Особености при извършване на корекции в годишна данъчната декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2021 г., кн. 06

От тази година е налице още един нов срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който е относим само към декларирането на доходите на определена категория физически лица.

Това, разбира се, създава множество различни ситуации и поражда допълнителни въпроси във връзка с подаване на декларацията, а също така и с извършване на последващи корекции, включително и за сроковете, в които те могат да бъдат осъществявани.

Когато физическите лица през 2020 г. са придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ, определени доходи от чужбина, облагаеми с окончателен данък или са налице други, подлежащи на деклариране обстоятелства, крайните срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г., са:

  • до 05.05.2021 г. за деклариране на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа с попълване на образец 2001 и съответните приложения към декларацията, в зависимост от вида на придобитите доходи – от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; от продажба или замяна на имущество или други доходи по чл. 35 ЗДДФЛ. Това беше и срокът за внасяне на дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа;
  • до 05.05.2021 г. за деклариране от местните физически лица на:

– придобити доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък – като доходи от дивиденти, лихви по банкови сметки, облагаеми награди и др., за които окончателният данък се определя в Приложение № 8 на декларацията. Това беше и срокът за внасяне на изчисления в декларацията окончателен данък;

– притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, които информативно се посочват в Приложение № 8 на декларацията.

– предоставени/получени парични заеми при условията на ЗДДФЛ, които ивформативно се декларират в Приложение № 11 на декларацията;

  • до 30.06.2021 г. за деклариране на доходите, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ. Това е и срокът за внасяне на дължимия данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ, определен в Приложение № 2 на декларацията. В този срок се декларират доходите на лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – земеделски стопани, когато на основание чл. 29а ЗДДФЛ са избрали да се облагат като еднолични търговци.

Когато едно физическо лице през 2020 г. е имало както доходи или обстоятелства, подлежащи на деклариране в срок до 05.05.2021 г., така и доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, лицето има право да избере:

– да декларира доходите си като едноличен търговец в декларацията, която подава до 05.05.2021 г. заедно с останалите придобити от него доходи и да не подава отново годишна данъчна декларация за тази година;

– да не декларира доходите си като едноличен търговец в годишната данъчна декларация, която подава до 05.05.2021 г. за останалите придобити от него доходи, а да направи това в срок до 30.06.2021 г., като отново подаде годишна данъчна декларация, в която да включи всички доходи, включително и тези, които вече са декларирани в първата подадена годишна данъчна декларация. В този случай това ще се яви коригираща декларация, за която се прилага общия принцип, че корекциите на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ се осъществяват с подаване на нова декларация, в която се попълват всички данни, а не само тези, които се променят. Новата декларация изцяло заменя предходно подадената такава, която остава без правно основание. Например на 30.04.2021 г. физическо лице е подало годишна данъчна декларация в която е декларирало доходи от граждански договори. Лицето има и доходи като едноличен търговец, които декларира на 01.06.2021 г., като отново подава декларация в която включва и тези доходи.

Освен този специфичен случай, който произтича от различните срокове за подаването на една и съща декларация, в практиката са налице редица причини, които налагат корекции в годишната данъчна декларация, като например направени корекции в подадените данни от платците на доходите/работодателите в справките по чл. 73 ЗДДФЛ, допълнително получени документи за внесен данък в чужбина и др.

Когато физическите лица направят повторна проверка в електронните услуги на НАП за изплатените им през годината доходи и установят, че е налице разлика в първоначално посочените за тях данни, те, от своя страна, следва да направят корекция в декларираните от тях в годишната си данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. данни.

ПРИМЕР:

Физическо лице прави справка на сайта на НАП с ПИК и установява, че дружество – платец на доход е направило корекция на подадените от него данни в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ и е посочило размер на изплатения доход по извънтрудово правоотношение, различен от първоначалния и съответно от декларирания от физическото лице в годишната данъчна декларация.

В този случай физическото лице е необходимо също да направи корекция на данните в подадената от него декларация.

Предвид различните причини за извършване на корекции, физическите лица разполагат и с различни възможности да направят такива във вече подадена от тях годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Налице са няколко законови основания за извършването на корекции, при което корекциите могат да бъдат, както по инициатива на физическото лице, така и по инициатива на орган по приходите, т. е. физическите лица разполагат с различни механизми доброволно и коректно да спазят своите данъчни задължения.

Физическите лица имат право в срока за подаване на декларацията да правят неограничен брой корекции. Например за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – земеделски стопани, когато на основание чл. 29а ЗДДФЛ са избрали да се облагат като еднолични търговци, които декларират доходи в приложения № 2 и № 7 в срок до 30.06.2021 г. все още имат възможност да извършват доброволни корекции без ограничение. За всички останали физически лица, които декларират доходи и обстоятелства в другите приложения на декларацията срокът за извършване на такива корекции вече е изтекъл, тъй като беше до 05.05.2021 г.

Основанието за извършване на такива корекции е заложено в чл. 104 ДОПК и се осъществява по инициатива на самите физически лица, които вече са подали годишна данъчна декларация за 2020 г. С тези корекции в зависимост от вида на доходите до 05.05. и/или до 30.06.2021 г. лицата могат да подават неограничен брой декларации, с които да променят декларираните данни и обстоятелства, основата и определеното задължение в първоначално подадената от тях данъчна декларация. В крайна сметка за дата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ се счита датата на последно подадената декларация и в тази хипотеза в образеца на годишната данъчна декларация не е предвидено специално място, където да се отбелязва, че декларацията е коригираща на това основание.

ПРИМЕР:

На 30.03.2021 г. местно физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за придобитите от него през 2020 г. доходи от наем, като е декларирало дължим данък върху общата годишна данъчна основа за довнасяне по декларацията. На 05.04.2021 г. физическото лице установява, че има недеклариран заем и подава коригираща декларация. На 29.04.2021 г. лицето отново установява пропуск в декларираните данни и подава нова декларация при което последно декларираните данни остават валидни.

Когато обаче коригираща декларация по чл. 104 ДОПК се подава след законовия краен срок за подаване на декларацията – до 05.05. и/или до 30.06.2021 г., такава декларация се смята за неподадена и не поражда правни последици за конкретното физическо лице. След тези срокове, в зависимост от вида на доходите, корекции на годишната данъчна декларация могат да се правят еднократно по инициатива на физическото лице по реда на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ или по инициатива на орган по приходите, като се имат предвид специфичните особености за извършването им.

Следователно физическите лица, които установят пропуск в декларираните от тях данни в годишната си данъчна декларация след 05.05. и/или след 30.06.2021 г. (за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец) имат възможност без да уведомяват НАП да извършат само една корекция на основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ. На това основание при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 05.05. и/или след 30.06.2021 г., данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30.09.2021 г., да направят промени чрез подаване на нова декларация.

Когато лицата са подали годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. в срок до 05.05./30.06.2021 г., но след тази дата открият наличието на грешки в декларираните данни имат възможност в срок до 30.09.2021 г. да подадат само една коригираща годишна данъчна декларация. Възможността за допълнителна еднократна корекция се отнася за всякакви грешки в годишната данъчна декларация, както в декларираните данни и обстоятелства, така и в определените задължения, т. е. и при тази корекция физическите лица могат да коригират всички данни във вече подадената от тях годишна данъчна декларация. Например физическо лице е подало годишна данъчна декларация за доходи от наем на 30.04.2021 г., в последствие открива грешка в данните и на 20.08.2021 г. подава еднократната коригираща декларация. Едноличен търговец подава годишна данъчна декларация за 2020 г. на 25.06.2021 г., на 30.06.2021 г. прави още една нова корекция като подава декларация, след което на основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ на 28.08.2021 г. едноличният търговец прави еднократна корекция на декларацията, след което вече няма право на корекции по собствна инициатива.

Когато корекцията се прави на основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ физическото лице в основния образец на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ (образец 2001) задължително прави отметка, че декларацията е коригираща на това основание, за разлика от другите коригиращи декларации.

Важно е да се има предвид, че тази възможност е заложена като самостоятелно правно основание в ЗДДФЛ и е извън общия принцип на ДОПК, поради което независимо от броя на декларациите, които лицето е подало в рамките на законовия срок, в периода между крайния срок за подаване на декларацията (05.05./30.06.2021 г.) и 30.09.2021 г., същото има право да подаде допълнително само една коригираща декларация.

Обръщам внимание, че при извършването на еднократна корекция в данните на годишната данъчна декларация, при което данъкът за довнасяне е в по-висок размер от първоначално декларирания, срокът за внасянето му е стандартният срок за внасяне на данъка – до 05.05.2021 г. за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и определени доходи от източник в чужбина, които се облагат с окончателен данък и до 30.06.2021 г. за доходите от стопанска дейност като търговец, които се облагат с данък върху годишната данъчна основа.

Важно е да се има предвид, че при извършването на такава корекция лицата следва да съобразят различните срокове за подаване на декларацията, особено в случаите когато имат както доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, така и други доходи, придобити като физическо лице.

Ако физическото лице не е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г., не е възможно да подаде декларация на основание чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ. В този случай ако подаде годишна данъчна декларация до 30.09.2021 г., за лицето това ще бъде основна декларация, подадена след законовия срок, а не коригираща.

ПРИМЕР:

На 05.05.2021 г. физическо лице подава годишна данъчна декларация, в която е пропуснало да посочи притежавани от него акции в дружество в чужбина.

Поради това лицето подава коригиращата декларация на 10.05.2021 г., в която освен придобитите през 2020 г. доходи декларира и притежаваните акции, т. е. в този случай не е налице промяна в първоначално определеното задължение на лицето, но корекцията е наложителна поради това, че не е спазено изричното законово изискване за декларирането на тези акции.

Извън описаните до тук възможности за коригиране на годишната данъчна декларация по инициатива на физическите лица, е налице и възможности за подаване на коригираща годишна данъчна декларация по инициатива на органите по приходите на основание чл. 103 ДОПК. Независимо от броя на подадените от физическите лица коригиращи декларации в законоустановения краен срок за подаването им и/или направена еднократна корекция до 30.09.2021 г., корекция в годишната данъчна декларация може да се извърши и по предложение на орган по приходите. Когато са установени несъответствия между съдържанието на подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ и изискванията за попълването ѝ или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното законодателство, за подаване на нова декларация органът по приходите изпраща съобщение на физическото лице да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от неговото получаване, като отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация.

Когато несъответствията се отнасят до данни, съдържащи се в регистъра по чл. 81, ал. 1 ДОПК като например техническа грешка в имената, адреса, идентификационния номер, основната икономическа дейност и др., те могат да бъдат отстранени служебно, а лицето само да бъде уведомено за отстранените несъответствия.

ПРИМЕР:

На 10.05.2021 г. на основание чл. 103 ДОПК орган по приходите изпраща на лицето съобщение за необходимост от извършване на корекция в подадената от него годишна данъчна декларация. На 20.05.2021 г. лицето подава коригиращата декларация. Въпреки това в последствие лицето има право да направи в срок до 30 септември 2021 г. еднократна корекция по собствена инициатива.

Във връзка с извършването на корекции след крайния срок, е важно да се има предвид, че законът не е предвидил в тези случаи друг срок за внасяне на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. При положение че в резултат на тези корекции се декларира данък в по-голям размер от посочения в предходната годишна данъчна декларация, върху разликата, която не е внесена в законоустановения срок се дължи и законова лихва.

Интересни са случаите, при които се правят корекции в годишната данъчна декларация, когато е ползвана отстъпка от данъка за довнасяне по декларацията, и в които случаи физическите лица трябва да са особено внимателни.

Следва да се има предвид, че за ползването на такава отстъпка трябва да са налице няколко специални условия:

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31.03.2021 г. по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто от данъка върху общата годишна данъчна основа и данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31.03.2021 г. Общият размер на ползваната отстъпка за двата вида данъци за довнасяне по декларацията не може да превишава 500 лв., т. е. при деклариране на придобитите доходи през 2020 г. имаме един по-ранен срок за подаване на декларацията – 31.03.2021 г. Когато физическото лице е декларирало доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа в срок до 31.03.2021 г. и е ползвало отстъпка от данъка за довнасяне по декларацията и след тази дата отново подава годишна данъчна декларация в срок до 30.06.2021 г., в която добавя доходите си от стопанска дейност като търговец, би следвало да запази правото си на отстъпка, при положение че първоначално декларираните данни са същите, както вече декларираните и лицето няма задължения, това обаче е едно особено изключение.

Принципно едно условията за ползване на отстъпка е годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ да е подадена по електронен път в срок до 31.03.2021 г., т. е. за да може да се ползва отстъпка от данъка за довнасяне е налице изискване за по-ранно подаване на декларацията и при подаване на годишната данъчна декларация след тази крайна дата отстъпка не може да бъде ползвана, освен в посоченото по-горе специфично изключение.

Следователно, ако данъчно задълженото физическо лице е ползвало отстъпка от данъка върху общата годишна данъчна основа или данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ за довнасяне по декларацията и извърши корекция в подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ с подаване на нова декларация са налице две възможности:

  • когато и коригиращата годишна данъчна декларация е подадена в срок до 31.03.2021 г. при наличието на останалите необходими условия, правото на ползване на отстъпката ще се запази;
  • когато коригиращата годишна данъчна декларация е по- дадена след 31.03.2021 г., независимо от наличието на останалите изисквания, правото на ползване на отстъпката ще се загуби, тъй условието за подаване на декларацията до 31 март, вече няма не е изпълнено.

ПРИМЕР:

На 19.03.2021 г. физическо лице е подало по електронен път годишна данъчна декларация за 2020 г. и е ползвало отстъпка от данъка върху общата годишна данъчна основа за довнасяне по декларацията. През април това лице установява, че има недеклариран доход, поради което подава коригираща декларация на 05.05.2021 г. В новата декларация лицето губи ползваното вече право на отстъпка от данъка върху общата годишна данъчна основа за довнасяне, тъй като новата декларация е подадена след 31.03.2021 г. и следва да довнесе сумата, която е ползвало под формата на отстъпка.

Когато физическите лица желаят да ползват данъчни облекчения по ЗДДФЛ, но към момента на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ имат задължения, следва да имат предвид някои особености. В съответствие с чл. 23, ал. 2 ЗДДФЛ данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. С въвеждането на това изискване законодателят изрично е определил да не са налице задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, когато с нея се ползва някое от предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения. Следователно, ако при първоначално подадената декларация лицето е имало задължения, които в последствие е погасило, за да ползва данъчни облекчения трябва да подаде нова коригираща декларация, към датата на подаване на която да няма задължения, за да може да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ.

ПРИМЕР:

Физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на 20.04.2021 г. в която е заявило ползване на данъчно облекчение за млади семейства и е декларирало наличието на всички необходими за това условия в Приложение № 10 на декларацията. В последствие органите по приходите са установили, че към датата на подаване на годишната данъчна декларация, лицето е имало неплатена в срок глоба от КАТ.

На 05.05.2021 г. лицето е погасило това свое задължение. В случая към датата на подаване на годишната данъчна декларация лицето е имало задължения, поради което не е налице нормативно основание за ползване на данъчното облекчение. Лицето впоследствие е заплатило своето задължение, но за да може да ползва данъчното облекчение, то трябва да подаде нова декларация, която ще бъде коригираща на

първоначално подадената от него годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Тъй като законоустановеният срок за подаване на годишната данъчна декларация 05.05.2021 г. е изтекъл, корекцията може да се осъществи по инициатива на органа по приходите или по реда на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ – по инициатива на физическото лице еднократно в срок до 30.09.2021 г. Когато към датата на подаване на новата (коригиращата) декларация физическото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, то ще има право на ползване на данъчното облекчение.

Още една особеност е, че в определени случаи местните физически лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация, а имат възможност да го направят само по тяхно желание. Такъв случай е, когато през 2020 г. са придобили необлагаеми доходи, както и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, крайният срок за подаване е до 05.05.2021 г., като се попълва Приложение № 13 на декларацията.

Друга такава възможност има за деклариране на доходи на починали лица, като един от наследниците/заветниците подава годишна данъчна декларация – образец 2001в в стандартните срокове за подаване на декларацията до 05.05./30.06.2021 г. в зависимост от вида на дохода, който се декларира в нея.

Декларация за доходи на починали лица може да се подаде и след тези срокове, но не по-късно от 6 месеца след откриване на наследството, както и в едномесечен срок от узнаването за нови доходи.

В тези случаи също се прилагат стандартните правила за извършване на корекции, описани по-горе.

Евгения ПОПОВА, данъчен експерт

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина