Промените в Правилника за вписванията

Дайджест „Собственост и право“, 2021 г., кн. 02

В самото начало на 2021 г. бяха обнародвани промени в Правилника за вписванията (ПВп.), които са част от реформата в материята на вписванията, започнала с приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), ДВ, бр. 104 от 1996 г. Тези промени отчасти са свързани със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и неговите изменения, отчасти с желанието да се ускори работата по въвеждане на имотния регистър. Стана очевидно, че въвеждането на имотния регистър не може да се извърши толкова бързо, но ще бъде добре някои достижения, които бяха реализирани в кадастъра и информационната база да бъдат въведени в законодателството и практиката по-скоро.

Именно такива подбуди са довели до изменението, предвидено в чл. 6, ал. 3 – предишният израз „скица-копие“ е заменен със скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), или нотариално заверени преписи от такива. Добавените термини в текста са заимствани от чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР и това са документи, които се прилагат към молбата за вписване в имотния регистър. По този начин и преди да бъде въведен имотният регистър в страната, в сила ще бъдат някои от разпоредбите за него. Изменението в чл. 9, ал. 1 от Правилника се състои в добавяне на уточняващ израз „съответната помощна партида“, тъй като използваният понастоящем израз „партида“ може да създаде объркване дали се касае за партида на недвижим имот или за помощна партида, какъвто е замисълът на законодателя.

……….

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ
______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2021 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина