Търсене
Close this search box.

Кампания за здравословни работни места за 2010 – 2011 г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

 

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

КАМПАНИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА 2010/2011 Г. НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НАСЪРЧАВА БЕЗОПАСНАТА ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИ, ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И РАБОТНИ МЕСТА В ЦЯЛА ЕВРОПА

Кампанията за здравословни работни места за 2010/2011 г., която е координирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и нейните партньори в 27-те държави-членки на ЕС и други страни, включва широк обхват от дейности на национално и европейско равнище, които насърчават безопасната поддръжка.
През двете години на кампанията в държавите-членки ще бъдат организирани много събития и дейности. Една от основните дейности ще бъде присъждането на Европейските награди за добра практика, която има за цел преди всичко да се определят примерите за добра практика, свързани с безопасната поддръжка.
Други интересни събития от кампанията включват две европейски седмици за безопасност и здраве при работа – през октомври 2010 г. и през октомври 2011 г. Европейските седмици, които се провеждат от 2000 г. насам, са ежегодни събития, които насърчават подобряването на безопасността и здравето на работното място.
Кампанията е насочена към повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с дейности по поддръжка, насърчаване на добри практики и подпомагане на политиките, дейностите и инициативите в тази област на ЕС и държавите-членки. Кампанията също подчертава значението на поддръжката (на инсталации, оборудване, машини и работни места) за елиминиране на опасностите на работното място и за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работните места в цяла Европа. Крайната цел, разбира се, е да спомогне за намаляване броя на наранените хора, или на тези, които страдат от здравословни проблеми в резултат от неподходяща поддръжка или липса на такава сега и за в бъдеще.

Поддръжката е от съществено значение за предотвратяване на рисковете на работното място, но сама по себе си представлява високорискова дейност за работниците, които я извършват. Изчислено е, че в Европа 10-15% от инцидентите с фатален край на работното място могат да се припишат на операции по поддръжката. Поради това е жизненоважно поддръжката да се извършва правилно, като се вземат под внимание безопасността и здравето на работниците.
Некачествено управляваните дейности и процедури по поддръжката повишават рисковете от инциденти на работното място, включително фатални инциденти, с работници от всички сектори на индустрията. При един от най-лошите инциденти в Европа, бедствието Piper Alpha през 1988 г., нефтената и газовата платформа в Северно море за секунди се превръща в обгърнат от пламъци ад, убивайки 167 работници – трагичен пример за потенциалните последици от неправилни процедури по поддръжката.

Поддръжката
Редовната поддръжка е особено важна, за да се поддържат оборудването, машините и работната среда безопасни и надеждни. Липсата на поддръжка или неадекватната поддръжка могат да доведат до опасни ситуации, злополуки и проблеми със здравето. Поддръжката е високорискова дейност, като някои от опасностите произтичат от естеството на работата. Поддръжка се извършва във всички сектори и на всички работни места. Поради това съществува вероятност работниците по поддръжката да бъдат изложени на различни опасности повече отколкото останалите служители.
Съгласно европейския стандарт EN 13306 поддръжката се определя като “комбинация от всички технически, административни и управленски действия през жизнения цикъл на даден продукт, предназначени да го запазят или съхранят в състояние, в което той може да изпълнява изискваната функция”.
Поддръжката е общ термин, обхващащ набор от задачи в много различни сектори и във всички видове работни среди. Задачите по поддръжката включват:

 • проверка;
 • изпитване;
 • измерване;
 • подмяна;
 • настройване;
 • поправка;
 • обслужване;
 • откриване на дефекти;
 • подмяна на части;
 • сервизно обслужване;
 • смазване, почистване.

Поддръжката е изключително важна за осигуряване непрекъснатост на производството с цел производство на висококачествени продукти и поддържане на конкурентоспособността на дружеството. Тя обаче оказва въздействие и върху безопасността и здравето при работа.

По-безопасни и здравословни работни места посредством адекватна поддръжка
Редовната поддръжка има важна роля за елиминиране на рисковете на работното място и за осигуряване на по-безопасни и здравословни условия на труд. Липсата на поддръжка или неадекватната поддръжка могат да доведат до опасни ситуации, злополуки и проблеми със здравето.
Злополуките се дължат на неизправни електрически инсталации (кабели, щепсели, оборудване)

 • токови удари и изгаряния, пожари, запалване на потенциално запалими или експлозивни атмосфери.

Злополуки се случват, тъй като повдигащото оборудване не се инспектира и поддържаа редовно.

 • повдигащите вериги са замърсени/разядени и се късат, което води до падане на тежки товари;

Злополуките се случват в резултат на липсата на поддръжка на работни и пешеходни пространства и пътища за движениее.

 • неравните, с дупки, стръмни или хлъзгави повърхности причиняват злополуки с мотокари, подхлъзвания и спъвания;

Прахът крие потенциален риск за здравето на работниците в дървообработващата промишленост, каменоломните.

Поддръжката на оборудването за контрол на праха е особено важна при всички образуващи прах процеси, с цел да се предотврати излагането на работниците на прах:

 • вентилационните проводи трябва да се пазят от блокиране и да се поправят, ако се повредят;
 • филтърните звена трябва да се поддържат редовно в съответствие с препоръките на производителя.

Поддръжката е високорискова дейност

 • Специфични за поддръжката опасности и рискове

В допълнение към рисковете, свързани с работната среда, операциите по поддръжка включват някои специфични рискове.
Сред тях са работата при действащи трудови процеси и в близост до машини. При нормална работа автоматизацията обикновено намалява вероятността от човешка грешка, която може да доведе до злополуки. При дейностите по поддръжка, обратно на нормалната работа, директният контакт между работника и машината не може да бъде намален значително – поддръжката е дейност, при която работниците трябва да бъдат в тесен контакт с работните процеси.

untitled 1

Поддръжката често пъти включва необичайна работа, нерутинни задачи и тя често се извършва при необичайни условия, например работа в затворени пространства.
Обичайно операциите по поддръжка включват както разглобяване, така и сглобяване, често пъти на сложни машини. Това е свързано с по-голям риск от човешка грешка, увеличаващ риска от злополука.
Поддръжката включва променящи се задачи и работна среда. Това важи в особена степен за работниците на договор. Подвъзлагането е утежняващ обстоятелствата фактор по отношение на безопасността и здравето – безброй злополуки и инциденти са свързани с подвъзлагането на поддръжка.
Работата при ограничено време също е типична за операциите по поддръжка, особено когато се касае за престои или високоприоритетни поправки.

 • Опасности, рискове и въздействия върху здравето

Тъй като поддръжката се извършва във всички сектори и работни места и включва широк набор от задачи, тя се свързва с голямо разнообразие от опасности.

 • Физически рискове

– шум, вибрация;
– високи и ниски температури;
– радиация (ултравиолетова радиация, рентгенови лъчи, електромагнитни полета);
– голямо физическо натоварване;
– рискове, свързани с ергономиката: поради неправилно проектиране на машините, процеса и работната среда от гледна точка на поддръжката, трудна за достигане до обектите на поддръжка – изморителни движения (навеждане, коленичене, протягане, бутане и дърпане, работа в затворени пространства).

Типични задачи:
– пробиване, пилене, остъргване, шлифоване;
– работа на открито, поддръжка на индустриална инсталация (например фурни и пещи, охладителни съоръжения);
– заваряване, проверка на тръби, поддръжка на релси.

Потенциални въздействия върху здравето: проблеми със слуха в резултат от шума, мускулно-скелетни заболявания.

 • Химически рискове

– фибри от азбест, стъкло;
– изпарения, дим, прах (например асфалтови пари, дизелови изпарения, кристален кварц);
– разтворители.

Типични задачи
– поддръжка на сгради;
– заваряване на електрическа верига;
– извършване на работа в затворени пространства;
– работа в автосервизи;
– поддръжка на промишлени инсталации с наличие на опасни химикали.

Потенциални въздействия върху здравето: проблеми с дишането, професионална астма, алергии, азбестоза, рак.

 • Биологични рискове

– бактерии (например легионела, салмонела);
– мухъл и плесен.

Типични задачи:
– поддръжка на съоръжения за третиране на отпадъци;
– поддръжка на места, където се съхраняват биологични агенти, например лаборатории;
– поддръжка на места, където съществува вероятност от бързо разпространение на бактерии, мухъл и плесен, например климатични системи.

Потенциални въздействия върху здравето: проблеми с дишането, астма, алергии, легионерска болест.

·         Психосоциални рискови фактори

– недостиг на време;
– работа на смени, работа през почивните дни, работа през нощта, работа на повикване, плаващо работно време;
– работа заедно с персонал на доставчици/няколко доставчици, въпроси, свързани с комуникацията.

Потенциални въздействия върху здравето: стрес, свързан с работата, умора, увеличен риск от злополуки.

 • Висок риск от всички видове злополуки:

– много злополуки са свързани с работно оборудване и поддръжка на машини, например притискане от движещи се машини, неочаквано включване;
– падане от високо, злополуки, свързани с падащи обекти;
– смърт от електричество, токови удари, изгаряния;
– затворени пространства, задушаване;
– експлозия, пожар.

Факти и цифри
Анализът на данните на ЕВРОСТАТ относно методологията на ЕСТЗ (Европейска статистика на трудовите злополуки) може да помогне за идентифициране на злополуките, свързани с операции по поддръжка в няколко европейски държави.
Изчислено е, че около 15-20% (в зависимост от държавата) от всички злополуки и 10-15% от всички фатални злополуки са свързани с операции по поддръжка.
Поддръжката за настройка при извършване на поправка е четвърта в списъка на топ 10 на работните процеси, на които се дължи най-висок брой фатални злополуки за периода 2003-2005 г. (ЕВРОСТАТ-ЕСТЗ).
Съществува нарастваща тенденция злополуките да не се случват по време на нормалния работен процес, а по-скоро по време на поправка, поддръжка, почистване, настройване и т.н.

untitled 2

Според проучване, проведено през 2005 г. във Франция, поддръжката е най-подвъзлаганата функция в промишлеността. Анализът на френска база данни за работни злополуки показва, че през 2002 г. работниците по поддръжка са на второ място сред най-честите жертви на злополуки, свързани с подвъзлагане, пред тях са само строителните работници.
Анализът на данните от Испанското национално проучване за условията на труд (2007 г.) сочи по-висока степен на излагане на работниците по поддръжката на шум и на вибрации на ръцете и цялото тяло в сравнение с останалите работници. Те също така са изложени в по-голяма степен на въздействието на опасни вещества, изпарения и дим.
Около 25% от всички злополуки с нараняване от електричество са предизвикани от преносимо електрическо оборудване. Повреди водят до причиняване на около 2000 пожара от оборудване всяка година. Основна причина за подобни злополуки и пожари е неизвършването на проверки и поддръжка.

Основни правила за безопасна поддръжка
Специфичните подробности при поддръжката варират между промишлените сектори и в зависимост от задачите. Съществуват обаче някои общи принципи:

 • интегриране на управлението за професионална безопасност и здраве към управлението на поддръжката;
 • структуриран подход, основан на оценка на риска;
 • ясни роли и отговорности;
 • безопасни системи за работа и ясни правилници, които да се следват;
 • адекватно обучение и компетенции;
 • участие на работниците в оценката на риска и процеса на управление на поддръжката;
 • ефективна комуникация.

untitled 3

Пет основни правила за безопасна поддръжка

1. Планиране
2. Осигуряване безопасността на района
3. Използване на подходящо оборудване
4. Работа съгласно плана
5. Последни проверки

1. Планиране
Поддръжката започва с правилно планиране.
Извършва се оценка на риска и работниците участват в този процес. Въпросите, които следва да се обхванат от етапа на планиране, са:
обхват на задачата – какво е нужно да се направи и как то ще засегне другите работници и дейностите на работното място;
оценка на риска: трябва да се идентифицират потенциалните опасности (например опасни вещества, затворени пространства, движещи се части на машини, химични вещества или прах във въздуха) и да се разработят мерки за елиминиране или свеждане до минимум на рисковете (за повече информация посетете раздела за оценка на риска);
– трябва да се определят безопасни системи на работа (разрешителни за работа, системи за блокиране);
времето и ресурсите, които изисква дейността;
комуникация между персонала по поддръжка, производствения персонал и всички други засегнати страни;
– компетенции и адекватно обучение.

Работодателите трябва да гарантират, че работниците разполагат с уменията, които са им необходими за извършване на съответните задачи, че те са информирани за процедурите за безопасност при работа и знаят как да действат, когато ситуацията е извън техните компетенции. Работодателите трябва да помислят внимателно за “веригата за разпореждане” при лицата, участващи в задача по поддръжка, и за процедурите, които ще се използват по време на дейността, включително процедури за докладване в случай на проблем. Това е от особено значение, ако поддръжката се извършва от подизпълнители.
Консултирането на работниците и осигуряване на постоянна информация за тях е жизненоважно през целия етап на планиране. Служителите, извършващи задачи по поддръжка, следва не само да бъдат информирани за резултатите от първоначалната оценка на риска, но и да вземат участие в нея. Тъй като са добре запознати с работното място, те често са в най-добра позиция за определяне на опасностите и най-ефективните начини за справяне с тях. Участието на работниците в процеса на планиране увеличава не само безопасността на работата по поддръжка, но и нейното качество.

2. Осигуряване безопасността на района
Необходимо е да се осигури безопасността на района, като се предотврати неразрешеният достъп, например чрез използване на бариери и знаци. Освен това районът трябва да се поддържа чист и безопасен, с възможност за блокиране на електричеството, обезопасени подвижни части на машините, монтирана временна вентилация и безопасни пътища, за да могат работниците да влизат и излизат от работния район. Машините трябва да разполагат с предупредителни табели, посочващи датата и часа на блокиране, както и името на лицето, упълномощено да премахне блокирането, по този начин безопасността на работника, извършващ поддръжката на машината, няма да бъде рискувана, ако друг работник неволно я включи.
Ако е възможно, предпазителите следва да са проектирани така, че да позволяват дребните дейности по поддръжката на машините да се извършват без премахване на обезопасителите. Ако се налага предпазителят да са махне или дезактивира, трябва да се спазват процедурите за блокиране. Операторите и работниците по поддръжката следва да са обучени как и при какви условия да се махат обезопасителите.

3. Използване на подходящо оборудване
Работниците, извършващи задачи по поддръжка, следва да разполагат с подходящи инструменти и оборудване, които могат да се различават от онези, които те използват по принцип. Като се има предвид, че те могат да работят на места, които не са предназначени за работа на хора, и че могат да бъдат подложени на редица опасности, те също така трябва да разполагат с подходящо лично предпазно оборудване.
По отношение на оборудването и инструментите, които да се използват, работодателите следва да гарантират, че:
– са налични правилните инструменти и оборудване за извършване на работата (както и инструкции за неговото използване, ако се изисква);
– те са в добро състояние;
– те са подходящи за работната среда (например не се използват инструменти, отделящи искри в запалими атмосфери);
– те имат ергономичен дизайн.

Всяко лично предпазно оборудване трябва:
– да бъде подходящо за съответните рискове, без самото то да води до увеличаване на риска;
– да съответства на съществуващите условия на работното място;
– да взема под внимание ергономичните изисквания и здравословното състояние на работника;
– да пасва на ползвателя точно след извършване на необходимото приспособяване.

Например работниците, които почистват или сменят филтри на екстракционна вентилация, могат да бъдат изложени на концентрации на прах, които са много по-високи от нормалното за конкретното работно място. Достъпът до тези филтри, които често пъти са разположени в покривните части, също трябва да се обезопаси.

4. Работа съгласно плана
Процедурите за безопасна работа
трябва да бъдат разгласени, разбрани от работниците и отговорниците и приложени правилно. Работата следва да се наблюдава, за да се спазват договорените безопасни системи на работа и правила за работната площадка. Често пъти поддръжката се извършва под напрежение, например, когато дадена повреда е довела до спиране на производствения процес. Процедурите за безопасност трябва да се спазват, дори при недостиг на време: прибързванията могат да излязат скъпи, ако доведат до злополуки, наранявания или повреждане на имущество.
Необходимо е да се въведат процедури за неочаквани събития. Част от безопасната системи на работа е да се спре работа при появата на непредвиден проблем или на проблем, превишаващ компетенциите на лицето. Много е важно да се помни, че превишаването на обхвата на собствените умения и компетенции може да доведе до злополуки.

5. Извършване на последни проверки
Процесът на поддръжка трябва да завърши с проверки, за да се провери дали задачите са свършени, дали обектът на поддръжка е в безопасно състояние и дали всички отпадъчни материали, натрупани по време на процеса на поддръжка, са почистени. След като всичко е проверено и обявено за безопасно, задачата може да се обяви за приключена и отговорниците и останалите работници да се уведомят за това.
Последната стъпка включва изготвянето на доклад, който описва работата, която е извършена и съдържа коментари за трудностите, които са констатирани и препоръки за подобрения. В най-добрия случай това може да се обсъди на заседание на персонала, където работниците, участващи в процеса, както и онези, които са свързани косвено с тях, могат да направят коментар на дейността по поддръжка и да направят предложения за подобряване на процеса.

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина