Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година и какво е важно да знаем при нейното попълване и подаване

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2021 г., кн. 04

В годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2020 г. са налице някои нови съществени моменти, които следва да се имат предвид при нейното попълване и подаване:

  • Физическите лица вече имат възможност да използват надвнесен от тях данък за погасяване на налични или бъдещи задължения, прилагайки реда на чл. 130а ДОПК. За физическите лица това е възможно в образец 2001, а за лицата, които се облагат като еднолични търговци – в Приложение № 2 (образец 2021) на декларацията, но преди това е добре да се направи преглед на данъчно-осигурителната сметка, за да проверят дали са налице текущи задължения. Когато лицата желаят да приложат реда на чл. 130а ДОПК, следва да отбележат това обстоятелство на съответните редове и цялата сума на надвнесения данък трябва да бъде разпределена в зависимост от вида на задължението, което искат да погасят – например за данъци или осигурителни вноски. Когато лицата имат текущи задължения, следва да съобразят, че първо те трябва да бъдат погасени и след това остатъкът от надвнесената сума, ако има такъв, да се използва за покриване на бъдещи задължения, като това е много важно да бъде съобразено при попълване на редовете, където се извършва изборът за прилагане на чл. 130а ДОПК.

Например физическо лице, което извършва дейност като едноличен търговец, има надвнесен данък от 1000 лв., за който желае да приложи чл. 130а ДОПК. При положение че лицето няма текущи задължения, може да посочи, че желае с цялата надвнесена сума да се погасят бъдещи задължения, които ще възникнат за данъци. Ако обаче лицето има текущи задължения, например за осигурителни вноски за ДОО в размер на 300 лв., за да може да се приложи режимът на чл. 130а ДОПК, лицето следва да посочи сумата от 300 лв. на реда – осигурителни вноски ДОО, и за останалите 700 лв. вече може да избере реда за данъците.

  • Посочва се информация за трансгранични данъчни схеми на физически лица, включително и еднолични търговци, когато през годината са прилагани такива схеми. Трансгранична данъчна схема е схема, която засяга повече от една държава членка или държава членка и трета държава, когато е изпълнено поне едно от условията по чл. 143я ДОПК.
  • Доходите от правоотношения между спортен клуб и професионални спортисти и треньори по Закона за физическото възпитание и спорта вече са доходи от трудови правоотношения и се посочват с код 101 в Приложение № 1 на декларацията.

………….

Евгения ПОПОВА, данъчен експерт
______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 04/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина