Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 27.06.2023 г.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 7

Обект на настоящия коментар са направените промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 55 от 27.06.2023 г. Мотивите за допълненията и измененията в ППЗДДС са свързани с изменения на ЗДДС и с редакционно прецизиране на някои разпоредби.

Във връзка с въведения ред в ЗДДС за намаляване на данъчната основа на доставката, в случай на пълно или частично неплащане, когато същото стане несъбираемо, в ППЗДДС са направени допълнения, които уточняват начина за определяне на намалението, съответно увеличението, в случаите на пълно или частично неплащане по доставка, реда за деклариране и отчитане на издадените документи при намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане.

За удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка, са посочени доказателствата за прилагане на нулева ставка при износ, с които следва да разполага доставчик, който не е установен на територията на ЕС. Въведен е уточняващ текст за необходимите документи за прилагане освобождаване в случаите на внос на стоки от въоръжените сили на други държави членки на ЕС. Регламентиран е начинът за определяне на прага от 400 лв. за прилагане на нулева ставка за доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност, по които получатели са институциите на ЕС, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на ЕС.

С оглед привеждане на правилника в съответствие с измененията в ЗДДС, са редактирани разпоредбите, свързани със срока за подаване на заявление от лицата при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива. Уточнен е редът за освобождаване на предоставено обезпечение в случаите, когато за лицата възникне основание за недължимост за предоставяне на обезпечение. Прецизирани са текстове, свързани номерацията на фактурите/протоколите, издадени от дерегистрирани лица. Във връзка с измененията в Закона за туризма, е изменена разпоредбата относно доказването на основание за прилагане на намалената ставка от 9 на сто за доставка на услуга по настаняване. Направени са и някои промени относно идентификационния номер за целите на ДДС на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ.

ППЗДДС съдържа и редакционни, и технически промени, във връзка с прилагане на намалените ставки от 9 на сто. Прецизирани са и някои приложения към правилника, които съдържат разпоредби и правила, които са променени със закона или настоящия правилник.

1. Правила за намаляване данъчната основа на доставката в случай на несъбираемо вземане

Съгласно чл. 90, пар. 1 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, в случаите на анулиране, разваляне, отказ или пълно или частично неплащане, или когато цената е намалена след извършването на доставката, основата се намалява съответно съгласно условия, които се определят от държавите членки. В пар. 2 на тази разпоредба е предоставена възможност в случаите на пълно или частично неплащане държавите членки да могат да дерогират от пар. 1.

Съгласно последователната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуването на чл. 90, пар. 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО обаче, държавите членки не могат да изключат намаляване на данъчната основа при неплащане, а в случай че се възползват от възможността, предвидена в пар. 2 на чл. 90, да дерогират от пар. 1, то тази дерогация трябва задължително да се основава на несигурността „относно окончателния характер на неплащането. Видно от тази практика, СЕС приема, че държавата членка не може да се възползва от дерогацията по чл. 90, пар. 2 от Директива 2006/112/ЕО по начин, че изобщо и напълно да изключи корекциите на ДДС при неплащане.

В тази връзка с пар. 21 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., е създадена глава тринадесета „а“ на закона – Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане, в сила от 01.01.2023 г. В новосъздадената глава тринадесета „а“ от ЗДДС и в глава двадесета от ППЗДДС са уредени правилата и условията, при които при облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, по която вземането е несъбираемо, за доставчика възниква и е налице основание да извърши намаляване на данъчната основа и начисления данък по доставката. С разпоредбите на с чл. 126а, 126б и 126в ЗДДС са предвидени конкретни фактически хипотези, при настъпване на които вземането на доставчик, начислил ДДС по облагаема доставка, се счита за несъбираемо, както и процедурата за коригиране на данъчната основа и начисления данък по такова несъбираемо вземане.

Въведените разпоредби са приложими към вземания, за които на или след 01.01.2023 г. е настъпило е някое от обстоятелствата по чл. 126а, ал. 2 от закона, т. е. основанието за третиране на вземането като несъбираемо е настъпило на или след тази дата. Законовите промени пораждат действие от момента на влизането им в сила (в случая от 01.01.2023 г.) по смисъла на чл. 5, ал. 5 от Конституцията, предвид че в ЗДДС не е предвидено изрично обратното действие на новите разпоредби, каквото е изискването на чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

1.1. Намаляване на данъчната основа и данъка по доставка с издаване на кредитно известие

Разпоредбата на чл. 126б, ал. 1 ЗДДС регламентира, че намаляването на данъчна основа и начисления данък при несъбираемо вземане, в случаите когато получателят по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката, се извършва от доставчика чрез издаване на кредитно известие до размера на пълното или частично неплащане по доставката като получателят е длъжен да коригира размера на ползвания данъчен кредит.

1.1.1. Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане над 100 000 лв.

Съгласно правилата на ЗДДС, регистрирано за целите на ДДС лице ще намалява данъчната основа и данъка по доставка, за която вземането е станало несъбираемо, с издаване на кредитно известие само след потвърждение от НАП, че получателят е ползвал данъчен кредит по тази доставка. Информация от НАП се изисква при доставки, за които данъчната основа е над 100 000 лв. За издаване на разрешение доставчикът следва писмено да уведомява НАП в 3-месечен срок от възникване на обстоятелството за определяне вземане като несъбираемо в размер над 100 000 лв.

За целите на ЗДДС в правилника с разпоредбата на чл. 127, ал. 1 е регламентирано, че уведомяването на НАП се извършва с подаване на уведомление по образец – Приложение № 48, по електронен път до компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. В уведомлението доставчикът следва да декларира изпълнението на условията за определяне вземането по доставката като несъбираемо (чл. 126а, ал. 1, т. 2-5 ЗДДС) и да посочи настъпването на съответното обстоятелство (чл. 126а, ал. 2, т. 1-6 ЗДДС), както и датата, на която същото е настъпило. За целите на контролната дейност е предвидено за посоченото обстоятелство към уведомлението да се прилагат доказателства.

Разрешение за издаване на кредитното известие към издадена фактура с начислен данък се издава от органите по приходите само в случаите, в които получателят по доставката е упражнил право на приспадане на данъчен кредит по тази фактура в 60-дневен срок от подаване на уведомлението. Непроизнасянето от НАП в този срок се смята за съгласие за издаване на кредитно известие. Лицето ще издава кредитно известие в тримесечен срок от получаване на информация от НАП и ще подава декларация и отчетни регистри за периода, през който е издадено кредитното известие. Съгласно чл. 127, ал. 3 ППЗДДС в срока за издаване на разрешението органът по приходите ще извършва проверка за изпълнение на условието по чл. 126а, ал. 1, т. 1 от закона (издадена е фактура за доставката и са спазени изискванията на чл. 86) и за упражненото право на приспадане на данъчен кредит от получателя по издадените за доставката данъчни документи. Обръщам внимание, че независимо от издаване на разрешението от НАП, декларираните условия и настъпването на съответното обстоятелство подлежат на последващ данъчен контрол по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след издаване на разрешението.

1.1.2. Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане под 100 000 лв.

Когато данъчната основа е до 100 000 лв., регистрираните лица издават кредитно известие, когато получателят е ползвал данъчен кредит, като няма изискване за потвърждение от НАП. За изпълнение условието на закона, доставчикът следва да разполага с информация относно факта дали получателят е ползвал данъчен кредит в случаите на пълно или частично неплащане по облагаема доставка с данъчна основа в размер до 100 000 лв. При наличие на информация, че получателят е ползвал данъчен кредит по доставка в случай на несъбираемо вземане, доставчикът намалява данъчната основа и начисления данък чрез издаване на кредитно известие по чл. 115 до размера на пълното или частично неплащане по доставката. Условието на разпоредбата на чл. 126б, ал. 9 ЗДДС предпоставя издаване на кредитно известие от доставчика данък, само когато получателят по доставката е упражнил право на приспадане на данъчен кредит и следователно когато доставчикът не разполага с достоверна информация, че получателят по доставката е ползвал данъчен кредит по доставка, същият не може да издаде такова известие. Разпоредбата на чл. 126б, ал. 3 ЗДДС позволява намалението на данъчната основа и на начисления данък от доставчика да се извършва с протокол, когато получателят използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит. Предвид това, когато доставчикът няма информация, че получателят е ползвал данъчен кредит, този доставчик може да намали начисления данък чрез издаване на протокол само при условието на закона, а именно да разполага с информация, че получателят е използвал получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

1.1.3. Реквизити, които следва да съдържа кредитното известие

С чл. 124, ал. 1 ППЗДДС са предвидени реквизити, които следва да съдържа кредитното известие, с което се извършва намалението на данъчната основа и данъка. Освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона, в кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от закона задължително се посочва и обстоятелството по чл. 126а, ал. 2 от закона, и датите на настъпването му; данъчна основа и данък по доставката, за която вземането е несъбираемо; и дата и размер, ако има такива, на получените плащания или погасявания по доставката.

1.1.4. Ред за деклариране и отчитане на издадено кредитно известие

Редът за деклариране и отчитане на издадените кредитни известия при намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане, включително отразяване на кредитно известие, е регламентиран в чл. 126, ал. 1 ППЗДДС. Кредитното известие ще се отразява в колона 3 „Вид на документа“ на отчетните регистри по чл. 124 от закона с код 23.

Във връзка с правилата за корекция на данъчната основа, регламентирани в чл. 126, ал. 9 и 10 ЗДДС, в ППЗДДС, за лица с прекратена регистрация по закона при настъпване обстоятелство за несъбираемост, е създаден ред за отразяване на издаденото кредитно известие при несъбираемо вземане, когато доставчикът е лице с прекратена регистрация по ЗДДС преди издаването му. Разпоредбата на чл. 115, ал. 13 ППЗДДС регламентира, че в случаите на прекратена регистрация доставчикът следва писмено да уведомява компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 126а, ал. 2 от закона. Отразяването на издадено или полученото кредитно известие, в случаите когато получателят по доставката е упражнил право на приспадане на данъчен кредит по тази доставка преди датата на прекратяване на регистрацията му, е регламентирано в чл. 119б, ал. 4 ППЗДДС. Лицата ще отразяват само издадените или получените документи, за които е издадено разрешение от компетентната ТД на НАП. Справка-декларацията и отчетните регистри ще се подават само на хартиен и технически носител.

1.2. Издаване на дебитно известие при получаване на плащане по доставка, на която данъчната основа и начисленият данък са намалени с кредитно известие

Когато доставчикът, регистрирано по закона лице, получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени или вземането по доставката е погасено изцяло или частично по друг възмезден начин, същият е длъжен да издаде дебитно известие през данъчния период, през който е получено плащането или е погасено вземането, до размера на полученото плащане или погасяване по доставката.

1.2.1. Реквизити, които следва да съдържа дебитното известие

Реквизитите, които следва да съдържадебитното известие, което се издава при получаване на пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени, са определени в чл. 125, ал. 1 ППЗДДС.

Освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона, в дебитното известие задължително следва да се посочва и дата, и размер на полученото плащане или погасяването по доставката; данъчна основа и данък, съдържащи се в полученото плащане; и дата и номер на издаденото кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от закона, с което е намалена данъчната основа и начисленият данък по доставката.

1.2.2. Ред за деклариране и отчитане на издадено дебитното известие

Редът за деклариране и отчитане на издадените дебитните известия е уточнен в чл. 126, ал. 3 ППЗДДС, който е по общия ред на закона.

1.3. Намаляване на данъчната основа и данъка по доставка с издаване на протокол

Намалението на данъчната основа и на начисления данък, когато получателят по доставката е бил нерегистрирано лице към момента на доставката, се извършва от доставчика чрез издаване на протокол, като намалението на начисления данък се определя като разликата между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката, до размера на пълното или частично неплащане по доставката (чл. 126б, ал. 2 ЗДДС). Намалението се извършва с протокол и когато получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация, или е бил регистрирано лице към момента на доставката, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане (чл. 126б, ал. 3 ЗДДС).

1.3.1. Формула за определяне на намалението на начисления данък с протокол

В ЗДДС в чл. 126б, ал. 4 е посочено, че намалението на начисления данък се определя като разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката, до размера на пълното или частично неплащане по доставката.

С ППЗДДС е уточнен начинът за определяне на намалението на начисления данък в случаите на неплащане по доставка, когато получателят по доставката е бил нерегистрирано лице към момента на доставката или получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация, или получателят по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит (чл. 124, ал. 4, т. 1 ППЗДДС).

Намалението на начисления данък при пълно неплащане по доставка се определя като разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката. (чл. 124, ал. 4, т. 2 ППЗДДС).

Намалението на начисления данък при частично неплащане по доставка ще се определя по формулата, въведена с чл. 124, ал. 4, т. 2 ППЗДДС:

x = (НДД – ПДК) x ДПВЧН

НДД , където:

x – намаление на начисления данък

НДД- начислен данък по доставката

ПДК – ползван данъчен кредит

ДПВЧН – данък, пропорционално включен в размера на частичното неплащане.

1.3.2. Реквизити, които следва да съдържа протоколът

С чл. 124, ал. 3 ППЗДДС са определени реквизитите на протокола по чл. 126б, ал. 2 от закона, както следва:

1. номер и дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;

3. име и идентификационен номер на получателя;

4. обстоятелството по чл. 126а, ал. 2 от закона и дата на настъпването му;

5. номер и дата на фактурата, издадена за доставката, за която вземането е несъбираемо;

6. данъчната основа и данък по доставката по т. 5;

7. номер и дата на документа/ите и размер на ползвания данъчен кредит за получените доставки на стоки или услуги, пряко свързани с доставката, чиято основа се променя;

8. разлика между данъка по т. 6 и ползвания данъчен кредит по т. 7;

9. дата и размер, ако има такива, на получените плащания и на погасяванията по доставката по т. 5;

10. размер на пълното или частично неплащане по доставката по т. 5, определено като разлика между сумата на данъчната основа и данъка по т. 6, и общия размер на получените плащания и на погасяванията по т. 9;

11. съдържащият се данък в размера на пълното или частично неплащане по доставката, определен по чл. 126а, ал. 3 от закона;

12. намаление на начисления данък, определен по ал. 4;

13. намалението на данъчната основа, съответстващо на намалението на начисления данък по т. 12.

1.3.3. Ред за деклариране и отчитане на издаден протокол

Издаденият протокол се отразява със знак (-) в дневника за продажби и справка-декларацията в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство. Съгласно чл. 126, ал. 2 ППЗДДС, протоколът се посочва в колона 3 „Вид на документа“ на дневника за продажбите с код 29. Намалението на начисления данък, посочено в протокола по чл. 124, ал. 3, т. 12, се отразява със знак (-) в съответната колона, на Приложение № 10, в която е бил отразен начисленият данък.

1.3.4. Издаване на общ протокол

За случаите, предвидени в ЗДДС, вземането по доставка да се счита за несъбираемо при изтичане на 365 дни за вземане в размер до 600 лв. от момента, в който вземането е станало изискуемо, в правилника е предвидено доставчикът да може да издава общ протокол за несъбираемите вземания по доставки, когато това обстоятелство е настъпило в един и същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни получатели (чл. 124, ал. 5 ППЗДДС).

Предвидени са минимален брой реквизити, които следва да съдържа общият протокол, но за целите на издаването му доставчикът ще съставя по-подробна справка за определянето на общия размер на намалението на данъчната основа и общия размер на намалението на начисления данък.

Издаденият общ протокол задължително следва да съдържа номер и дата; име на издателя и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона; и общ размер на намалението на начисления данък за всички доставки, за които се извършва намаление на начисления данък.

Справката следва да съдържа информацията по чл. 124, ал. 3, т. 3-12 ППЗДДС за всяка от включените в общия протокол доставки.

1.4. Издаване на дебитно известие при получаване на плащане по доставка, на която данъчната основа и начисленият данък са намалени с протокол

В ЗДДС, в чл. 126б, ал. 7 е посочено, че при получаване на плащане или погасяване по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени, доставчикът следва да издаде протокол до размера на плащането или погасяването.

1.4.1. Формула за определяне на увеличението на намаления данък при плащане

В чл. 125, ал. 4 ППЗДДС са регламентирани правилата за определяне на увеличението на намаления данък при получаване на пълно или частично плащане, или погасяване по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени и по която получателят е бил нерегистрирано лице към момента на доставката или получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация, или получателят по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Увеличението на намаления данък в случаите на пълно плащане по доставката е в размер на намалението на начисления данък (чл. 125, ал. 4, т. 1 ППЗДДС).

Увеличението на намаления начислен данък при частично плащане по доставка ще се определя за всяко плащане или погасяване поотделно по формулата, въведена с чл. 124, ал. 4, т. 2 ППЗДДС:

x = (НДД – ПДК) x ДПВЧН

НДД , където:

x – увеличение на намаления начислен данък

НДД – начислен данък по доставката

ДПВЧП – данък пропорционално включен в размера на извършеното частично плащане или погасяване

ПДК – ползван данъчен кредит

1.4.2. Реквизити, които следва да съдържа протоколът при плащане

С чл. 125, ал. 3 ППЗДДС са определени реквизитите, които следва да съдържа протоколът, както следва:

1. номер и дата;

2. име и идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя;

3. име и идентификационният номер на получателя;

4. номер и дата на издадения протокол по чл. 124, ал. 3 или 5;

5. дата и размер на полученото плащане или погасяване по доставката, за която е издаден протокол по чл. 124, ал. 3 или 5;

6. пропорционално съдържащият се данък в полученото плащане или погасяване по т. 5;

7. увеличение на начисления данък, определен по ал. 4, т. 1 или по т. 2.

1.4.3. Ред за деклариране и отчитане на издаден протокол при плащане

Увеличението на намаления начислен данък, посочено в протокола, издаден при получаване на плащане или погасяване по доставка, се отразява със знак (+) в съответната колона на Приложение № 10, в която е бил отразен намаленият данък. Протоколът се посочва в колона 3 „Вид на документа“ на дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона с код 29 (чл. 126, ал. 4 ППЗДДС).

1.4.4. Издаване на общ протокол при плащане

С ППЗДДС е предвидено издаване на общ протокол за получените плащания или погасявания по доставки, настъпили в един и същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни получатели. Реквизитите на общия протокол са изброени в чл. 125, ал. 6 ППЗДДС – номер и дата; име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на издателя; и общ размер на увеличението на намаления начисления данък, намален при несъбираемо вземане, за всички доставки, за които е получено пълно или частично плащане или вземането изцяло или частично е погасено.

За целите на издаването на общия протокол, доставчикът е длъжен да съставя справка за определянето на общия размер на увеличението на намаления начислен данък, която следва да съдържа информацията по чл. 125, ал. 3, т. 3-7 ППЗДДС за всяка от включените в общия протокол доставки, за които е получено плащане или вземането изцяло или частично е погасено.

2. Доказване наличие на обстоятелства за доставки

2.1. Прилагане на нулева ставка

2.1.1. Износ на стоки от неустановен доставчик

Доказателствата за прилагане на нулева ставка по доставка, с които следва да разполага доставчик, който не е установен на територията на Европейския съюз, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна от доставчик, който не е установен на територията на Европейския съюз, са уточнени с чл. 21, ал. 4 ППЗДДС. За прилагане на нулева ставка доставчикът следва да разполага с митническа декларация за износ, в която чрез съответните кодове, съгласно приложимото митническо законодателство на Съюза, са посочени идентификационният номер по ДДС на доставчика и номерът на фактурата за извършената от него доставка на стоките, обект на износ, с фактура за доставката, както и с документ за превоза на тези стоки.

2.1.2. Доставки по международни договори

С допълнението на чл. 107, ал. 1 ППЗДДС нулева ставка на данъка ще се прилага за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, при условие че е получено разрешение от Съвета на Европейския съюз по чл. 396 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Допълнението в разпоредбата е във връзка със спазване изискването, когато в дадено международно споразумение е предвидено освобождаване от ДДС, такова освобождаване може да се предоставя само в рамките на системата на ДДС, ако е налице правно основание, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, или ако такава база е предвидена чрез процедурата, предвидена в чл. 396 от Директива 2006/112/ЕО (всяка държава членка може да сключи с трета държава или международен орган споразумение ако получи разрешение/дерогация чрез единодушно решение на Съвета по предложение на Комисията).

2.1.3. Доставка на стоки и услуги с праг на освобождаване от ДДС въз основа на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности

Съгласно ЗДДС за доставките на стоки и услуги на получатели, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, се прилага нулева ставка, когато стойността им е над 400 лв. В ППЗДДС е въведена разпоредба на чл. 109, ал. 9, с която е уточнено, че сумата на данъчните основи и на данъка по фактурата трябва да надвишава стойността от 400 лв., т. е. прагът се отнася до общата стойност на всяка фактура.

2.1.4. Вътреобщностна доставка на ново превозно средство от физическо лице

В чл. 79 ППЗДДС е създадена нова ал. 18, с която е уточнено, че опцията в ЗДДС да не се издава фактура за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице, не се прилага за вътреобщностна доставка на нови превозни средства. При извършване на инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство от физическо лице, което не е едноличен търговец, ще се издава документ, който съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3-15 ЗДДС. Допълнението в ППЗДДС е с цел уточняване издаването на документа, с който се удостоверяват обстоятелствата за прилагане на нулевата ставка на данъка, в случаите когато физическо лице, което не е едноличен търговец,извършва вътреобщностна доставка на нови превозни средства.

2.2. Освободен внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, които са страни по Северноатлантическия договор

Документът, необходим за прилагане освобождаването от данък в случаите на внос на стоки, въведени на територията на страната от въоръжените сили на други държави членки на Европейския съюз, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, наричана по-нататък ОПСО е уточнен с разпоредбата на чл. 106, ал. 2 ППЗДДС. В тези случаи освобождаването се извършва въз основа на формуляр 302 на НАТО, предвиден в съответните процедури за изпълнение на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, и формуляр 302 на ЕС, издаден от националните компетентни митнически органи на държава членка или от тяхно име за стоки, които ще бъдат придвижвани или използвани в контекста на военни дейности.

3. Други промени

3.1. Настаняване, предоставено от хотелиер

Разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ППЗДДС относно доказването на основание за прилагане на намалената ставка от 9 на сто за доставка на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната, е изменена с оглед промените в Закона за туризма (ЗТ).

Съгласно действащата преди изменението в правилника норма, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същото следва да разполага с удостоверение за категоризация на туристическия обект. След промените на ЗТ, когато туристическите обекти попадат в категорията на места за настаняване клас „В“, те вече не подлежат на категоризация по реда на ЗТ и за тях не се издава удостоверение за категоризация на туристическия обект. Обектите от този тип подлежат единствено на регистрация и вписване в Националния туристически регистър по реда на ЗТ и Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, съответно за такъв обект се издава удостоверение за регистрация на място за настаняване. В тази връзка, за целите на доказване прилагането на намалена ставка по ЗДДС в тези случаи ще се прилага удостоверение за категория.

3.2. Място на изпълнение при доставка на услуга

За целите на определяне мястото на изпълнение при доставка на стока или услуга в чл. 5, ал. 1 ППЗДДС е уточнено, че понятието „постоянен адрес“ е мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а „обичайно пребиваване“ е място на пребиваване, което се удостоверява с други документи. С новата редакция случаите, когато получатели по доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната са физически лица, установени по постоянен адрес на територията на други държави членки, които обичайно пребивават на територията на страната, ще се удостоверява с други документи, различни от документите за самоличност.

3.3. Обезпечение при доставки на течни горива

3.3.1. Заявление за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива и промяна на размера на обезпечението

С цел привеждане на правилника в съответствие с нормите на закона е прецизиран текстът в чл. 111б, ал. 2 относно срока за подаване на заявление от лицата при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива – в тридневен срок преди настъпване на обстоятелствата. Съответно е изменен и текстът на чл. 111г, ал. 1 ППЗДДС, като при промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето ще предоставя ново обезпечение и подава в 3-дневен срок ново заявление.

3.3.2. Заличаване от регистъра, в който са вписвани лицата, предоставили обезпечение, и освобождаване на обезпечението

Съгласно чл. 176в, ал. 8 от закона лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, както и лице, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение. При възникване на тези обстоятелствата данъчно задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра. След извършване на проверка органът по приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването (чл. 111з, ал. 6 и 7 ППЗДДС). В тези случаи обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия (чл. 111д, ал. 6 ППЗДДС).

3.4. Документиране на доставки

3.4.1. Документиране и отчитане на доставките с обратно начисляване на данъка

Във връзка с промените в закона, съгласно които данъкът е изискуем от доставчика, когато получатели на стоки и услуги, описани в Приложение № 2 от закона, са държавата и държавните и местните органи, в чл. 97а ППЗДДС е въведена нова ал. 6. Разпоредбата изключва прилагането на правилата на чл. 97а, ал. 1-5 ППЗДДС за документиране и отчитане на доставките с обратно начисляване на данъка за доставки на стоки и услуги по Приложение № 2, част първа, по които получатели са държавата, държавните и местните органи.

Правилникът е допълнен и за случаите на извършено авансово плащане за доставка, за която данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият е начислил данък и впоследствие при възникване на данъчното събитие за доставката данъкът е изискуем от регистрираното по закона лице-доставчик, последният издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката и начислява данъка. В тези случаи издаденият от получателя протокол се анулира. За анулирането не се издава нов протокол, а в анулирания се посочва основанието за анулирането. Отразяването на анулирания протокол в отчетните регистри по чл. 124 ЗДДС се извършва съгласно изискванията към записите при анулиране на документи в Приложение № 12, съгласно изменената ал. 11 на чл. 79 ППЗДД.

3.4.2. Изисквания към фактури и известия

С ППЗДДС е прецизирана разпоредбата на чл. 78 относно бланките на фактурите и известията към тях, издавани от нерегистрирани по закона лица. Номерацията на фактурите и известията към тях, издадени от лица, след прекратяване на регистрацията им по закона няма да се нарушава, като се продължава номерирането от преди дерегистрацията. Аналогично на това е предвидено и номерацията на протоколите, издадени от лица, след прекратяване на регистрацията им по закона да не се нарушава, като се продължава номерирането отпреди дерегистрацията.

3.4.3. Отчет за извършените продажби

Редактирана е разпоредбата на чл. 116, ал. 6 ППЗДДС относно съставянето на отчет за извършените продажби, в случаите когато лицето е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими. След редакцията, задължението за съставяне на отчет за извършените продажби ще е относимо за тези лица, когато са регистрирани по реда на задължителната регистрация, за доставки на стоки с монтаж и инсталиране или по реда на доброволна регистрация по ЗДДС. Отчетът за извършените продажби ще се съставя по чл. 119 от закона, включително когато е издадена фактура или известие към фактура за тях, като в същия ще се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на данъчния период, за който се подава националната справка-декларация.

3.5. Идентификационен номер за целите на ДДС

Във връзка с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, обн. ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., по отношение на служебното преобразуване от Агенцията по вписванията на единния идентификационен код за физическите лица от 10-значен на 9-значен код в ППЗДДС са направени допълнителни изменения, свързани с идентификационния номер на тези лица за целите на ДДС. Целта е да се регламентира, че идентификационният номер за целите на ДДС на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ, не следва да съдържа единния граждански номер или личния номер на чужденец.

Съгласно променената буква „в“ на ал. 1, § 1 от ДР на ППЗДДС идентификационният номер при регистрация по закона на физическите лица е служебният номер от регистъра по ЗДДС, който ще се издава от Национална агенция за приходите за целите на прилагането на закона – на физическите лица с единен граждански номер или личен номер на чужденец, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ. Този номер ще се предоставя на лицата при връчване на акта за регистрация по закона.

В Преходните и заключителни разпоредби на ППЗДДС е регламентирано, че НАП служебно ще променя от 01.01.2024 г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 ЗДДС на регистрираните към 31.12.2023 г. по закона физически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“. За тези лица, считано от 01.01.2024 г., идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 ЗДДС е служебният номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, издаден за целите на прилагане на закона, пред който се поставя знакът „BG“.

Лицата, на които е променен идентификационният номер за целите на ДДС, ще бъдат служебно уведомени от НАП. При подаване на националните декларациите по ЗДДС за данъчни периоди до 31.12.2023 г. включително лицата ще посочват стария си идентификационен номер. При подаване на декларации по специалните режими (режим в Съюза, режим извън Съюза и режим за внос) за данъчни периоди до 31.12.2023 г. включително, лицата ще посочват стария си идентификационен номер, когато са получили такъв номер.

4. Редакционни и технически промени

С ППЗДДС са направени някои редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с направените изменения в ЗДДС.

Прецизирана е разпоредбата за формулата, по която се определя данъкът при доставката на обща туристическа услуга, когато доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии, като ставката е в размер 20 или 9 на сто.

Предвид измененията в закона, съгласно които за определени доставки данъкът е в размер 9 на сто, е прецизирана разпоредбата за удостоверяване на обстоятелствата за прилагане на нулева ставка, като се уточнява, че ако доставчикът не се снабди с необходимите документи, доставката се счита за облагаема със ставка 9 или 20 на сто. Аналогично на предното, за доказването на вътреобщностна доставка на стоки – ако доставчикът не се снабди с необходимите документи, доставката се счита за облагаема със ставка 9 или 20 на сто.

Направени са и съответните технически промени на приложенията към правилника, които съдържат разпоредби и правила, които са променени със закона или с настоящия правилник. Прецизирани са символи и текстове в Приложения № 8, 12, 16, 18, 36, 42 и 43, като измененията в тези приложения ще се прилагат от 01.07.2023 г. Новосъздаденото с параграф 35 Приложение № 48 към чл. 127, ал. 1 от правилника – образец на уведомление за наличие на обстоятелства за намаляване на данъчната основа и начислен данък при несъбираемо вземане, влиза в сила от деня на обнародване на правилника в „Държавен вестник“, т.е. от 27.06.2023 г.

В заключение ще обърнем внивание, че правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:

  • приложенията към ППЗДДС, изменени с § 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, които влизат в сила от 01.07.2023 г.;
  • въведените задължения за деклариране на несъбираемите вземания с чл. 126, ал. 1, 2 и 4, които влизат в сила от 01.07.2023 г.;
  • § 26, свързан с идентификационния номер по ДДС, който влиза в сила от 01.01.2024 г.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина