Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 година

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 01

Основната част от промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2023 г., са реализирани със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.).

Промяна в размера на нормативно признатите разходи на лицата, упражняващи свободна професия като адвокати, е направена с § 30 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.).

С § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г.) – обн. ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., са направени промени, свързани с ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, при авансовото облагане на доходите, които отново са само с временно действие и се прилагат по отношение на придобити доходи през 2023 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – обн. ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., са направени промени, касаещи предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходите от авторски възнаграждения.

Техническа промяна е реализирана с Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.).

Направените промени във връзка с облагането на доходите на физическите лица основно касаят предоставянето на информация и ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, и са свързани със:

 • възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходи на починал родител;
 • ново правило възстановената сума въз основа на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да не подлежи на принудително изпълнение;
 • задължение за предоставяне на информация и за изплатени конкретни необлагаеми доходи от трудови правоотношения, включително и за 2022 г.;
 • разширяване на обхвата на необлагаемите доходи, за които се предоставя информация със справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ;
 • възможност за деклариране и на доходи, облагаеми с окончателен данък;
 • възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите за 2023 г.;
 • разширяване на обхвата на доходи, за които се предоставя информация по реда на чл. 73а, ал. 1 ЗДДФЛ;
 • други промени.

1. Създадена е възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходи на починал родител

С § 1 и § 2 от ЗИД на ЗДДФЛ е направено изменение и допълнение в чл. 22в, ал. 6 и чл. 22г, ал. 6 ЗДДФЛ, като според новата редакция на ал. 6:

Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3:
1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.

По силата на § 7 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ тази разпоредба се прилага и при ползване на данъчното облекчение за деца за 2022 г.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания ще могат да се ползват от наследници/заветници на лице, което е починало през данъчната година, в случаите когато другият родител (другият приемен родител, близък или роднина), няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

Пример: Физическо лице, родител на три ненавършили пълнолетие деца е починало през месец ноември 2022 г. Размерът на придобития доход от трудово правоотношение на това лице за 2022 г. е 20000 лв. Другият родител през 2022 г. няма облагаеми доходи, поради което то ще подаде годишна данъчна декларация – образец 2001в, като приспадне сумата за три деца от размера на годишната данъчна основа за доходите на починалия родител.

2. Сумите при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания не подлежат на принудително изпълнение

С § 1 и § 2 от ЗИД на ЗДДФЛ са реализирани промени по отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, като са създадени нова алинея 10 в чл. 22в и нова ал. 9 в чл. 22г ЗДДФЛ. Според тези разпоредби възстановената сума въз основа на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания не подлежи на принудително изпълнение.

Ако обаче задълженията на лицето са публични, по принцип няма да има право да ползва данъчното облекчение.

3. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите за 2023 г.

С промените, реализирани с § 7 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. беше въведена възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите.

3.1. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения

Според § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. в срока по чл. 1 данъчните облекчения за 2023 г. по чл. 22в за деца и 22г ЗДДФЛ за деца с увреждания могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми:
1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;
2. за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв.;
3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв.;
4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1000 лв.

В § 7, ал. 2 от същия закон е посочено, че работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 1 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:
1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г ЗДДФЛ;
2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

Според § 7, ал. 3 от този закон данъчното облекчение се ползва авансово по реда на ал. 1 до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходи от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от ЗДДФЛ.

На основание ал. 4 от посочената разпоредба при прилагане на ал. 1 и за целите на чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ се намалява и със съответните суми по ал. 1 при спазване на изискването на ал. 3.

Предвид тези разпоредби, ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения вече ще бъде единствено до размера на месечната данъчна основа за съответния месец.

При авансовото ползване на облекченията, декларации за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания (образци 2005 и/или 2006) не се представят на работодателя.

Авансовото ползване на данъчните облекчения е регламентирано като възможност и ще се прилага само по желание на съответните работници и служители, и може да се ползва само от лицата, които са представили писмена декларация.

3.2. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем

На основание § 7, ал. 5 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. в случаите на авансово облагане по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

Според § 7, ал. 6 от този закон намаляването по ал. 5 на размера на дължимия авансов данък за тримесечията в срока по чл. 1 е до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:
1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.;
2. за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.;
3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.;
4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв.

При ползване на данъчните облекчения за доходите от друга стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество данъчното облекчение отново се приспада от размера на дължимия авансов данък, а не на данъчната основа.

На основание § 7, ал. 7 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. алинея 5 не се прилага, когато:
1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;
2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 5.

Разпоредбите за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания не са приложими за лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а (земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци). Тези лица могат да ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания само при годишното облагане на доходите с подаване на годишна данъчна декларация.

Когато в нарушение на условието на § 7, ал. 5 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. данъчното облекчение по чл. 22в и/или чл. 22г ЗДДФЛ е ползвано авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

4. Промени относно размера на разходите за дейността за лица, упражняващи свободна професия като адвокат

С § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. в чл. 29, ал. 1, т. 2 ЗДДФЛ е създадена нова буква „г“ и съответно въведен нов размер на разходите за дейността, който се приспада при формирането на облагаемия доход на лицата, упражняващи свободна професия като адвокат. Според новата разпоредба облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто за разходи за дейността за доходи от упражняване на свободна професия като адвокат. Предвид това вече в чл. 29, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ изрично е посочено че става въпрос за доходи от упражняване на свободна професия, извън тази по т. 2, буква „г“.

5. Предоставяне на информация за изплатени необлагаеми доходи

5.1. Предоставяне на информация за изплатените доходи по трудови правоотношения със служебната бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ

С § 3 от ЗИД на ЗДДФЛ е реализирана промяна в чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ според която информация вече ще се посочва за доходите по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4. Следователно вече в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ работодателите, които я попълват, ще посочват информация освен за облагаемите доходи, така и частична информация за някои необлагаеми доходи, изплатени на физически лица. Служебната бележка се издава само при поискване от физическите лица.

На основание § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ тази промяна се прилага и за доходи, изплатени през 2022 г.

Предвид тази промяна, по отношение на служебната бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ за 2022 г. са утвърдени два образеца, които се издават при поискване, както следва:
– служебна бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. (образец 1), в която се посочват облагаемите доходи по чл. 24, ал. 1 ЗДДФЛ.
– служебна бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. (образец 1а), в която се посочват необлагаеми доходи по чл. 24, ал. 2, с изключение на т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

За необлагаемите доходи, които вече се посочват в служебната бележка е налице номенклатура според вида на дохода, която изцяло съвпада с номенклатурата в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ. Те се посочват със следните кодове от 104 до 109.

5.2. Предоставяне на информация за изплатените доходи по трудови правоотношения със справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

На основание § 5, т. 2 от ЗИД на ЗДДФЛ, както при промените в чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ, в чл. 73, ал. 6 от закона думите „облагаеми доходи по трудови правоотношения“ са заменени с „доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

На основание § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ § 5, т. 2 от същия закон се прилага и за доходи, изплатени през 2022 г.

Предвид добавените конкретни необлагаеми доходи, изплатени от работодателите на физическите лица по трудови правоотношения и в справката за изплатени доходи по трудови правоотношения за 2022 г., аналогично на служебната бележка (образец 1а) са въведени допълнителните кодове, с които се посочват необлагаемите доходи, за които се изисква предоставянето на информация. Новите кодове на необлагаемите доходи са от 104 до 109 включително, като тях се посочва следната информация:

– в код 104 се включва информация за размера на сумите, предоставени под формата на ваучери за храна до 200 лв. на месец, които представляват необлагаем доход по реда на ЗДДФЛ.

– в код 105 се включва информация за доходи, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. Това са обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 121 и чл. 124 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 234, ал. 1 – 7 и чл. 236 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.

– в код 106 се включват изплатените еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, които са необлагаеми в общ размер до 2400 лв. на конкретно физическо лице.

– в код 107 влизат обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс. Това са сумите, които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност, т.е. това са болничните за сметка на работодателите. Сумите, които НОИ изплаща за временната неработоспособност се посочват по реда на ЗНАП.

В код 108 попадат парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт като награди по Закона за сметната палата, Министерството на вътрешните работи и др. закони, наредби, правилници и др., т.е. и когато наградата е предметна, стойността й трябва да бъде посочена.

В код 109 се включват други необлагаеми доходи, които са:

 • доходи по чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ, когато не са предоставени в натура – тук попадат паричните средства по чл. 226з и 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, паричната помощ по чл. 69, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 76, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и паричните средства и помощи по чл. 67, ал. 1 – 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“;
 • доходи по чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ, които са средства за пътуване и престой за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.

Има и други необлагаеми доходи във връзка с трудовите правоотношения, за които не следва да се подава информация със справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ. Например социалните разходи, за сметка на работодателите, на основание чл. 24, ал. 2, т. 9 ЗДДФЛ са необлагаеми доходи за физическите лица само когато са предоставени в натура, и според така предвиденото, реално за тези доходи няма да се предоставя информация, тъй като когато тези разходи не са в натура представляват облагаем доход за физическите лица.

5.3. Предоставяне на информация за необлагаеми доходи със справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Промените, направени с § 5 от ЗИД на ЗДДФЛ, касаят разширяване на обхвата на необлагаемите доходи, които се предоставят със справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ.

По силата на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество в полза на местни физически лица, включително в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26;
4. в полза на местни физически лица по чл. 13, ал. 1:
а) точка 20, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.;
б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.

Обхватът на доходите по т. 1 и 2 не е променен, но вече е направено уточнение, че касае доходи, изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица, каквато е и практиката до момента.

Обхватът на доходите по т. 3 от една страна е ограничен само до местни физически лица – например изплатен доход от движимо имущество, изплатен на чуждестранно физическо лице, не следва да се посочва.

Както и до сега платците на доходите не са задължени да следят дали изплатените от тях доходи от продажба или замяна на движимо или недвижимо имущество са облагаеми или необлагаеми доходи за физическите лица.

Обхватът на т. 4 е разширен. Както и до сега необлагаемите доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 ЗДДФЛ от хазартни игри се посочват когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв., както беше и преди промяната.

На това основание се посочва информация и за следните други необлагаеми доходи в пълен размер, изплатени на физически лица, а именно по чл. 13, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27 ЗДДФЛ, както следва:
– доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина –по този ред се предоставя информация за изплатени пенсии от пенсионно осигурителните дружества от допълнително задължително пенсионно осигуряване, а за изплатените пенсии от НОИ информацията се предоставя по реда на ЗНАП;
– доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
– доходи от лихви по влогове в установени в България банки и клонове на банки;
– лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, емитирани съгласно нашето законодателство;
– помощи и добавки от социално подпомагане, получени на основание на Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт. И за тези доходи информацията основно ще се предоставя по реда на ЗНАП.
– помощи от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;
– суми, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;
– предоставени държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, предоставени държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси;
– доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Ако рентата е предоставена в натура също се посочва.
– потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите.

В чл. 73 ЗДДФЛ е създадена нова ал. 10 по силата на която в справката по ал. 1 не се включват доходите, за които се предоставя информация в НАП по реда на ЗНАП.

6. Възможност за деклариране на необлагаеми доходи и доходи, облагаеми с окончателен данък

С § 4 е направена промяна в чл. 50а ЗДДФЛ, който вече дава възможност за деклариране освен на необлагаеми доходи и на доходи, облагаеми с окончателен данък. Според новата редакция на чл. 50а, ал. 1 от закона местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи, които са освободени от облагане по силата на този закон, придобитите доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт – например доходите от дивиденти от български дружества ще могат да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Това ще се приложи за първи път с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2023 г.

Според новата ал. 2 на чл. 50а ЗДДФЛ данните за изплатени през годината доходи, предоставени по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, се считат за верни, в случай че лицата по ал. 1 не са декларирали друго в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

7. Преходен режим, свързан с годишното облагане на доходите за 2022 г., когато през годината са ползвани данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите

На основание § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ за целите на прилагане на чл. 48, ал. 3 за 2022 г. във връзка с чл. 48, ал. 1 и в случаите, в които чл. 49 не е приложен, данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

На основание § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ за целите на прилагане на чл. 49, ал. 5 и 6 за 2022 г. размерът на удържания от работника/служителя през годината данък, съответно размерът на авансово удържания данък, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

При авансовото ползване на данъчните облекчения на основание § 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. беше предвидено от месечната данъчна основа за месец юли и/или октомври да се приспадат конкретно посочени в закона суми според броя на децата за 6 месеца от януари до юни и за 3 месеца от юли до септември, когато лицата са избрали тази възможност. На основание § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., когато сумата на съответното данъчно облекчение беше по-голяма от размера на месечната основа за месец юли и/или октомври, работодателят можеше да възстанови 10 на сто от разликата на лицето. Например за служител с месечна данъчна основа за месец юли и октомври в размер на 1000 лв. и две ненавършили пълнолетие деца, размерът на облекчението за шестте месеца се приспадаше от основата за месец юли и беше възможно да се получи отрицателна разлика в случая – 5000 лв. (1000-6000) и за трите месеца от основата за месец октомври отрицателна разлика в размер на 2000 лв. (1000-3000). При положение, че работодателят е приложил § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. за тези два месеца не е удържал авансово данък в размер на 200 лв. и в същото време е възстановил 10% от тези разлики, в случая общо 700 лв. за двата месеца, сума която ефективно е възстановил на лицето, и съответно е приспаднал от общата сума на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения за всички лица.

Тези разпоредби влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

8. Разширяване обхвата на предоставяната информация за целите на задължителния автоматичен обмен

С § 29 от ПЗР на ЗИД на ДОПК са направени промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2023 г., с които е разширен обхватът на предоставяната информация за целите на задължителния автоматичен обмен. На основание новата редакция на чл. 73а от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на НАП информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Следователно информация по този ред ще се предоставя и за изплатените през годината доходи от авторски възнаграждения начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Тази разпоредба ще се прилага при предоставянето на информацията за 2023 г. през 2024 г.

9. Промяна с технически характер

Промяна с технически характер в ЗДДФЛ е направена с Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗПЗП, която касае единствено наименованието на Министерство на земеделието.

Евгения ПОПОВА, данъчен експерт

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина