Търсене
Close this search box.

Агенцията по заетостта набира нови проектни предложения по схемата “Безопасен труд”

Схемата “Безопасен труд” е насочена изцяло към бизнеса. Тя има за цел:

  • подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
  • адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти;
  • повишаване на производителността на заетите лица в подкрепените предприятия.

Бюджетът на програмата възлиза на 41 758 382,53 лв., от които 35 494 625,15 лв. са осигурени от Европейския социален фонд, а 6 263 757,38 лв. – от държавния бюджет. 
Кандидатстването става чрез подаване на проектни предложения. По настоящата схема могат да кандидатстват малки, големи и средни предприятия, които са регистрирани по българското законодателство и осъществяват дейност на територията на нашата страна. За да бъде допустим, кандидатът трябва да отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, свързани с предоставянето на минимална помощ (помощ “de minimis”), съгласно приложното поле на Регламент 1998/2006 г., да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд, видно от следните документи, които представя, а именно: оценка на риска; утвърдена програма за минимизиране на риска; валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина; документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа; утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа.
Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. За малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране от страна на кандидата, а за големи предприятия съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора. По настоящата схема е допустимо и 25% “кръстосано финансиране”, т.е. принос на Европейския фонд за регионално развитие, като това са средства, които могат да бъдат разходвани за придобиване на ДМА/ДНА – колективни средства за зашита, реконструкция/модернизация на машини, системи, съоръжения, сграден фонд, с цел постигане на по-здравословни и безопасни условия на труд.
Допустими кандидати и партньори по схемата са малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели.
Допустими дейности по настоящата схема са:

I. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (трябва да е включена във всяко едно проектно предложение!)

Минимални изисквания
Целта на анализа е да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта.
Анализът трябва да съдържа най-малко следните раздели: “Въведение”, “Изложение и анализ”, “Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, “Заключение”.

Раздел “Въведение”
В тази част кандидатът следва да представи използваните изходни данни, да опише характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.:
– съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др;
– управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи;
– показатели за ефективност на трудовата дейност;
– управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;
– условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;
– управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики.

Раздел “Изложение и анализ”
В тази част кандидатът описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие;
Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност.

Раздел “Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”
В тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта.

Раздел “Заключение”
Въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът:
– ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес;
– ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.

II. Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита

Минимални изисквания
В случай, че кандидатът описва тази дейност в проектното предложение, трябва да бъде посочено точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, с оглед обезопасяването на съществуващи обекти (изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.). Кандидатът следва да има предвид, че при разписването на тази дейност е необходимо във формуляра за кандидатстване да бъде детайлно и ясно описано сегашното състояние на предприятието, както и конкретният ефект, до който ще доведе самата модернизация/реконструкция. Следва да се посочи и с какво ще допринесат за повишаване на здравословните и безопасни условия на труд предвидените за закупуване колективни предпазни средства и/или системи за колективна защита.

С оглед подпомагането на кандидатите, относно допустимите за финансиране разходи, свързани с изпълнението на дейността, се прилага примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване колективни средства за защита, съобразно идентифицираните рискове:

1. Защита от производствен прах:
– локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности;
– нагнетателна вентилационна система за чист въздух в производственото помещение;
– вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване.

2. Защита от наднормен производствен шум
– екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум;
– звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствени помещения с наднормен шум;
– изолационни шумопоглъщащи покрития на стените и таваните на работните пощения с високо ниво на шума;
– звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум.

3. Защита от производствени вибрации
– поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;
– осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.).

4. Защита от навлизане в опасна зона
– ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;
– блокировки – механични, електрически или др.;
– ограждения с блокировки;
– предпазители;
– предпазители с блокировки;
– екрани;
– устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона.

5. Защита от падащи предмети
– козирки, навеси, прегради;
– тунели;
– мрежи;
– бордови дъски.

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети
– предпазители;
– предпазни екрани;
– паравани, ограждения.

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон
– парапети, перила, бордова дъска;
– мрежи;
– осигурителни линии.

8. Защита от допир до горещи повърхности
– изолиране на зоните;
– ограждения, екрани;
– изолиращи покрития.

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах
– обща вентилация;
– локална аспирация ;
– система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;
– аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.).

10. Защита от опасни лъчения
– предпазни екрани – защитни покрития;
– система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии – автоматичен контрол;
– екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;
– оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение.

11. Защита от електростатични заряди
– система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;
– система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта º;
– използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения.

12. Защита от електромагнитни полета
– излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;
– екраниране с плътен материал или с метална мрежа;
– предупредителна сигнализация или блокировка.

13. Защита от неблагоприятен микроклимат
– системи, подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;
– вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух (нагнетателна вентилационна система);
– въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат; 
– подмяна на дограма;
– изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;
– климатични системи/климатици.

14. Изкопи
– платна за защитни системи за изкопи;
– газсигнализатори.

15. Защита от пожар и взрив
– система от хидранти, шлангове със струйници;
– автоматична пожарогасителна инсталация; пожароизвестителна инсталация;
– автоматични газанализатори;
– мълниезащитна инсталация.

16. Защита при работа в ограничени пространства
– полиспастни системи за спасяване;
– газсигнализатори.

17. Защита при аварии и природни бедствия
– система за аварийно известяване с цел евакуация.

18. Електробезопасност
– изолиращи щанги;
– изолиращи стълби;
– изолиращи площадки;
– диелектрични килимчета;
– предпазни екрани;
– временни ограждения;
– преносими заземители;
– изолиращи щанги за преносими заземители;
– изолиращи оперативни щанги.

19. Защита от биологични агенти в работната среда
– подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща);

20. Ергономия при работа
ергономични офис столове;
– ергономични работни столове.

  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Минимални изисквания
При разписването на тази дейност, кандидатът следва да представи утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на формата, предвидена в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и да съдържа всички реквизити и информация, посочени в чл. 17, ал. 3, т.1-4 от същата Наредба.
Кандидатът има право да закупи и осигури лични предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, като за целта във формуляра за кандидатстване изрично обоснове нуждата от подмяна и закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства и/или специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието. При закупуването на нови лични предпазни средства, особено такива, които предлагат комбинирана защита, т.е. защита, постигана до момента с помощта на няколко отделни средства, във Формуляра за кандидатстване точно, детайлно и изчерпателно следва да се посочи, кои средства за защита в приложения към проектното предложение Списък на ЛПС ще бъдат заменени/надградени от новозакупените ЛПС. 
Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва да отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средствата за защита и да бъдат планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта.. Недопустимо е закупуването на резервни бройки!
Допустимо е закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло, които не са били закупувани до момента от работодателя, за периода, планиран за изпълнение на проекта, ако съответстват на оценката на риска и са вписани в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло.

III. Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд

За целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е допустим за внедряване и сертифициране следният стандарт за здраве и безопасност при работа:

  • BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – Система за управление на здравето и безопасността при работа. BS OHSAS 18001:2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
  • За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават:

– разходи за подготовка на внедряване на стандарта;
– разходи за сертифициране и придобиване на сертификат.

IV. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

Минимални изисквания
С оглед постигане на заложените цели, проектът трябва да включва дейности за предоставяне на обучения на заети лица, които са в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006 г.

V. Обученията са насочени към всички заети в предприятието/фирмата лица и са допустими в следните случаи:
a) за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;
б) при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица, като обучението не следва да припокрива задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл. 26, ал. 2, т. 1, б. “а” и “б” ЗЗБУТ;
в) при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.
г) обученията следва да бъдат с продължителност не по-малка от 45 учебни часа, което изрично да бъде посочено във Формуляра за кандидатстване!

Очакваните резултати от успешното реализиране на схемата са:
– най-малко 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд в предприятието и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите;
– намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели най-малко с 25%.

Схемата е отворена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения 26.11.2012 г., 16.30 ч.
Кандидатите могат да избират между два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в дирекциите “Бюро по труда” в областните градове.
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.

Анна ДЕЛИБАШЕВА, Заместник главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” – Агенция но заетостта

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина