Търсене
Close this search box.

Писмо № 24-00-2 от 25.01.2008 г. на НАП

Относно определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 01.01.2008 г.

Писмо № 24-00-2 от 25.01.2008 г. на НАП

Във връзка с постъпилите многобройни запитвания в ЦУ на НАП, с оглед унифициране на практиката по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Доходите за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, в редакцията на ЗДДФЛ, действаща до 31.12.2007 г., се третират като доходи от друга стопанска дейност, за които облагаемият доход се формира след приспадане на 10 на сто нормативно признати разходи. Съгласно измененията и допълненията, направени в ЗДДФЛ (ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), тези доходи се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1, т. 26, буква “з” от Допълнителните разпоредби на закона. Доколкото в ЗИД на ЗДДФЛ не е предвидена специална преходна разпоредба, във връзка с облагането на доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени за 2007 г., но изплатени след 01.01.2008 г., имайте предвид следното:
Според разпоредбата на чл. 43 ЗДДФЛ, задължението за удържане/внасяне на авансовия данък е обвързано с придобиването на дохода от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ от съответното данъчно задължено лице. В този смисъл, при начисляването на доход по чл. 29 ЗДДФЛ такова задължение не възниква. Предвид промяната в данъчното третиране на доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, след 01.01.2008 г., същите не са доходи от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ, съответно при придобиването им не следва да се удържа/внася авансов данък по реда на чл. 43 ЗДДФЛ.
При авансовото облагане на доходите от управление и контрол, начислени за 2007 г., но изплатени след 1 януари 2008 г., не следва да се прилага и нормата на чл. 42 ЗДДФЛ, тъй като към момента на полагането на труда същите не са попадали в обхвата на трудовите правоотношения по смисъла на §1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на закона. Същата следва да се прилага едва по отношение доходите от този вид, начислени за съответните месеци на 2008 г. (за януари, февруари и т.н.).
Предвид гореизложеното, доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени за труд, положен преди 01.01.2008 г., но изплатени след тази дата, не следва да се облагат с авансов данък по реда на глава осма от ЗДДФЛ. Същите се включват обаче при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения в годината на придобиването им (2008 г.), съответно при определянето на годишния размер на данъка за доходите от този източник по реда на чл. 49 ЗДДФЛ.
Авансовият данък за начислените за съответните месеци на 2008 г. доходи от управление и контрол се определя, удържа и внася от работодателя (възложителя) по реда на чл. 42 ЗДДФЛ.
Следва да се има предвид, че когато получател на дохода е чуждестранно физическо лице, остава в сила нормата на чл. 37, ал. 1, т. 9 на закона. Следователно, доходът от управление и контрол на чуждестранните физически лица и през 2008 г. ще подлежи на облагане с окончателен данък, който се удържа и внася от предприятието-платец на дохода.
Доходите от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени до 31.12.2007 г., изплатени след тази дата, се облагат с авансов данък по реда на чл. 43 ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща след 01.01.2008 г. Следователно, авансовият данък се определя от предприятието-платец на дохода, върху разликата между придобития от лицето облагаем доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. При определянето на облагаемия доход за доходите от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени след 01.01.2008 г., се приспадат разходи за дейността в размер на 25 на сто, независимо от датата на начисляването им.

Изпълнителен директор на НАП:

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина