Акценти в нормативните промени, засягащи държавните служители

В бр. 6 на ИБТ представихме основните промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 38 от 2012 г.
В “Държавен вестник”, бр. 49 от 29.06.2012 г., в Постановление № 129 от 26.06.2012 г. беше обнародван пакет от нормативни документи, с които се въвежда новият модел на заплащане на служителите в държавната администрация.
Предлагаме Ви кратък преглед на нормативните промени, въведени с постановлението

С Постановление № 129 от 26.06.2012 г. Министерският съвет прие:
1. Класификатор на длъжностите в администрацията
2. Наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията
3. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
4. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
5. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служител.

Постановлението влиза в сила от 01.07.2012 г. публикувано е в ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.

Класификатор на длъжностите в администрацията

В Класификатора на длъжностите в администрацията са включени и някои нови длъжности, съобразно специфичните им функции, както и длъжности, ползвани от администрациите, които съгласно приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 38 от 2012 г.) ще прилагат от 01.07.2012 г. статута на държавния служител.
С новия класификатор на длъжностите в администрацията се преустановява разпределянето на длъжностите според йерархията на органите на държавната власт. С новите изменения се цели да се постигне едно по-балансирано разпределяне на длъжностите по длъжностни нива, като основата на разпределението са обективни критерии. Много съществено е, че с новия Класификатор се очертава развитието на кариерата на служителите в държавната администрация.

Всяка длъжност е сравнена с всички останали длъжности и се оценява на базата на:

 • знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността;
 • свобода на вземане на решения;
 • влияние на взетите решения;
 • умения за работа с хора.

Прави впечатление, че изискванията за професионален опит и ранг се намаляват – целта е да се създадат по-добри възможности за кариера на служителите, както и да се даде възможност на младите хора, с по-малък професионален опит, да могат да кандидатстват за работа в държавната администрация. С приетите промени се дава възможност експертите да се развиват професионално, без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност.
Много важно е да се подчертае, че разпределянето на длъжностите по длъжностни нива в новия класификатор е извършено чрез прилагане на методика за оценка, което е основата за справедливо определяне на възнагражденията.
От Класификатора отпадат длъжностите, ползвани в администрацията на Народното събрание “генерален директор”, “директор на регионална митническа дирекция”, “заместник-директор на регионална митническа дирекция”, “митнически дознател” и “митнически сътрудник” поради неприлагането им в администрацията. Отпадат и длъжностите: “секретар на кметство”, поради липсата на нормативни основания за съществуването й, и “началник на отдел в кметство”, поради невъзможност за осъществяване на предвидените функции на това ниво.
Променя се обхватът на прилагане на длъжността “държавен експерт”, произтичащо от нейните прецизирани функции.
Предложено е отпадането на най-ниската степен “младши” от наименованието на всички експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции и за експертните длъжности със спомагателни функции.
В Наредбата за прилагане на Класификатора са предложени описания на длъжностите в администрацията, позволяващи тяхното разграничаване по отношение на изпълняваните функции.
Обособяват се степени на длъжността “социален работник”, свързани с ясното разграничаване на функциите, изпълнявани от тази длъжност и осигуряването на по-добри възможности за задържане, кариера и заплащане на тази категория служители.
Нормативите за численост са променени. Предложени са разпоредби, подпомагащи правилното организационно структуриране на администрацията.
Въвежда се задължение за всички администрации, с численост до 50 щатни бройки, да организират общата администрация в една дирекция. Също така се дава възможност администрацията да се организира в една дирекция, която се ръководи пряко от главния секретар/секретаря на общината при численост на персонала под 15 щатни бройки.
За по голяма прозрачност се предлага измененията в Класификатора на длъжностите в администрацията да се правят само след съгласуване със Съвета за административната реформа.

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Въвежда се нов модел на заплащане на служителите в държавната администрация. Това ще доведе до изграждане на конкурентоспособен и по-добре заплатен сектор на държавната администрация.

С проекта се цели:

 • създаване на ясни правила за формирането и увеличаването на работната заплата на служителите;
 • обвързване на постигнатите резултати с възнагражденията на служителите;
 • премахване на ДМС от такси и глоби – неправилен стимул за мотивация на служителите.

Трябва да отбележим, че с новия модел на заплащане се запазват достигнатите равнища на доходите и недопускане на тяхното намаление.

С наредбата се регламентира:

 • структурата на заплатата;
 • условията и редът за определяне;
 • условията за изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.

Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети.
Разходите за основни заплати и за допълнителни възнаграждения са в размер, не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати на администрацията.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива в Класификатора на длъжностите в администрацията.
С въвеждането на новия модел на заплащане не се допуска намаляване на достигнатите нива на доходи. Добавката за прослужено време е включена в размера на основната заплата.
Въвежда се възможност за диференцирано увеличение на индивидуалната заплата според оценката на изпълнението – при най-високата оценка увеличението може да е до 15%.
Всяко ниво на основните месечни заплати за длъжност включва 6 степени, всяка от които има минимален и максимален размер. Индивидуалните месечни работни заплати се определят по реда на Приложение № 1.
Преустановява се порочната практика на разпределяне на прекомерно високи суми за допълнително материално стимулиране на служителите, които се определят като процент върху основната заплата, независимо от постигнатите резултати от отделния служител, звено или административна структура като цяло. Предвиждат се допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, които справедливо ще отчитат приноса на отделния служител. Ако служителят не се е справял с работата и не е допринесъл за постигане на целите на администрацията, то той не следва да получи материално поощрение за съответния период.
Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, включително за дейности по управление и изпълнение на проекти. То ще може да се изплаща четири пъти годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за предходната година.
Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи отделен служител за една година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на годишните цели от служителите в държавната администрация (НУРОИСДА)

Новите промени съгласно наредбата целят оценяване на приноса на отделния служител за изпълнението на целите на административното звено и административната структура като цяло и определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения.
Много съществен момент в новата наредба е промяната на сроковете за оценяване.
Периодът на оценяване съвпада с календарната година. От 1 януари до 31 декември на съответната година, с което се дава възможност в индивидуалния работен план да се формулират цели, съгласувани с годишните цели на административната структура.
Междинната среща, съгласно чл. 12 от наредбата, е от 15 юни до 31 юли, заключителната е от 1 януари до
31 януари на следващата година.

В преходните и заключителните разпоредби подробно е разписан начинът на прехода на системите през 2012 г.

 • междинната среща през 2012 г., която ще се проведе от 01.07. -15.08.2012 г.
 • оценката на изпълнението ще обхване периода от 01.12.2011 до 31.12.2012 г.
 • в § 4 са разписани правилата за администрациите, които за първи път ще прилагат новата система.

В отделно приложение за първи път са дадени ясни дефиниции на компетентностите. Въведени са поведенчески стандарти за приемливо и неприемливо ниво на проявяването им при изпълнение на длъжността, което е основа за аргументираното им оценяване.
Дадена е възможност на контролиращия ръководител освен да потвърждава и повишава годишната оценка на служителя и да я намалява с една оценка. Промяната е в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 38 от 2012 г.).
Заличена е правната възможност служителят да бъде повишаван в ранг след изтичането на 5 години във всички случаи, независимо от получената оценка. Всяка годишна оценка, по-ниска от “Изпълнението напълно отговаря на изискванията” ще прекъсва периода за повишаване в ранг. С чл. 26 е описана възможността за повишаване в ранг.

Наредбата за длъжностните характеристики на служителите в държавната администрация

С Наредбата се определя структурата и процедурите за разработване, утвърждаване, изменение и съхранение на длъжностните характеристики на длъжностите, които се заемат от държавни служители. За първи път в наредба подробно са разписани правила за разработване на длъжностни характеристики на служителите в държавната администрация.

Теменужка ЗЛАТАНОВА, началник отдел “Жизнен стандарт и доходи от труд” – МТСП

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина