В какъв срок от допускането им подробните устройствени планове подлежат на съгласуване от Службата по геодезия, картография и кадастър

Съгласно чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.), подробните устройствени планове и техните изменения, с които се променят граници на поземлените имоти, се съгласуват от съответната служба по геодезия, картография и кадастър. Цитираната норма има за цел да съпостави данните, които са използвани при изработването на подробния устройствен план, с актуалните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). В случаите, в които между допускането за изработване на съответния подробен устройствен план (ПУП) и искането за съгласуване е налице продължителен период от време, е възможно проектът за изработването на плана да не отговаря на актуалния цифров модел на КККР.

Следва да бъде отчетен и фактът, че Законът за устройство на територията не съдържа разпоредби, които да установяват срок за одобряване на допуснатите за изработване подробни устройствени планове. Съгласно § 124 ЗИД на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.), започнатите с акт на допускане, но недовършени производства по изработване на подробни устройствени планове се довършват по досегашния ред.

Изискването за съгласуване на подробните устройствени планове възникна с приемането на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. При действието на дотогава действащата нормативна уредба, а именно Наредба № 3 от 28.04.2005 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, липсваше подобна норма. Текстът на чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. бе наложен поради факта, че част от проектите на подробни устройствени планове, както и техни изменения или бяха съобразени с предходно (неактуално) състояние на КККР, или при изработването им не бе използван цифров модел на кадастралната карта. Едва след като съответните несъгласувани планове се одобряваха и се получаваха в съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за нанасяне в КККР, се откриваше несъответствието. Често се засягаха интересите на трети лица, които притежаваха имоти по КККР, за които обаче нямаше отреждане на парцели по плана. В тези случаи СГКК не разполагаха с друга възможност освен да откажат нанасянето на плана, след което цялата процедура по допускане и одобряване на плановете трябваше да започне отначало.

В Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. няма предвидени преходни разпоредби, указващи как да се процедира в тези случаи. От изложеното по-горе може да се направи извод, че действащата нормативна уредба не налага, но и не дава основание на СГКК да откаже съгласуване при внесено такова искане за съответствие на започнатите, но недовършени до влизане в сила на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. производства по одобряване на ПУП. Съответствието на плана с актуалните КККР не би дало основание на СГКК да постанови отказ за нанасяне в картата на одобрения вече ПУП.

Петър ЛЕФТЕРОВ, началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ в АГКК

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина