинг като част от проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“ (JOBS), финансиран от българското правителство чрез Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН).
Схемата за лизинг е финансов механизъм за подкрепа на начинаещи, микро и малки предприятия и земеделски производители, които иначе биха имали затруднен достъп до финансиране.
Средствата, отпуснати по Схемата за финансов лизинг, се изразходват за закупуване на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар и др.), които се отдават на лизинг на местни предприятия и лица. Схемата за финансов лизинг подпомага икономическото развитие в регионите, в които действат съответните неправителствени организации, съдействайки за разкриването на нови работни места и поддържане на вече създадената заетост.
С Решение на Министерски съвет № 818 от 16.11.2010 г. е одобрено преструктурирането на Схемата за финансов лизинг (СФЛ), създадена по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“- JOBS и прехвърлянето й към Българска банка за развитие и новоучредената от нея Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД.
Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД е учредена на 23.12.2010 г. от „Българска банка за развитие“ АД. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 14.01.2011 г. и в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ на 07.03.2011 г.
Едноличен собственик на капитала на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е „Българска банка за развитие“ АД.
Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД е финансова институция с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима члена, в състава на който влизат представител на Българска банка за развитие, Министерство на труда и социалната политика, Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД.

Цели на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Основна цел на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е да предоставя достъп до финансиране на микро и малки предприятия в т.ч. и начинаещи, като по този начин увеличава възможността за достъп до пазара на финансови услуги и дава възможност да развият своя бизнес и изградят добра кредитна история.
За осъществяване на своята мисия Микрофинансираща та институция ДЖОБС ЕАД предоставя финансиране на целевите си групи под формата на микро-лизинг и микро-кредит с максимален размер 25 хил. евро. Микрофинансиращата институция достига до своите клиенти директно или чрез партньорската си мрежа от посредници („Агенти“).

Целевите групи за предоставяне на микрофинансиране са:

 • микро и малки предприятия в т.ч. и стартиращи, които са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите. За начинаещи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за финансов лизинг;
 • земеделски производители;
 • самонаети лица.

Кандидатстващите фирми трябва да имат нужда от финансиране, за да разширят своето производство, да усъвършенстват качеството на предлаганата продукция, да увеличат пазарния си дял или да разработят нови пазарни ниши.
На финансиране могат да разчитат и начинаещи предприемачи с жизнеспособни бизнес идеи, чието осъществяване ще разкрие постоянни работни места. Схемата за финансов лизинг е достъпна също така за земеделски производители, които се нуждаят от селскостопански машини и инвентар за своята дейност, както и за безработни лица, желаещи да започнат собствен бизнес.

Предлагани финансови услуги от Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Към момента дружеството предоставя финансиране на своите клиенти под формата на финансов лизинг в левове и в евро, в размер на левовата равностойност от 3000 лева до 48 896 лева за срок от 12 до 60 месеца, в зависимост от лизинговия актив.
Предстои разработването на нови кредитни продукти като кредит за оборотни средства и инвестиционен кредит.

Видове финансов лизинг, предоставяни от Микрофинансираща институция ДЖОБС

1. Според типа на актива

 • лизинг за индустриално оборудване;
 • лизинг за транспортно оборудване;
 • лизинг за земеделска техника;
 • лизинг за друго оборудване.

2. Според валутата на лизинга

 • в лева;
 • в чуждестранна валута.

3. Според лизингоискателя

 • за съществуващ бизнес;
 • за стартиращ бизнес.

4. Според състоянието на лизингования актив

 • ново оборудване;
 • употребявано оборудване.

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансов лизинг

 • да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места;
 • да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията услугите, и/или земеделието;
 • да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост;
 • да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ако е приложимо);
 • да осигурят финансови средства за собствено участие в инвестицията.

Ограничения при предоставянето на финансов лизинг

1. Ограничения по отношение обекта на финансов лизинг

 • Обект на финансовия лизинг, предоставян от Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД, са всякакви дълготрайни материални активи, използвани за производство, търговия предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч., но не само, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар.
 • Не се отдават на лизинг вещи за потребителски нужди.

2. Ограничения по отношение размера на предоставяния финансов лизинг.

 • Минималният размер на предоставяното финансиране е 3000 (три хиляди) лева или равностойността им в евро.
 • Максималният размер на предоставяното финансиране е в паричната равностойност на продукта за един клиент – 25 000 евро или равностойността им в лева, без ДДС.
 • При следващо кандидатстване за лизинг на клиент, който има действащи лизинги към момента на кандидатстване, същият може да ползва финансиране в размер на разликата между максималния допустим размер на финансиране и полученото финансиране по действащите лизинги плюс размера на погасените главници по действащите лизингови договори.

3. Ограничения по отношение размера на собственото участие (встъпителната вноска) на лизингоискателя в цената на лизингования актив.

 • Минималният размер на встъпителната вноска е 20% от стойността на лизингования актив.

4. Ограничения по отношение срочността на финансовия лизинг

 • Максималният срок на предоставяния от Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД финансов лизинг е 60 месеца.
 • Минималният срок на предоставяния от Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД финансов лизинг е 12 месеца.
 • Допуска се ползване на гратисен период по главницата до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години, в случай, че това е икономически обосновано.

Цена на лизинга
За предоставения чрез финансов лизинг ресурс, Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД начислява и събира от лизингополучателя по договор за финансов лизинг годишна лихва в размер на определения от Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД базисен лихвен процент плюс фиксирана надбавка в зависимост от риска. Лихвата се изчислява на база 360/360. Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД запазва правото си едностранно да преразглежда и да променя базисния лихвен процент, съобразно методиката, за неговото изчисляване. Договореният лихвен процент се коригира съответно от датата на промяната на базисния лихвен процент и става задължителен за лизингополучателя. При промяна на базисния лихвен процент Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД е задължена в срок от 5 работни дни да уведоми лизингополучателя за новата стойност на базисния лихвен процент и за актуализирания погасителен план, който не се подписва и е задължителен за страните. Методиката за изчисляване на базисния лихвен процент на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД e обществено достъпна и може да се види на следния уеб адрес www.mfi.bg.

Обезпечения при отпускане на финансов лизинг
За осигуряване на своите вземания по договор за финансов лизинг, Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД приема обезпечения от лизингополучателя и/или от трети лица, както следва:
a. По всеки договор за лизинг, Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД изисква лизингополучателят да издаде запис на заповед на падеж или на предявяване, а при необходимост да осигури и авалисти по записа на заповед или платежоспособни поръчители.
б. Всеки договор за лизинг се вписва в Централния регистър на особените залози, като разходите по вписването са за сметка на лизингополучателя.
в. По решение на компетентния орган на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД, от лизингополучателя може да се изиска да осигури поръчителство от трети платежоспособни лица по договора за финансов лизинг, което да покрива изцяло срока на договора за лизинг и пълната стойност на лизинга, включително лихвите, таксите и неустойките.
г. В случай, че лизингополучателят е събирателно дружество, командитно дружество или дружество с ограничена отговорност, Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД изисква всички съдружници да подпишат, като авалисти записа на заповед и/или да поемат поръчителство за изпълнението на договора за финансов лизинг, което да покрива изцяло срока на договора за лизинг и пълната стойност на лизинга, включително лихвите, таксите и неустойките.
д. По решение на компетентния си орган, Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД може да изиска застраховане на лизинговия договор, с което да се покрият финансови загуби, в случай че лизингополучателят прекрати плащанията по лизинговия договор. Застрахователната премия следва да се заплати от лизингополучателя или да се калкулира в общата сума на лизинговите вноски;
е. Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД приема и други законово допустими обезпечения по конкретни договори за финансов лизинг, като разходите по учредяването им са за сметка на лизингополучателя.

Компетенции при предоставяне на финансов лизинг
Компетентен орган за вземане на решение за предоставяне на финансов лизинг и предоговаряне на сключени договори за финансов лизинг е Кредитният съвет на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД. Кредитният съвет взема решения за одобряване или отказ на финансов лизинг и утвърждава основните параметри по договора за финансов лизинг, който се сключва с клиента.

Документи, изисквани от лизингоискателя

1. Лизингоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следния комплект документи:

 • искане за финансов лизинг по форма на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД;
 • бизнес-план (изисква се за стартиращ бизнес) по форма на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД;
 • счетоводни отчети на фирмата – баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток – за последното тримесечие на текущата година и за последните две приключени година. Счетоводни отчети не се изискват от стартиращи предприятия;
 • разбивка на отделни счетоводни статии от баланса и друга счетоводна информация по преценка на експерта от отдел „Кредитиране и лизинг“;
 • данъчна декларация за предходните две години. Не се изисква от стартиращи предприятия;
 • удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни задължения;
 • решение на компетентния орган на лизингоискателя (Общо събрание/Управителен съвет/Съвет на директорите/Едноличен собственик на капитала) за ползване на финансов лизинг и за предоставяне на обезпечения по него;
 • минимум три оферти за търсения лизингов актив (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици се допуска изключение от това изискване). В случай, че лизингоискателят не разполага с оферти, на по-късен етап, представител на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД му оказва съдействие в тази насока;
 • документ за платена такса за разглеждане на искането за финансов лизинг;
 • други документи, необходими за анализ на конкретната сделка.

2. Лизингоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):

 • искане за финансов лизинг по форма на микрофинансиращата институция;
 • бизнес-план (изисква се за стартиращ бизнес) по форма на микрофинансиращата институция;
 • карта за регистрация (за земеделски производители), удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите (за занаятчии), декларация за извършвана дейност по раздел IVот ЗМДТ (за лицата, извършващи услуги с личен труд), както и финансови отчети, когато това е приложимо;
 • удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни задължения;
 • минимум три оферти за търсения лизингов актив (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици, се допуска изключение от това изискване. В случай че лизингоискателят не разполага с оферти, на по-късен етап представител на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД му оказва съдействие в тази насока;
 • документ за платена такса за разглеждане на искане за финансов лизинг;
 • други документи, необходими за анализ на конкретната сделка.

Към договора за финансов лизинг се изготвя погасителен план за издължаване на ползвания лизинг чрез лизингови вноски. Общата сума на дължимите лизингови вноски се изчислява, като от цената на придобиване (представляваща сбора от покупната цена на лизинговото имущество, дължимите мита, данъци, такси, транспортни разходи и застрахователни премии, в случай че са за сметка на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД) се приспадне встъпителната вноска на лизингополучателя. Погасителният план се оформя с равни месечни плащания, дължими на Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД на 5-то число от всеки месец.

Процедура по разглеждане на искането за финансов лизинг
За разглеждане на конкретно искане за финансиране клиентът следва да представи надлежно попълнени Искане за финансов лизинг и приложения към него (формуляри по образец на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД), както и да представи всички изисквани и посочени във формулярите документи. В случай че някой от документите се представя в копие, клиентът следва да представи и оригинала, който му се връща след сверка на данните. Едновременно с подаване на искането за финансов лизинг, клиентът заплаща такса за разглеждане на искане за лизинг, чийто размер е определен в Тарифата за таксите, комисионите и неустойките на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД по предоставяне на финансов лизинг. В процеса на разглеждане на искането МФИ ДЖОБС може да изиска от клиента да представи и други документи, необходими за анализ на искането. Решение по искането за финансов лизинг се взима от компетентния орган на МФИ ДЖОБС, като клиентът се уведомява за взетото решение.

Партньорска мрежа от посредници
За да достигне максимално близо до своите целеви групи Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е сключила договори за посредничество с 27 сдружения с нестопанска цел на територията на цялата страна. Усилията на екипа на институцията са насочени към разширяване на бизнес мрежата от посредници, с цел да бъде улеснен достъпа на всички потенциални клиенти на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД до предлаганите от нея финансови услуги.

Бизнес мрежата от посредници към май 2011 г. е следната:

Агробизнес център/
Бизнес инкубатор
Силистра
гр. Силистра
ул. „Симеон Велики“ № 49
тел.: 086/821 665
 

Бизнес център
Нови Пазар
гр. Нови Пазар
ул. „Оборище“ № 1
тел.: 0537/25 701

Агробизнес център
Кубрат
гр. Кубрат
ул. „Княз Борис I“ № 15
тел.: 0848/72 411
 

Бизнес център
Полски Тръмбеш
гр. Полски Тръмбеш
ул. „Търговска“ № 76, ет. 2
тел.: 06141/6905
 

Бизнес център Исперих
гр. Исперих
ул. „Васил Левски“ № 99
тел.: 08431/46 51

Агробизнес център/
Бизнес инкубатор
Търговище
гр. Търговище
ул. „Панагюрище“ № 10
тел.: 0601/62 620
 

Агробизнес център Дулово
гр. Дулово
ул. „Д-р Николай Русев“ № 2, ет. 2
тел.: 0864/25 143
 

Агробизнес център/
Бизнес инкубатор
Козлодуй
гр. Козлодуй
ул. „Хаджи Димитър“ № 1
тел.: 0973/84 115
 

Бизнес център Добрич
гр. Добрич
бул. „25 Септември“ № 25
тел.: 058/603 674
 

Бизнес център Самоков
гр. Самоков
ул. „Македония“ № 34
тел.: 0722/66 928
 

Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин
гр. Видин
ул. „Христо Ботев“ № 77
тел.: 094/600 017
 

Бизнес център Пещера
гр. Пещера
ул. „Михаил Такев“ № 54
тел.: 0350/66 230

Бизнес център Плевен
гр. Плевен
ул. „Иван Вазов“ № 4, ет. 4
тел.: 064/810 444

Агенция за регионално
развитие и бизнес център 2000 Монтана
гр. Монтана
ул. „Александър Батенберг“ № 2
тел.: 096/300 760
 

Бизнес център/
Бизнес инкубатор
Нова Загора
гр. Нова Загора
ул. „14-ти януари“ № 52
тел.: 0457/64 301
 

Бизнес център
Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. „Преспа“ № 69
тел.: 034/440 976
 

Бизнес инкубатор
Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
ул. „Скопие“ №4
тел.: 0751/60 404
0751/60 402
 

Бизнес център
Руен
с. Руен
ул. „1-ви май“ № 11, ет. 3
тел.: 05944/6282

Бизнес център/
Бизнес инкубатор Карлово
гр. Карлово
бул.“Освобождение“ №4
тел.: 0335/95 737
0335/95 262
 

Бизнес център
Елхово
гр. Елхово
ул. „Търговска“ № 2, ет. 3
тел.: 0478/88252

Агробизнес център
Карнобат
гр. Карнобат
ул. „Карнобатска
комуна“ № 1
GSM: 0889 895 134

Бизнес център
Казанлък
гр. Казанлък
бул. „Александър Батенберг“ № 12
тел.: 0431/63793
 

Бизнес център Харманли
гр. Харманли
ул. „Петко Каравелов“ № 4
тел.: 0373/88626

Бизнес център
Бургас
гр. Бургас
кв. Победа
ул. „Хан Омуртаг“
№ 36Б
тел.: 056/848 533
 

Бизнес център Първомай
гр. Първомай
ул. „Гимназиална“ № 1
тел.: 0336/62955

Бизнес център
Сливен
гр. Сливен
ул. „Сливница“
№ 6А, ет. 1,
офис 3
тел.: 044/662 653
 

Информационен бизнес център Сунгурларе
гр. Сунгурларе
ул. „Г. Димитров“ № 6
тел.: 05571/4045

 

 

Контакти с
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД

Интернет сайт: www.mfi.bg
Email: office-mfi@bdbank.bg
Факс: +359 2 9306 278; Телефон: +359 2 9306 278
Централен офис:
гр. София, ПК 1000, ул. Стефан Караджа № 10
 

Партньори на
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Европейски инвестиционен фонд
http://www.eif.org/

ПРООН
 http://www.undp.bg/

Борислава ПЕТРОВА, главен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ – МТСП

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина