Коментар на последните изменения в Закона за счетоводството

В края на 2020 г. станаха факт поредните изменения в данъчните закони. Наред с промените, засягащи преките и косвените данъци, нови изменения получи и Закона за счетоводството (ЗСч). Всъщност счетоводният закон се актуализира два пъти. Веднъж, посредством Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 104 от 08.12.2020 г., и втори път, посредством ЗИДДОПК, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 105 от 11.12.2020 г.

Като цяло промените бяха очаквани като едно естествено продължение на въведените временни облекчения, посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.3020 г., изм. и доп.). Сега явно законодателят е преценил, че временните облекчения следва да се превърнат в постоянни или поне докато утихне пандемията, причинена от вируса COVID-19. С въвеждането на извънредното положение, а след това и на противоепидемични мерки на територията на Република България счетоводната отчетност бе изключително затруднена да функционира нормално, подобно на всеки един бизнес. В този смисъл искането на професионалната счетоводна общност за удължаване на срока, в който следва да се осъществи годишното счетоводно приключване, намери отклик в законодателния орган и по този начин с последните промени в ЗСч това административно облекчение намери своята регламентация.

Във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на следващата година), с промените в ЗСч, обнародвани със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), се удължават сроковете по чл. 38 ЗСч за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма – до 30 септември на следващата година.

Измененията в сроковете за деклариране на данъка, съответно за публикуване на годишните финансови отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, съответно в Търговския закон, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В този смисъл, считано от 01.01.2021 г., сроковете за публичност на финансовите отчети по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, вместо до 30 юни на следващата година, се удължават до

30 септември на следващата година.

В резултат на промяната предприятията ще имат задължението да публикуват своите ГФО и докладите към тях както следва:

  • всички търговци по смисъла ТЗ и ЮЛНЦ – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – в срок до 30 септември на следващата година;
  • останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30 септември на следващата година.

…….

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина