Търсене
Close this search box.

Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит по чл. 73, ал. 6 и 8 ЗДДС


В контекста на годишното приключване от гледна точка на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) следва да се приложи разпоредбата на чл. 73, ал. 6 и 8 от закона, т.е. трябва да се направи годишна корекция на ползвания през годината частичен данъчен кредит.

Лицата, които през годината са извършвали както облагаеми, така и освободени доставки и не са можели да определят каква част от закупените/произведените стоки или услуги използват за облагаеми и каква за освободени доставки, са ползвали през текущата 2009 г. година частичен данъчен кредит.
На основание чл. 73, ал. 2 ЗДДС частичният данъчен кредит е определен на базата на коефициент, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. През цялата 2009 г. лицата са работили с коефициент, изчислен на база на доставките за миналата 2008 година. На основание чл. 73, ал. 6 ЗДДС в последния данъчен период (месец декември) лицата трябва да изчислят коефициента за частичен данъчен кредит на база на доставките за текущата 2009 г. С получения нов коефициент следва да се извърши годишна корекция на ползвания частичен данъчен кредит и на основание чл. 73, ал. 8 разликата в резултат на преизчислението трябва да се включи като корекция (увеличение или намаление) в размера на данъчния кредит в справка-декларацията за последния данъчен период (месец декември).
Разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от правилника за прилагане на закона (ППЗДДС) регламентира, че разликата по чл. 73, ал. 8 от закона се изчислява по следната формула:
ГК = ДПЧДК х КТГ – ПЧДКТГ, където:
ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона;
ДПЧДК – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;
КТГ – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата година;
ПЧДКТГ – общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.
За корекцията се съставя протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 3-7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона се отразява със знак “+” или “-”.
Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период, т.е. протоколът се издава най-късно на 31 декември на текущата 2009 г.
Размерът на годишната корекция се посочва в клетка 43 на Приложение № 13 за последния данъчен период със знак “+” или “-”.
За онагледяване на посочените по-горе действия за извършване на годишната корекция ще разгледаме следния пример:
През 2009 г. лицето е извършило покупки на стоки/услуги на обща стойност 12 000 лв., от които данъчна основа 10 000 и начислен ДДС 2000 лв. (показател ДПЧДК). Със закупените стоки/услуги лицето е извършвало както облагаеми, така и освободени доставки и не е можело да определи каква част от стоките/услугите са използвани за облагаеми и каква част за освободени доставки. Предвид на това лицето е ползвало за начисления данък от 2000 лв. (показател ДПЧДК) частичен данъчен кредит, при коефициент 0,80, изчислен на база на данъчните основи за миналата 2008 г. Следователно общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата 2009 г. (показателя ЧДКТГ) е в размер на 1600 лв. (0,80 х 2000 лв. = 1600 лв.).
На основание чл. 73, ал. 6 ЗДДС през декември лицето изчислява коефициента за частичен данъчен кредит на база на доставките за текущата 2009 г. (показател КТГ), който е в размер на 0,90, т.е. коефициентът за текущата година е по-висок от този за предходната. Прилагайки формулата, описана по-горе, се получава следното:
ГК = ДПЧДК х КТГ – ПЧДКТГ = 2000 лв. х 0,90 – 1600 лв. = 1800 лв. – 1600 лв. = +200 лв.
Следователно годишната корекция е в размер на +200 лв. Тази разлика се посочва в клетка 43 на Приложение № 13 за декември, в случая със знак “+”, и на практика ще увеличи размера на данъчния кредит по справката-декларация за декември.
Нека разгледаме и обратната хипотеза, а именно лицето е изчислило коефициент за частичен данъчен кредит на база на доставките за текущата 2009 г. (показател КТГ) в размер на 0,60, т.е. коефициентът за текущата година е по-нисък от този за предходната. Прилагайки формулата, описана по-горе, се получава следното:
ГК= ДПЧДК х КТГ – ПЧДКТГ = 2000 лв. х 0,60 – 1600 лв. = 1200 лв. – 1600 лв. = -400 лв.
Следователно годишната корекция е в размер на -400 лв. Тази разлика се посочва в клетка 43 на Приложение № 13 за декември, в случая със знак “-”, и на практика ще намали размера на данъчния кредит по справката-декларация за декември.
Следва да се има предвид, че на основание чл. 64, ал. 3 ППЗДДС лицата сами изчисляват коефициентите по чл. 73 от закона (за текущата и предходната година), закръгляват ги до втория знак след десетичната запетая по реда на чл. 85, ал. 3 ППЗДДС. Лицата следва да разполагат с данните, необходими за тяхното изчисляване, които могат да бъдат изискани от органа по приходите в хода на проверка или ревизия.
В случай че лицето установи, че в справки-декларации за предходни данъчни периоди е приложен грешен коефициент по чл. 73 от закона, допуснатата грешка се поправя по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона чрез писмено уведомяване на органа по приходите (чл. 64, ал. 4 ППЗДДС).

Калина ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина